1. V jakém termínu se podávají přihlášky?

Termín podávání přihlášek: 1. 12. 2023 – 12. 4. 2024

2. Musím e-přihlášku vytisknout a poslat?

Přihláška se podává nejprve elektronicky. Potom ji musíš vytisknout, podepsat a spolu s přílohami poslat na adresu fakulty nebo osobně přinést na studijní oddělení.

Adresa pro zasílání přihlášek: „PŘIHLÁŠKA“
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 3, 613 00 Brno

3. Co všechno má být v obálce?

• vytisknutá a podepsaná přihláška
• dokument se známkami ze střední školy

Známky ti potvrdí tvoje SŠ podpisem a razítkem přímo na přihlášce nebo si na SŠ vyžádej katalogový výpis s podpisem a razítkem.

4. Pokud jsem SŠ už absolvoval, platí pro mě totéž?

Ano, ale navíc přidáš ještě:
• úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (ověří např. Česká pošta)

Známky ze SŠ můžeš v tomto případě mimo výše uvedené možnosti doložit také kopiemi vysvědčení, které pošleš spolu s přihláškou (nemusí být úředně ověřené).

5. Mohu si podat více e-přihlášek?

Ano, můžeš. Nezapomeň za každou přihlášku zaplatit správní poplatek. V jedné obálce je možné poslat více přihlášek, pokud jsou všechny přihlášky na studijní programy Lesnické a dřevařské fakulty.

6. Kolik je poplatek za přijímací řízení a kam ho mám poslat?

• Poplatek za přijímací řízení činí 600 Kč.
• Pro SP Design nábytku činí poplatek 800 Kč.

• číslo účtu: 35-4335800227/0100
• variabilní symbol – každý uchazeč vkládá své číslo přihlášky 403 ….. .

Doklad o zaplacení poplatku přilož do obálky k přihlášce (přihláškám).
Platba ze zahraničí:
IBAN CZ5201000000354335800227
SWIFT – KOMBCZPPXXX

Do poznámky u zadávání platby ze zahraničí je nutné uvést číslo e-přihlášky nebo jméno uchazeče o studium.

7. Jaké známky mám zapsat do přílohy „Známky ze střední školy“?

Známky se vypisují do čtyř sloupců za posledního 3,5 roku předchozího studia na střední škole.
sloupec I – 1. ročník (příp. kvinta) – vysvědčení z konce školního roku
sloupec II – 2. ročník (příp. sexta) – vysvědčení z konce školního roku
sloupec III – 3. ročník (příp. septima) – vysvědčení z konce školního roku
sloupec IV – 4. ročník (příp. oktáva) – vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku

Ve sloupci „I. – III. ročník“ se uvádí známky ze všech předmětů uvedených na ročníkovém vysvědčení, ve sloupci „IV. ročník“ známky ze všech předmětů uvedených na pololetním vysvědčení posledního ročníku (stejným způsobem vyplňují i uchazeči, kteří již dříve ukončili studium maturitou). Sloupec „V. ročník“ nevyplňuj.

8. Když jsem již absolventem střední školy, vypisuji tuto přílohu stejně?

Ano, pokud jsi střední školu absolvoval/a již dříve a zakončil/a jsi ji řádně maturitní zkouškou, zadáváš stejné hodnoty. Pokud jsi absolvoval/a nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, kombinuje se zadání známek s předchozím studiem. Na postup zadávání známek se můžeš informovat na e-mailu: studpri@mendelu.cz.

9. Jaká jsou kritéria pro přijetí do bakalářského studia?

Jediným kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU (mimo SP Design nábytku, kde je dalším kritériem talentová zkouška – viz bod 11) je průměrný prospěch z předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

10. Jak probíhá přijímací řízení do navazujícího magisterského studia?

Uchazeči budou do navazujícího magisterského studia přijati na základě vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška proběhne formou testu z předmětů státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu, pro který je magisterský studijní program navazující. Test bude obsahovat otázky z jednotlivých předmětů státní bakalářské zkoušky. Další informace nalezneš v § 6 dokumentu Podmínky pro přijetí uchazečů 2024/2025.

11. Jaká jsou kritéria pro přijetí do bakalářského SP Design nábytku?

Prospěch na SŠ za posledního 3,5 roku studia stejně jako u ostatních oborů – viz odpověď na otázku 9)
• talentová zkouška, která se skládá z následujících částí:

a) předložení vlastního portfolia prací (domácí výtvarné práce, příp. díla ze ZUŠ, výtvarných kroužků a hodin kreslení ve škole apod.)
b) kresebná-výtvarná část (kresba podle modelu)
c) praktická část (papírový model; téma se losuje v den talentové zkoušky)

12. Jak se dozvím, kdy mám skládat talentovou nebo přijímací zkoušku a kde?

Ten, kdo bude skládat talentovou zkoušku, popř. písemný test do NMgr. studijního programu, dostane pozvánku e-mailem a také si může ověřit termín v aplikaci e-přihlášky, kde se zobrazí „kdy, kde a v kolik“.

Talentové zkoušky pro bakalářský SP Design nábytku i přijímací zkoušky do vybraných navazujících magisterských studijních programů se budou konat v průběhu měsíce května 2024.

13. Jak se dozvím výsledek rozhodnutí?

Rozhodnutí či oznámení výsledku přijímacího řízení ti bude vloženo do úložiště dokumentů. Upozornění o vloženém výsledku dostaneš na e-mail, který jsi uvedl v e-přihlášce.
Výsledek si můžeš také ověřit na stránkách Mendelovy univerzity v Brně: http://is.mendelu.cz/ – Výsledky přijímacích zkoušek.

14. Kdy a jak mám odeslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Jakmile obdržíš maturitní vysvědčení ve školním roce 2023/2024, pořiď co nejdříve jeho úředně ověřenou kopii (např. prostřednictvím České pošty) a neprodleně ji pošli na studijní oddělení LDF (do 30. 6. 2024). Pokud jsi složil maturitní zkoušku dříve než ve školním roce 2023/2024, pošli úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v jedné obálce spolu s vytištěnou a podepsanou přihláškou (viz bod 4).

15. Jak získám informace o zápisu do studia?

Informace o termínu zápisu do studia, o možnostech ubytování, o Úvodu do studia, o imatrikulaci apod. najdeš na webu LDF – sekce Student LDF – Student Bc. – Pro prváky.

16. Jaké studijní programy lze u vás studovat dálkově (kombinovaná forma studia)? Jak probíhá výuka?

Kombinovanou formou můžeš studovat tyto bakalářské studijní programy:
• Arboristika
• Lesnictví (specializace Lesnictví)
• Myslivost
• Technologie a management zpracování dřeva

Výuka začíná v druhé polovině září, a to jedním týdnem intenzivní blokové výuky. Po ní následují výukové bloky vždy v pátek. V letním semestru je to obdobné, týden intenzivní blokové výuky probíhá na začátku února.

17. Chci si nechat uznat předměty z předchozího studia. Jak mám postupovat?

Z předchozího studia je možné uznat předměty ukončené zápočtem nebo zkouškou s hodnocením A, B nebo C, pokud od jejich ukončení uplynulo maximálně 5 let. Žádost se podává po zápisu do studia, a to nejpozději do 30. září v prvním semestru. K žádosti je nutné doložit sylaby předmětů a potvrzení o jejich absolvování vydané studijním oddělením školy, kde byl předmět absolvován.

Kdo už má přístup do UIS, může žádost podat v aplikaci Kontaktní centrum. Pokud přístup do UIS ještě nemáte, stáhněte si tento formulář.

Podrobně jsou podmínky pro uznávání předmětů popsány v Nařízení děkana 10/2021.

Studijní oddělení – přijímací řízení
Bc. Hana Čerteková
Studijní referentka