Profesor Radomír Ulrich slaví 90

24. 5. 2024

Prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc., slaví 26. května 2024 devadesátiny. Pedagogicky na Lesnické fakultě působil více než 40 let. Vedle pedagogických aktivit na LDF MENDELU byla a je hlavní náplní jeho působení vědecko-výzkumná činnost. Na Ústavu techniky, někdejší katedře lesnické mechanizace a automatizace, působí aktivně již 53 let.

Profesní život Radomíra Ulricha je úzce spjat s českým lesním hospodářstvím, a to jak při jeho působení v lesnickém provozu, tak i posléze při jeho působení na Lesnické fakultě v Brně. V letech 1957 až 1964 pracoval jako samostatný inženýr v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Karlovy Vary. Mezi lety 1964 až 1970 byl zaměstnán na lesním majetku Statky a lesy Lázně Kynžvart, a to nejprve jako vedoucí polesí Kladská, později jako technolog lesní výroby na ředitelství tohoto subjektu. Po ukončení svého působení v Statcích a lesích Lázně Kynžvart působil v letech 1970 až 1971 jako odborný pracovník – specialista na odboru zemědělského a lesního hospodářství Krajského národního výboru v Plzni. Významný zlom v kariéře nastal v roce 1971, kdy byl na popud Františka Piškuly, profesora na tehdejší katedře lesnické mechanizace a automatizace Lesnické fakulty VŠZ v Brně, přijat na pozici odborného asistenta jmenované katedry. Radomír Ulrich je i v současnosti v aktivním plném pracovním poměru. Na katedře, posléze Ústavu techniky LDF MENDELU, působí nepřetržitě již 53 let!

V akademickém prostředí Lesnické fakulty nejprve v roce 1980 ukončil svou vědeckou přípravu, vypracoval a předložil k obhajobě svoji kandidátskou disertační práci a získal vědeckou hodnost kandidáta zemědělsko-lesnických věd v oboru Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby.  O osm let později, v roce 1988, byl jmenován docentem pro obor Lesnické mechanizační prostředky. V roce 1992 vypracoval habilitační práci, kterou obhájil v rámci řádného habilitačního řízení a byl mu udělen titul docent pro obor Technika a technologie lesní výroby. Vrchol akademické dráhy Radomíra Ulricha představuje jeho profesorské řízení, na jehož základě byl jmenován profesorem pro obor Technika a technologie lesní výroby.

Pedagogické působení Radomíra Ulricha na Lesnické fakultě trvalo více než 40 let. Za tu dobu jeho výukou prošlo několik generací studentů v celé řadě předmětů technického a technologického zaměření. Vedl okolo 100 obhájených diplomových prací, byl vyučujícím a školitelem v doktorském studijním programu Technika a mechanizace v lesním hospodářství. Při svém pedagogickém působení vždy používal pokrokové studijní metody, připravoval fundované studijní materiály, typické pro něj bylo používání moderní didaktické techniky a studijních výukových audiovizuálních pořadů. Profesor Ulrich zanechal trvalou stopu u mnoha absolventů studia Lesního inženýrství, s mnohými je dosud v aktivním kontaktu. Velmi úspěšné byly zahraniční odborné praxe, které pro studenty organizoval i v dobách před rokem 1989 v lesnicky progresivních zemích jako je Finsko, Švédsko či Rakousko. I na tyto aktivity tehdejší studenti dodnes rádi vzpomínají. I když se již v současnosti profesor Ulrich přímo neúčastní pedagogické činnosti a pracuje jako vedoucí vědecký pracovník, nadále ochotně poskytuje konzultace a rady studentům zejména při zpracování jejich závěrečných prací. 

Vedle pedagogických aktivit byla a je i nadále pro profesora Ulricha hlavní náplní jeho působení na LDF MENDELU vědecko-výzkumná činnost. Pan profesor byl vědecky i publikačně velmi činný. Během pěti desítek let se zabýval velmi pestrou škálou témat z oblasti techniky a technologií lesního hospodářství. Nelze zde podrobně jmenovat jednotlivé výzkumné projekty, jichž se účastnil jako spoluřešitel či hlavní řešitel – jsou jich desítky. Za všechny oblasti výzkumné a tvůrčí práci lze zmínit: technika pro dřevosklady, biologicky odbouratelné hydraulické a mazací oleje pro těžební stroje, identifikace negativních účinků provozu strojů na lesní prostředí a poškozování půdy a kořenů stromů pojezdy těžké lesní techniky, návrh opatření pro zmírňování těchto škod, těžebně-dopravní stroje a optimalizace jejich využití v podmínkách ČR, progresivní trvanlivé konstrukce vozovek lesních cest a povrchů pracovních ploch dřevoskladů, vážení nákladů dříví na odvozních automobilních soupravách, kvantifikace přejímek rovnaného dříví z harvestorových těžeb pomocí převodních koeficientů, využití analýzy obrazu pro určování objemu a kvality rovnaného dříví, prostorové navádění mobilních lesních strojů pomocí systémů GPS, získávání dendromasy klučením pařezů stromů, zefektivnění shromažďování zbytkové dendromasy, vyvětvování stromů a jiné.

V rámci jeho vědecko-výzkumné činnosti byly vytvořeny i některé hmotné výstupy – prototypy strojů: např. harvestory, vyvážecí traktory, klučicí hlavice, přesazovací hlavice odrostků či vyvětvovací hlavice. Jeho vědecko-výzkumnou činnost prezentuje veliké množství vědeckých publikací, monografií, jakož i dokumentů ochrany duševního vlastnictví – užitných vzorů, patentů či ověřených technologií a metodik.

O bohaté celoživotní tvůrčí aktivitě profesora Ulricha svědčí mimo jiné čtyři desítky vědeckých článků, 40 odborných knih, 30 patentů, 34 užitných a průmyslových vzorů či 20 certifikovaných metodik. Své poznatky uplatnil i v řadě vytvořených učebních textů včetně vysokoškolských učebnic.

Obdivuhodné je používání aktuálních a progresivních postupů a prostředků pro řešení vědecko-výzkumných úkolů. Výsledky své práce má podloženy rozsáhlými terénními zkouškami nových prototypů i šetřeními přírodně výrobních parametrů technologických výrobních postupů. Na základě výzev grantových agentur profesor Ulrich stále podává návrhy nových výzkumných projektů, z nichž řada je přijímána k řešení.

Profesor Ulrich zastával a částečně i dosud zastává významné funkce: zejména vedoucího Ústavu lesnické mechanizace (předchůdce nynějšího Ústavu techniky) v letech 1990 až 1996, proděkana LDF a předsedy Akademického senátu LDF MENDELU. Byl členem řady institucí, jako je například mezinárodní komise pro tvorbu norem ISO/TC/23/SC (International Organization for Standardization – Stockholm), výbor České lesnické společnosti Praha, zkušební komise pro obhajoby CSc., Dr. na LF TU Zvolen, komise lesní techniky Odboru LH ČSAZ, oborová rada doktorandských studijních programů ČZU Praha, sekce pro lesní činnost a ochranu živ. prostředí P3.08.01 IUFRO, je dlouholetým členem výstavního výboru a odborným garantem lesnické části mezinárodního veletrhu zemědělské a lesnické techniky Techagro a Silva Regina v Brně či členem výstavního výboru tradiční výstavy DemoGreen ve Vyškově.

Činnost profesora Ulricha pro MENDELU byla několikrát oceněna, např. udělením medaile MENDELU či oceněním za získané patenty. Především přičiněním profesora Ulricha získalo jeho mateřské pracoviště, Ústav techniky LDF MENDELU, čestné uznání projektu Vizionáři 2022 a 2023.

Radomír Ulrich je výjimečný i jako člověk, především je náročný sám k sobě, dovede odhalovat problémy potřebující řešení a navrhovat výzkumné projekty, v současnosti je hlavním řešitelem tří výzkumných projektů, které navrhl a jež byly přijaty. Je velmi pracovitý, své práci na ústavu ochotně věnuje většinu svého času. Je přátelský, spravedlivý a lidský, mimořádně skromný, rozvážný, spolehlivý a vždy ochotný pomoci. Není technokratem, ačkoli má veskrze pozitivní vztah k uplatňování techniky v činnostech lesního hospodářství, zároveň je zastáncem citlivého a vyváženého přístupu k využívání techniky v lesnických aktivitách tak, aby její negativní důsledky na lesní prostředí byly minimalizovány.

Profesor Radomír Ulrich se svého životního jubilea dožívá ve velmi dobré kondici a jeho pracovní elán i entuziasmus jsou obrovské a obdivuhodné. Za vše, co pan profesor vykonal a vykonává mu velice děkujeme, a do dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a tvůrčí elán.

Jménem Ústavu techniky LDF MENDELU Jindřich Neruda.

Více aktualit

Všechny aktuality