Na Lesnické a dřevařské fakultě je organizována Interní grantová soutěž vyhlášená poskytovatelem v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a řídí se Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Cílem soutěže je podpora výzkumné a inovační činnosti fakulty a zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do tvůrčí činnosti.
Výzkum je zaměřen na tyto oblasti:
 • Ekologie lesa
 • Fytologie lesa
 • Pěstění lesa
 • Ochrana lesa a myslivost
 • Procesy tvorby nábytku
 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Technologie zpracování dřeva
 • Vlastnosti dřeva a materiálů
 • Aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie
 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Hospodářská úprava lesa
 • Tvorba a ochrana krajiny
Soutěž je na fakultě vyhlašována v těchto programech:
 • Individuální studentský projekt – jednoletý projekt, je určen na podporu vědecko-výzkumných a inovačních aktivit, které jsou předmětem doktorských disertačních prací nebo dalších vědeckovýzkumných a inovačních aktivit studentů doktorských studijních programů LDF MENDELU. Garantem projektu je akademický pracovník. Spolupracovníky Individuálního studentského projektu mohou být studenti doktorských a magisterských studijních programů LDF MENDELU, akademičtí, akademičtí vědecko-výzkumní nebo vědecko-výzkumní pracovníci MENDELU. Individuální studentské projekty předkládají studenti doktorských studijních programů LDF MENDELU.
 • Týmový studentský projekt – tříletý projekt, je určen na podporu koncepčního výzkumu zaměřeného na mezioborovou spolupráci na LDF MENDELU v souladu s Dlouhodobým záměrem LDF. Navrhovatelem je akademický pracovník LDF MENDELU s akademickým titulem doktor, jenž má maximálně 8 let pracovní zkušenosti ve výzkumu od získání titulu doktor (Ph.D.), členové řešitelského týmu jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů LDF MENDELU a akademičtí, akademičtí vědecko-výzkumní nebo vědecko-výzkumní pracovníci MENDELU, kteří se podílejí na řešení společného výzkumného tématu. Členem řešitelského týmu musí být nejméně jeden student magisterského studijního programu.
 • Studentská vědecká konference – tříletý projekt, předkládají akademičtí pracovníci LDF MENDELU
Konference SilvaNET – WoodNET
 • Studentská vědecká konference je organizována jednou ročně pod záštitou děkana LDF MENDELU. Konference je určena především studentům doktorských a magisterských studijních programů z vysokých škol České a Slovenské republiky i zahraničí. Jednacím jazykem je angličtina.
Příklady řešených témat:

Odezva půdního prostředí na kalamitní rozpad porostů smrku ztepilého

Cílem navrhovaného projektu bude vyhodnotit změny půdního prostředí v důsledku kalamitního rozpadu mladých smrkových porostů nižších a středních poloh, které podlehly tlaku klimatických změn v posledních letech v důsledku mimořádného sucha, jehož následkem je současná kůrovcová kalamita. Změny půdního prostředí je vhodné a žádoucí sledovat a vyhodnocovat, protože na takto degradovaných lokalitách lze logicky očekávat jejich potenciální vliv na produktivitu lesního stanoviště. Analýza změn půdních vlastností a procesů bude realizována ve čtyřech pracovních balíčcích (WP). WP1: Půdní typologie, WP2: Půdní biologie a biochemie, WP3: Humusové poměry a půdní uhlík a WP4: Fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti. Každý pracovní balíček si stanovuje svoji vlastní hypotézu, které se mezi sebou vhodně doplňují. Výzkum bude realizován na třech výzkumných plochách se třemi dílčími srovnávacími plochami: (i) zdravý porost, (ii) stojící suchý porost, (iii) plocha po obnově. Zjištěné vztahy mezi srovnávanými složkami půdního prostředí naznačí procesy změny stanovišť v důsledku poškození smrkových porostů. Aplikace těchto vztahů do širších oblastí, především v rámci lesního hospodářství, umožní odhadnout rozsah změn půdního prostředí lesů po suchých epizodách a výsledky promítnout do možných návrhů pěstebních opatření.

Identifikace poškození lesních porostů pomocí bezpilotních prostředků

Pokračující odumírání smrkových a borových porostů dosahující kalamitních rozměrů je současným managementem orientován zejména na včasnou identifikaci vzniku poškození porostů. Projekt nabídne využití bezpilotních létajících prostředků (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) v lesním hospodářství k monitoringu zdravotního stavu lesních porostů a tím poskytne lesnickému provozu robustní nástroj pro operativní plánování aplikace obranných opatření k zamezení či zmírnění vznikajících škod. Cílem projektu je zvýšit operativnost a exaktnost rozhodování z hlediska ochrany i obrany lesných porostů především včasnou detekcí poškození lesních porostů před biotickými činiteli se zaměřením na napadení lesních porostů podkorním hmyzem a suchem.

Vliv historických a moderních způsobů hospodaření na stav pařezin

Cílem projektu je kvantifikovat vliv tradičních, historických způsobů hospodaření na stav pařezin ve srovnání s novými, moderními způsoby hospodaření. Projekt bude zaměřen na kvantifikaci míry způsobu ovlivnění ekosystému pařezin různými typy lesnického managementu (pařezení, pastva, hrabání opadu, výchovné těžební zásahy, simulace stresu suchem) z pohledu dendrometrického, pedologického a fytocenologického. Dále bude zkoumáno, zda by tyto způsoby managementu mohly být vhodným managementem k udržování pestré krajinné mozaiky s prvky travních porostů a lesa. Výzkum bude realizován na lokalitách, kde byly před dvěma roky založeny výzkumné plochy k převodu na les střední s dominantním zastoupením Quercus petraea agg. (Matt.) Liebl a na lokalitách, kde byly před deseti lety založeny výzkumné plochy k převodu na les nízký s dominantním zastoupením Quercus petraea agg. (Matt.) Liebl a Carpinus betulus L. Plochy se nachází na ŠLP Masarykův les Křtiny, na polesí Bílovice nad Svitavou. Výstupy projektu umožní porovnání různých lesnických managementů v mladé a starší pařezině. Zároveň by tento projekt měl rozšířit datový materiál, který byl získán v letech 2015–2019. Projekt poskytne ojedinělou datovou řadu popisující dlouhodobější reakci výstavků a výmladků, dále pak reakci/změny půdy a fytocenózy na různé typy managementů v různě starých porostech v JV části České republiky. Výzkumné plochy, kde probíhá od roku 2015 simulace stresu suchem (redukce podkorunových srážek), a výzkumné plochy, kde od roku 2018 probíhá pastva ovcí a hrabání opadu v lese, jsou zcela ojedinělé a slouží jako modelové příklady různých typů managementů ve středoevropských pařezinách.