Výzkum je zaměřen na funkce krajiny, stavby v krajině a biotechnické úpravy krajiny.

 • Řešíme jak experimentální výzkum, např. v lesnické hydrologii, tak výzkum aplikovaný, pomocí kterého jsme schopni vnášet nejnovější poznatky experimentálního výzkumu do praxe.
 • Smyslem výzkumu je řešením dílčích témat krajinného a lesního inženýrství obsáhnout širokou problematiku funkcí produkčních a do jisté míry i přírodních krajin včetně jejich optimalizovaného využití.
 • Našim cílem je umět výsledky vědy a výzkumu promítnout do inženýrských výstupů jako jsou projekty, studie atp.
 • Spolupracujeme s řadou zahraničních vědeckých a akademických institucí, což je nezbytnou součástí kvalitního výzkumu.
 • Zázemí pro vědeckou práci na mezinárodní úrovni poskytují specializované laboratoře umístěné v areálu univerzity a v tzv. Living Lab.
 • Výsledky své práce prezentujeme v uznávaných mezinárodních časopisech.

V současnosti jsou ústavem spravovány tyto laboratoře:

Laboratoř mechaniky zemin

Speciální zařízení:

LDA – Laserová difrakční analýza– granulometrie 

2SZZ – Statická zatěžovací zkouška 

LDD –  Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou 

CBR IN-SITU – California Bearing Ratio (CBR)

SMYKAČ – Smykový krabicový přístroj 

KUŽELÍK –  Kuželíkový penetrometr 

CBR CYKLICKÉ – California Bearing Ratio (CBR) – cyklické – patent 

PROPUSTOMĚR

Living Lab Masarykův les Křtiny

9 klimatických stanic (kontinuálně měřících srážky, teplotu, solární radiaci, půdní vlhkost apod.)

4 přelivy (kontinuálně registrující průtok)

2 vrty v závěrných profilech (kontinuálně registrují pohyb podpovrchové vody)

Výsledkem práce jsou významné projekty a publikace:

Spolupráce:

Projekční kanceláře, odborné firmy a správní orgány

Smyslem spolupráce s praxí ve sféře odborné a projekční, resp. na úrovni státní správy je to, aby každá odbornost, kterou ústav zajišťuje, měla adekvátní partnerskou firmu s dostatečným odborným zázemím pro posílení výuky formou praxí, zvaných přednášek a mentoringu.

 • Paměť krajiny, s.r.o. – biotechnika krajinné zeleně
 • Povodí Moravy a.s. – vodní hospodářství
 • Šindlar, s.r.o. – krajinné inženýrství
 • Ekostavby, s.r.o. – drobné stavby v krajině
 • ŠLP Křtiny – lesní hospodářství
 • Správa CHKO Moravský Kras – ochrana přírody
 • Ateliér Fontes, s.r.o. – krajinné inženýrství
 • Aquasys, s.r.o.  – krajinné inženýrství
 • GEOSTAR, spol. s r. o. – materiálové inženýrství
 • Sdružení pro interpretaci místního dědictví – funkce krajiny
Vysokoškolská pracoviště, výzkumné ústavy
 • FAST VUT v Brně
 • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha, v.v.i
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
 • Báňská univerzita Ostrava, pobočka Brno
 • VÚKOZ, v.v.i.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Seznam zahraničních partnerů
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v  Nitre, Slovakia
 • Technická univerzita v Košiciach, Slovakia
 • Technická univerzita vo Zvolene, Slovakia
 • Warsaw University of Life Sciences, Poland
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Poland
 • University of Basilicata, Italy
 • Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegia, Lithuania
 • University of Bucharest, Romania
 • Zagazig University, Egypt
 • Univerzitet u Beogradu, Serbia
 • Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala, Sweden
 • Guimaras State University, Philippines
 • Visayas State University, Philippines
 • Royal University of Agriculture, Cambodia
 • Università degli Studi di Padova

Členství v organizacích
 • Poradní sbor ŠLP Křtiny
 • Společnost pro krajinnou ekologii – IALE
 • Expertní komise Ekologie při mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje – MKOD
 • Interní grantová agentura LDF MENDELU
 • Poradní sbor Naše společná krajina
 • Česká společnost krajinných inženýrů
 • Česká bioklimatická společnost
 • Expertní skupiny při GAČR, TAČR
 • Expertní skupiny při KEGA, VEGA
 • MRS, ČMMJ
 • Interpret Europe
 • Sdružení pro interpretaci místního dědictví

Doktorské studium

Studenti doktorského studijního programu svou odbornou erudici zúročí ve vědecké, výzkumné, projektové, popřípadě pedagogické činnosti. Věnují se publikační činnosti, jejímž prostřednictvím prezentují získané poznatky a výsledky své výzkumné činnosti.