Vyhlášení voleb do Akademického senátu LDF MENDELU

2. 5. 2024

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity (AS LDF MENDELU) na základě usnesení ze dne 29. 4. 2024 schválil složení volební komise, harmonogram a formu voleb do AS LDF MENDELU.

Návrhové kolo od: 14. 5. do 15. 5.

Zveřejnění výsledků návrhového kola a odeslání žádosti o souhlas s kandidaturou navrženým kandidátům: 16. 5.

Předání souhlasného stanoviska navržených kandidátů s kandidaturou volební komisi do: 17. 5. 13:00 hod.

Zveřejnění kandidátních listin pátek: 17. 5.

Volební kolo: od 23. 5. 00:00 hod. do neděle 26. 5. 23:59 hod.

Předání výsledků voleb předsedovi AS LDF MENDELU ke zveřejnění: 27. 5.

Návrhové i volební kolo se uskuteční elektronicky prostřednictvím Portálu voliče v Univerzitním informačním systému MENDELU: eAgenda – Portál voliče.

Seznam členů volebního okrsku studentů a volebního okrsku akademických pracovníků bude zveřejněn na této webové adrese

V návrhovém kole každý volič z volebního okrsku studentů (studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů) navrhne maximálně 6 kandidátů ze svého okrsku a každý volič z okrsku akademických pracovníků maximálně 11 kandidátů ze svého okrsku. Sestavení kandidátní listiny, samotný průběh voleb a vyhlášení výsledků se řídí Volebním řádem AS LDF MENDELU.

K řízení průběhu voleb byla AS LDF dne 29. 4. 2024 zvolena volební komise ve složení:

doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. – předseda komise

doc. Ing. Petr Čermák

Ph.D. Ing. Marie Balková

Ph.D. Ing. Jan Zlámal

Jan Štěpaník

Průběh a vyhlášení výsledků voleb se řídí plně ustanovením platného Volebního řádu AS LDF MENDELU:

Plné znění Volebního řádu AS LDF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality