ZAČATKY A 20. LÉTA
 • 24. červenec 1919 – usnesením Národního shromáždění založena Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ v Brně) s odborem hospodářským a lesnickým. Studium trvalo 4 roky a vyučovalo se česky. Brno se záhy stalo uznávaným centrem lesnické vzdělanosti. 
 • 27. říjen 1920 – zahájeno vlastní studium na lesnickém odboru. Zapsáno bylo prvních 208 posluchačů. Na školu přicházeli v prvních letech skvělí odborníci z praxe, kteří svými zkušenostmi a rozhledem získali vážnost lesnickému učení. Propojením pedagogiky a výzkumu dosáhla škola již v počátcích významných výsledků. Česká lesnická věda se těšila mezinárodní úrovni, přičemž zůstala věrná svému poslání: sloužit lesnické praxi. 
 • 1922–1924 – Moravský zemský výbor přistoupil k výstavbě budovy Zemských výzkumných ústavů zemědělských. 
 • 1922 – převodem adamovského velkostatku zřízen Školní statek (později Školní lesní závod, nynější Školní lesní podnik „Masarykův les“ Křtiny (ŠLP ML Křtiny). Školní statek o rozloze 11 000 ha výrazně posílil pozici lesnického školství v Brně. 
 • 1. leden 1923 – Školní statek předán lesnickému odboru VŠZ v Brně. 
NUCENÉ UZAVŘENÍ ŠKOL
 • 17. listopad 1939 – narušení vývoje v důsledku uzavření vysokých škol německými okupanty. 
 • 3. květen 1945 obnovena činnost VŠZ v Brně. 
40.–50. LÉTA
 • převratné hospodářsko-politické a sociální změny vnesly do řízení a chodu VŠZ v Brně značnou nestabilitu. Politicky nepohodlní učitelé byli propouštěni a jejich místa byla obsazována aktivními členy Československého svazu mládeže a Komunistické strany Československa.  
50.–60. LÉTA
 • 1. září 1950 – vznikla fakulta lesnická se šesti katedramia fakulta zemědělská se sedmi katedrami. Byl ustaven směr ekonomický, dřevařský, pěstební, produkční, stavební, technický a těžebně technologický.  
 • 1. červen 1952 – Lesnická fakulta byla začleněna do svazku Vysoké školy stavitelství v Brně, studium bylo prodlouženo na pět let.  
 • 1. červen 1956 – fakulta byla opět vyňata ze svazku Vysoké školy stavitelství a znovu přičleněna k VŠZ v Brně. Ta byla přejmenována na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně. O tři roky později se název školy opět upravil na VŠZ v Brně. 
 • 1960 – zahájena výstavba vysokoškolských kolejí v Brně v Kohoutově ulici. Práce byly dokončeny o pět let později. 
 • 1964–1969 – studenti vydávali časopis LEF reflektující mimo jiné i politické změny ve společnosti, kvůli čemuž byl časopis zakázán. 
70.–80. LÉTA
 • 1970 – zavedena nová organizace studia jako reakce na požadavek jeho důsledné obsahové přestavby.  
 • 1971 – zahájeno budování Mysliveckého výukového a vědecko-výzkumného areálu v Lednici. 
 • 1986 – došlo k úpravě učebního plánu a byla zahájena výstavba externího účelového pracoviště v Útěchově u Brna. (Dnes zde probíhá výroba stavebních konstrukcí ze sbíjených vazníků). 
 • 1989 – listopadové události doprovázel vznik stávkového výboru studentů. Byly ustanoveny akademické rady fakult a akademické rady univerzity – jejich nástupcem jsou současné akademické senáty. Částečně bylo zrekonstruováno vedení univerzity, fakult, kateder, kolegií děkanů a vědeckých rad fakult a univerzity. 
90. LÉTA–SOUČASNOST
 • 1990 – zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (Ph.D.), dochází k ustavení akademických senátů fakult a univerzity. O rok později byly katedry na fakultě přejmenovány na ústavy jako návrat k předválečné tradici. Součástí ŠLP Křtiny se stala Výzkumná stanice Křtiny zaměřená na vývoj a výrobu lesnické techniky. Zahájena výuka samostatného programu Dřevařské inženýrství. 
 • 1992 – Státní zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně byla převedena do správy VŠZ v Brně jako její dřevařské výzkumné pracoviště. 
 • 1992 – obnoven provoz studentského klubu Green (založen roku 1969).  
 • 1993 – Lesnická fakulta přejmenována na Lesnickou a dřevařskou fakultu.  
 • 1995 – Vysoká škola zemědělská v Brně se stala nově Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. 
 • 1996 – ústavům dřevařského oboru předán do užívání dřevařský pavilon – budova T. 
 • 1997 – do nabídky studia přibyl samostatný program Krajinné inženýrství. 
 • 1999 – do provozu uveden pavilon dřevařské technologie – budova P. 
 • 2002 – zahájena rekonstrukce budovy Lesnické a dřevařské fakulty (budova B). 
 • 2002 – obnovena činnost studentského časopisu LEF.  
 • v následujících letech přibývaly nové studijní programy: Nábytkové inženýrství (2006), Stavby na bázi dřeva (2008), Arboristika a Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí (2009). 
 • 2010 – naposledy upraven název univerzity – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) byl zkrácen na Mendelova univerzita v Brně (MENDELU). 
 • 2015 – vybudování Výzkumného centra Josefa Ressela v Útěchově, které se jako první v České republice zabývá výzkumem v oblasti dřeva.  
 • 2019 – Lesnická a dřevařská fakulta oslavila 100 let své existence.