Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Přijímací zkoušky do doktorského studia jsou ústní a konají se před zkušební komisí. Uchazeč musí prokázat vědomosti na úrovni absolventa univerzity a nadání pro vědeckou a tvůrčí činnost v daném oboru. Součástí přijímací zkoušky je prokázání znalosti anglického jazyka, popřípadě jiného světového jazyka (němčina, francouzština, španělština, italština). Ze závažných důvodů, jako je pobyt mimo území České republiky, může děkan, nebo přijímací komise rozhodnout o upuštění od přijímacího pohovoru a o posouzení kvalifikace uchazeče na základě zaslaných dokumentů, obsahujících též doporučující posudky nejméně dvou významných odborníků.

Podrobnosti k přijímacímu řízení

Information on Doctoral Study Programmes

Témata disertačních prací (Dissertation topics)

Pozvánka k přijímacímu řízení

Průběh přijímacího řízení

Předměty přijímací zkoušky

Subject of the entrance exam

Kontakt

Mgr. Drahomíra Šťastná
studijní referentka
doktorské studijní programy, vědecko-výzkumná činnost

E- přihláška

Přihlášku je možné podat v termínu od 1. 4. do 15. 5. 2023.