Projekty rozvojové spolupráce realizuje LDF již od roku 1999, kdy byl podpořen první projekt na Sokotře. Od té doby se portfolio zemí, kde fakulta působí, rozšířilo mimo jiné o Vietnam, Etiopii, Zambii, Peru, Gruzii, Kambodžu, Mongolsko, Nikaraguu, Filipíny, Omán, Kapverdy, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu a další. Odborníci se v projektech zaměřují zejména na zalesňování a rehabilitaci degradované půdy, záchranu endemických stromových populací, agrolesnictví, vzdělávání v lesnictví a zemědělství, inventarizaci a mapování lesních porostů/významných druhů, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji aj. Realizace všech projektů se účastní i studenti v rámci praxí a řešení závěrečných praxí. Mezi nejvýznamnější oblasti, kde fakulta aktuálně působí, patří Etiopie, Sokotra a Zambie.

Etiopie

V Etiopii posledním (čtvrtým) rokem pokračuje realizace projektu české rozvojové spolupráce s názvem „Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny“. Awasské jezero je biologicky velmi rozmanité a je zdrojem potravy i příjmů pro místní obyvatele. V důsledku špatného hospodaření v okolí jezera dochází k poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. V rámci projektu České rozvojové agentury je budována funkční ochrana jezera stavěním ochranné hráze, ochranné zóny a mokřadů, dochází k realizaci rehabilitace degradovaných území zalesňovacími a protierozními aktivitami a k nastavení následného udržitelného managementu. Probíhá také pilotní realizace oplocení, mobiliáře a výsadby zeleně ve vybraných městských parcích. Projekt se zaměřuje i na budování kapacit místních úředníků, kteří díky zvýšení znalostí a praktických zkušeností budou moci pozitivně ovlivňovat celé oblasti a další generace občanů. V rámci projektu je realizována kampaň na zvýšení povědomí obyvatel o udržitelném hospodaření s půdou a ochraně přírody.

Sokotra (Jemen)

V Jemenu, na exotickém ostrově Sokotra, pracuje tým LDF již více než 20 let. Řady projektů zaměřených na ochranu a pěstování endemických ohrožených dřevin se účastní též studenti, kteří zde vykonávají odbornou praxi či zde řeší své závěrečné práce. Největších úspěchů odborníci fakulty dosáhli při výzkumu dračinců rumělkových, stromů známých pro rudou pryskyřici již od starověku, kdy se používala jako vysoce ceněné barvivo či jako zázračný léčivý prostředek na hojení ran používaná gladiátory. Zatím poslední projekt se zabývá ochranou 11 endemických druhů kadidlovníků, které se na Sokotře vyskytují. Projekt je podpořen prestižní švýcarskou nadací Franklinia, a kromě LDF se ho účastní i Universita Ghent (Belgie) a Univerzita Sapienza v Římě (Itálie). Studenti v rámci projektu pomáhají při inventarizacích jednotlivých druhů v terénu, při pracích ve školkách, výsadbách v terénu či vyhledávání přirozeného zmlazení. 

Zambie

Tříletý projekt (2000–2023) v Jižní provincii Zambie má za cíl prostřednictvím silvopastorálních systémů  pomoci zvýšit odolnost zdejší zemědělské produkce. V rámci projektu byly založeny 3 lesní školky, zasazeno na 3 tisíce pícninových (moringa, lucina) a ovocných stromů z plánovaných 25 tisíc, které budou do konce projektu vysazeny. Farmáři jsou školeni ve výživové stravě dobytka. Vlivem suché sezony totiž dochází ke snížení produkce mléka. Projekt školil farmáře v produkci pícnin a v přípravě siláží a sena. Jsou obnovovány vodní zdroje, aby měl dobytek přístup k vodě i v období sucha. Cílem projektu je také nárůst průměrných příjmů farmářů a ekonomická soběstačnost žen farmářek. V tomto směru probíhají školení a následně přiděleny farmářům a komunitám mikro granty na základě vypracovaných business plánů. Jedním z prvních úspěšných podnikatelských záměrů, který projekt vyhodnotil, je zakoupení lisu na olej, s jehož pomocí mohou farmáři vyrábět vlastní slunečnicový olej a prodávat ho na místním trhu.