LDF evropskou jedničkou – otevírá studium Školkařství a šlechtění dřevin

8. 1. 2024

Magisterský studijní program (SP) Školkařství a šlechtění dřevin je unikátní příležitostí k pokračování v navazujícím specializovaném profesně zaměřeném vzdělávání pro zájemce z řad lesníků, zahradníků, arboristů a odborníků v příbuzných biologických oborech. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity (LDF MENDELU) je v současné době jedinou vysokou školou, kde je možno tento specializovaný program studovat. Přihlášky ke studiu mohou zájemci podávat do 31. 3. 2024. SP Školkařství a šlechtění dřevin bude na LDF MENDELU pro uchazeče otevřen jednou za dva roky.

Nabídkou studia SP Školkařství a šlechtění dřevin LDF MENDELU reaguje na aktuální poptávku po specialistech v oboru školkařství a stává se zároveň průkopníkem takto zaměřeného odborného vzdělávání v evropském prostoru. „Studijní program zaměřený na výchovu vysoce kvalifikovaných specialistů v oboru školkařství, navíc s vysokým podílem praktické výuky, dosud nebyl a není realizován na žádné vysoké škole v Evropě. Studenti získají přehled o problematice pěstování sadebního materiálu, o šlechtění dřevin, osvojí si systémový pohled na les, obzvláště z hlediska obnovy dřevinné a keřové vegetace v měnících se podmínkách prostředí a z hlediska budoucí potřeby asistované introdukce,“ přibližuje Radek Pokorný přednosti nového studijního programu.

Studenti absolvují minimálně šest týdnů praktické výuky a povinnou praxi v oboru: „Praxe v oboru je koncipována v rozsahu třiceti dní v průběhu studia u studentem vybraného a garantem schváleného subjektu. Předjednána je součinnost s domácími i zahraničními školkařskými subjekty,“ zdůrazňuje praktickou část výuky garant programu Pokorný.

Absolventi najdou uplatnění především ve školkařských provozech, v arboristických a zahradnických firmách, ale mohou působit také jako pedagogičtí či vědečtí pracovníci.

Garant programu Radek Pokorný vyjmenovává oblasti odborného vzdělání, které si studenti navazujícího magisterského SP Školkařství a šlechtění dřevin osvojí: „Studenti porozumí ekofyziologii juvenilních dřevin, budou umět posoudit zdroje reprodukčního materiálu a po studiu zvládnou také všechny hlavní generativní i vegetativní technologie množení a pěstování sadebního materiálu. Kromě toho budou schopní aplikovat moderní postupy rostlinných biotechnologií při produkci geneticky vhodného sadebního materiálu se speciálními požadavky z hlediska odolnosti vůči klimatickým stresorům a v neposlední řadě se naučí orientovat ve školkařské technice a technologiích pro produkci lesních a částečně i okrasných a ovocných dřevin.“

Absolventi magisterského studia budou kompetentně vybaveni pro výkon řídících a rozhodovacích funkcí na středním a vyšším stupni řízení školkařských provozů, projekčních kanceláří, podniků realizačních výsadeb v rámci nejen České republiky, ale i ostatních zemí střední Evropy.

Přijímací řízení

• Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do magisterského studia na LDF MENDELU je úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky sestávající ze základních otázek těchto tematických okruhů: biologie rostlin, zakládání dřevinné vegetace a pěstování a ochrana dřevinné vegetace.

• O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče sestaveném podle prokázaných znalostí při přijímací zkoušce a také s přihlédnutím k prospěchu v předchozím studiu a maximálnímu počtu přijímaných uchazečů.

Studijní program Školkařství a šlechtění dřevin

Kontakt pro více informací: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., Ústav zakládání a pěstění lesů; +420 605 236 551; radek.pokorny@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality