Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §26 a §27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem LDF MENDELU v Brně. Akademický senát fakulty mimo jiné volí děkana a rozhoduje o jeho případném odvolání, schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání, rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě atd. Akademický senát je volen podle Volebního řádu AS LDF MENDELU a jedná podle Jednacího řádu AS LDF MENDELU.

Doplňující volby do AS LDF – studenti