Naše služby

 • Laboratoře a zkušebny
 • Odborné poradenství a znalecké posudky
 • Zakázkový a partnerský výzkum a vývoj
 • Soudní znalectví

Zjišťuje služby v oblasti testování, standardizace a certifikace oken, dveří, desek ze dřeva a na bázi dřeva, dřevěných podlahových dílců, dřeva pro stavební konstrukce, vrstvených materiálů na bázi dřeva, lepidel a nábytku. Je rozdělena na dvě pracoviště Zkušebnu nábytku v Brně a Zkušebnu stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně.

Ing. Petr Sláčik
vedoucí Zkušebny stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně
tel.: +420 739 555 328
e-mail: petr.slacik@zstv.cz

Ing. Miroslav Zapletal, Ph.D.
vedoucí Zkušebny nábytku v Brně
tel.: +420 606 056 342
e-mail: mira.zapletal@zstv.cz

Kalibrační laboratoř

Laboratoř se zabývá problematikou měření a kubírování kulatiny na pilařských provozech a skladech kulatiny, a dále pak tříděním kulatiny a řeziva podle jakosti příp. pevnosti.

Nabídka expertiz:
Kalibrace elektronických měřicích zařízení geometrických parametrů využívaných pro fakturaci a/nebo třídění dříví. Školení třídičů kulatiny nebo řeziva.

doc. Ing. Karel Janák, CSc.
tel.: +420 545 134 161
e-mail: karel.janak@mendelu.cz

Laboratoř anatomie dřeva

Laboratoř se zabývá identifikací vzorků dřev, analýzou tvorby dřeva a lýka na buněčné úrovni, analýzou morfometrických veličin anatomických elementů dřeva, komparativní anatomií fosilních dřev

Nabídka expertiz:
Druhové určení vzorků dřev na makroskopické a mikroskopické úrovni (recentní vzorky, zuhelnatělé makrozbytky, dřevo z archeologických nálezů)

prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545134548, mobil: 773 771 033
e-mail: vladimir.gryc@mendelu.cz

Stabilita stromů

Nabídka expertiz:
Vizuální hodnocení stavu stromů, návrh zásahů, ověření stability stromu pomocí akustického tomografu nebo tahovou zkouškou.

Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 551
e-mail: ludek.praus@mendelu.cz

Laboratoř mikrovlnných modifikací

Výzkumná činnost v oblasti mikrovlnné modifikace dřeva a materiálů na bázi dřeva zaměřená na zvýšení užitných vlastností materiálů.

Nabídka expertiz:
Výzkum interakce mezi elektromagnetickým zářením a materiálem pro účely plastifikace, sušení, urychlení chemických reakcí, úpravy propustnosti, sterilizace apod.

Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545134550
e-mail: jakub.domeny@mendelu.cz

Dendrochronologická laboratoř

Laboratoř se zabývá dendrochronologickým datováním, tvorbou standardních chronologií, využitím dřeva v historii, určením původu dřeva a dendroekologickou a dendroklimatologicou aplikací včetně využití analýzy izotopů.

Nabídka expertiz:
Dendrochronologické datování historických dřevěných stavebních konstrukcí, archeologických a subfosilních dřev, hudebních nástrojů a uměleckých předmětů.

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545134546
e-mail: michalryb@post.cz

Laboratoř obrábění

Laboratoř se zabývá hodnocením řezného procesu (řezání kotoučovou pilou a frézování) a vlivem změny řezných podmínek na parametry obrábění.

Nabídka expertiz:
Ověřovací zkoušky trvanlivosti břitu a životnosti nástroje, měření a vyhodnocení kvality povrchu obrobeného materiálu, měření a vyhodnocení sil při obrábění souběžně ve 3 osách, výpočty řezných sil a odporů na břitu nástroje, měření a vyhodnocení hlučnosti nástroje, evaluace prašnosti

Ing. Luďka Hlásková, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 013
e-mail: ludka.hlaskova@mendelu.cz

Laboratoř tepelné techniky

Laboratoř se zabývá měřením tepelných a vlhkostních vlastností materiálu (tepelné vodivosti, tepelné kapacity, faktoru difúzního odporu, sorpce, nasákavosti)

Nabídka expertiz:
Laboratorní měření, výzkum a vývoj materiálových vlastností v oblasti tepelné techniky, diagnostika stavebních konstrukcí, experimentální měření a numerické modelování tepelně-vlhkostního režimu stavebních konstrukcí, analýza energetické náročnosti budov

Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 159
e-mail: richard.slavik@mendelu.cz

Laboratoř tlakové impregnace dřeva

Laboratoř se zabývá laboratorní vakuově-tlakovou impregnací pro úpravu a zvýšení užitných vlastností dřeva

Nabídka expertiz:
Tlakové impregnace látek (vodou-ředitelné nebo olejové báze) do dřeva s možností ohřevu až 160 °C. Výzkum a vývoj v oblasti technologického procesu tlakové impregnace a optimalizace parametrů tlaku, času, teploty, procesu atd. Zjišťování příjmů a penetrace impregnační látky.

Ing. Petr Pařil, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 550
e-mail: xparil1@mendelu.cz

Laboratoř ochrany dřeva

Laboratoř se zabývá zjišťováním odolnosti dřeva, materiálů na bázi dřeva a modifikovaného dřeva vůči dřevokazným houbám, zjišťováním účinnosti fungicidních prostředků, stanovením odolnosti materiálů na bázi dřeva a povrchových úprav na dřevo vůči atmosférické korozi během přirozeného nebo umělého stárnutí

Nabídka expertiz:
Laboratorní zkoušky přirozené trvanlivosti dřeva (dřevokazné houby), účinnost ochranných prostředků na dřevo (EN 113), identifikace dřevokazných škůdců, přirozené stárnutí a umělé stárnutí materiálů na bázi dřeva a povrchových úprav na dřevo

Ing. Jan Baar, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 046
e-mail: jan.baar@mendelu.cz

Bioanalytická laboratoř

Laboratoř se zabývá aplikací vybraných analytických metod pro stanovení cílových analytů v různých matricích životního prostředí.

Nabídka expertiz:
Stanovení: sušiny, viskozity, pH, fenolu, formaldehydu, extraktivních látek, celkových polyfenolů, sacharidů a škrobu (SPFM), vybraných individuálních těkavých a netěkavých látek (GC-MS-TD-HS, HPLC-DAD-ELSD) atp. Matrice: živé dřevo, mrtvé dřevo, lepidla, kompozitní materiály, materiály na bázi dřeva, hmyz, půda, vzorky ovzduší, další biologický materiál

Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 160
e-mail: zuzana.paschova@mendelu.cz

Laboratoř tepelné modifikace dřeva

Laboratoř se zabývá tepelnou modifikací dřeva za účelem zvýšení užitných vlastností dřeva vlivem cílené termické degradace základních chemických složek dřeva, popř. povrchovou modifikací -karboinzací dřeva.

Nabídka expertiz:
Optimalizace procesu tepelné modifikace pro specifické účely, tj. stanovení teplotních řádů procesu tepelné modifikace s ohledem na druh dřeva, stanovení hmotnostních úbytků, stupně barevné změny, rozměrové stability a mechanických vlastností tepelně modifikovaného dřeva.

Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 550
e-mail: xcerma24@mendelu.cz

Laboratoř mechanických vlastností dřeva

Laboratoř se zabývá charakterizací mechanického chování dřeva a materiálů na bázi dřeva pro základní zátěžové stavy

Nabídka expertiz:
Stanovení mechanických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva na malých tělíscích i konstrukčních prvcích podle českých i mezinárodních standardů, analýza deformačních polí optickými metodami, stanovení základních charakteristik konstrukčních spojů.

Ing. Martin Brabec, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel:. 545 134 545
e-mail: xbrabec3@mendelu.cz

Laboratoř numerických výpočtů

Laboratoř se zabývá výpočty metodou konečných prvků.

Nabídka expertiz:
Fyzikální analýzy a numerické výpočty (mechanické, tepelné, vibro-akustické atd.) dřeva, materiálů na bázi dřeva, dřevěných výrobků a konstrukcí.

Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel:. 545 134 544
e-mail: jan.tippner@mendelu.cz

Laboratoř vibro-akustických vlastností dřeva

Laboratoř se zabývá charakterizací vibro-akustických vlastností dřeva a výrobků.

Nabídka expertiz:
Experimentální stanovení akustických parametrů materiálu, laserová vibrometrie, modální analýza.

Ing. Patrik Nop
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 045
e-mail: patrik.nop@mendelu.cz

Kurzy oceňování lesa a znaleckého minima

Čtyřsemestrální kurz, po jehož zakončení zkouškou získají absolventi požadovanou odbornou způsobilost k možnosti podání žádosti o jmenování soudním znalcem v oboru: ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech.

Ing. David Březina, Ph.D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
tel.: +420 545 134 073
e-mail: dbrezina@seznam.cz

Školení obsluhy malé lesní techniky

Školení zajišťuje Ústav techniky dle certifikačního standardu Národního systému kvalifikací:

 • 41-079-E Obsluha motorové pily
 • 41-080-E Obsluha křovinořezu
 • 41-090-E Těžař dříví motomanuální
 • 41-063-M Technik arborista

Zároveň zajišťuje ve spolupráci s ABA INTERNATIONAL školení s mezinárodní certifikací:

 • ECC1 – Obsluha ruční řetězové motorové pily – údržba a příčné přeřezávání
 • ECC2 – Obsluha ruční řetězové motorové pily – základní kácení
 • ECC3 – Obsluha ruční řetězové motorové pily – Těžba dříví
 • ECC4 – Obsluha ruční řetězové motorové pily – Zpracování kalamitní těžby
 • A1 – Stromolezení – Použití ruční pilky při použití lanových technik a záchrana zraněného stromolezce
 • A2 – Stromolezení – Použití ruční řetězové motorové pily pro použití při práci v koruně
 • M1a – Obsluha pojízdné zdvihací pracovní plošiny
 • M2a – Obsluha křovinořezu
 • Reg.Arb (ABA) – Registrovaný arborista

Ing. Pavel Nevrkla
Ústav techniky
tel.: +420 545 134 099
e-mail: pavel.nevrkla@mendelu.cz

Pedologická laboratoř

Laboratoř se zabývá zpracováním vybraného spektra hydrofyzikálních, chemických, fyzikálně-chemických i biologických půdních analýz pro vědecké účely i externí právnické a fyzické osoby.

Nabídka expertiz:
Výběrem např. stanovení elementárních prvků v půdě (C, H, N, S) a frakcionace uhlíku, aktivita enzymů spektrofotometricky a fluorescensční metodou, stanovení pH a půdní vodivosti v půdě, stanovení půdních retenčních křivek a textury apod.

Ing. Ladislav Holík, Ph.D.
Ústav geologie a pedologie
tel.: 545 134 037
e-mail: ladislav.holik@mendelu.cz

Laboratoř kompozitních materiálů

Laboratoř se zabývá vývojem a laboratorní výrobou vrstvených a částicových kompozitních materiálů (dřevotřískové desky, OSB, překližky a jiné).

Nabídka expertiz:

Vývoj a optimalizace výroby vrstvených a částicových kompozitů, tj. stanovení technologických operací, optimalizace velikosti částic, stanovení lisovacích parametrů, ověření fyzikálních a mechanických vlastností kompozitních materiálů.

Ing. et Ing. Tomáš Pipíška, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: +420 720 534 255
e-mail: tomas.pipiska@mendelu.cz