Výzkum je zaměřen zejména na dřevo jako obnovitelnou surovinu.

 • Věnujeme se zkoumání vlastností a stavby dřeva, materiálů na bázi dřeva, technologií pro zpracování, obrábění dřeva a využití dřeva a dalších materiálů pro stavebnictví.
 • Cílem je vývoj od nápadu až po patentované a v praxi používané výsledky v oblastech nových materiálů, technologií či konstrukcí.
 • Zázemí pro vědeckou práci na mezinárodní úrovni poskytují specializované laboratoře umístěné v areálu univerzity a ve Výzkumném centru Josefa Ressela.
 • Laboratoře jsou vybaveny moderními přístroji a zařízeními, z nichž některá byla vyvinuta na našem pracovišti a umožňují velmi specifický výzkum.
 • Analýzy a testování se provádějí v rámci výzkumu a výuky a současně slouží pro širokou odbornou veřejnost při posudkové činnosti.
 • Spolupráce se zahraničními institucemi v rámci mnoha projektů, výzkumných stáží v zahraničí a zahraniční kolegové v kolektivu jsou nezbytnou součástí kvalitního výzkumu.

V současnosti jsou ústavem spravovány tyto laboratoře:

Laboratoř anatomie dřeva

Laboratoř se zabývá identifikací vzorků dřev, analýzou tvorby dřeva a lýka na buněčné úrovni, analýzou morfometrických veličin anatomických elementů dřeva, komparativní anatomií fosilních dřev

Nabídka expertiz:
Druhové určení vzorků dřev na makroskopické a mikroskopické úrovni (recentní vzorky, zuhelnatělé makrozbytky, dřevo z archeologických nálezů)

prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545134548, mobil: 773 771 033
e-mail: vladimir.gryc@mendelu.cz

Stabilita stromů

Nabídka expertiz:
Vizuální hodnocení stavu stromů, návrh zásahů, ověření stability stromu pomocí akustického tomografu nebo tahovou zkouškou.

Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 551
e-mail: ludek.praus@mendelu.cz

Laboratoř mikrovlnných modifikací

Výzkumná činnost v oblasti mikrovlnné modifikace dřeva a materiálů na bázi dřeva zaměřená na zvýšení užitných vlastností materiálů.

Nabídka expertiz:
Výzkum interakce mezi elektromagnetickým zářením a materiálem pro účely plastifikace, sušení, urychlení chemických reakcí, úpravy propustnosti, sterilizace apod.

Ing. Jakub Dömény, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 550
e-mail: jakub.domeny@mendelu.cz

Dendrochronologická laboratoř

Laboratoř se zabývá dendrochronologickým datováním, tvorbou standardních chronologií, využitím dřeva v historii, určením původu dřeva a dendroekologickou a dendroklimatologicou aplikací včetně využití analýzy izotopů.

Nabídka expertiz:
Dendrochronologické datování historických dřevěných stavebních konstrukcí, archeologického a subfosilního dřeva, hudebních nástrojů a uměleckých předmětů.

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 546
e-mail: michalryb@post.cz

Laboratoř obrábění

Laboratoř se zabývá hodnocením řezného procesu (řezání kotoučovou pilou a frézování) a vlivem změny řezných podmínek na parametry obrábění.

Nabídka expertiz:
Ověřovací zkoušky trvanlivosti břitu a životnosti nástroje, měření a vyhodnocení kvality povrchu obrobeného materiálu, měření a vyhodnocení sil při obrábění souběžně ve 3 osách, výpočty řezných sil a odporů na břitu nástroje, měření a vyhodnocení hlučnosti nástroje, evaluace prašnosti

Ing. Luďka Hanincová, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 013
e-mail: ludka.hlaskova@mendelu.cz

Laboratoř tepelné techniky

Laboratoř se zabývá měřením tepelných a vlhkostních vlastností materiálu (tepelné vodivosti, tepelné kapacity, faktoru difúzního odporu, sorpce, nasákavosti)

Nabídka expertiz:
Laboratorní měření, výzkum a vývoj materiálových vlastností v oblasti tepelné techniky, diagnostika stavebních konstrukcí, experimentální měření a numerické modelování tepelně-vlhkostního režimu stavebních konstrukcí, analýza energetické náročnosti budov

Ing. Richard Slávik, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 159
e-mail: richard.slavik@mendelu.cz

Laboratoř tlakové impregnace dřeva

Laboratoř se zabývá laboratorní vakuově-tlakovou impregnací pro úpravu a zvýšení užitných vlastností dřeva

Nabídka expertiz:
Tlakové impregnace látek (vodou-ředitelné nebo olejové báze) do dřeva s možností ohřevu až 160 °C. Výzkum a vývoj v oblasti technologického procesu tlakové impregnace a optimalizace parametrů tlaku, času, teploty, procesu atd. Zjišťování příjmů a penetrace impregnační látky.

Ing. Petr Pařil, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 550
e-mail: xparil1@mendelu.cz

Laboratoř ochrany dřeva

Laboratoř se zabývá zjišťováním odolnosti dřeva, materiálů na bázi dřeva a modifikovaného dřeva vůči dřevokazným houbám, zjišťováním účinnosti fungicidních prostředků, stanovením odolnosti materiálů na bázi dřeva a povrchových úprav na dřevo vůči atmosférické korozi během přirozeného nebo umělého stárnutí

Nabídka expertiz:
Laboratorní zkoušky přirozené trvanlivosti dřeva (dřevokazné houby), účinnost ochranných prostředků na dřevo (EN 113), identifikace dřevokazných škůdců, přirozené stárnutí a umělé stárnutí materiálů na bázi dřeva a povrchových úprav na dřevo

Ing. Jan Baar, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 046
e-mail: jan.baar@mendelu.cz

Bioanalytická laboratoř

Laboratoř se zabývá aplikací vybraných analytických metod pro stanovení cílových analytů v různých matricích životního prostředí.

Nabídka expertiz:
Stanovení: sušiny, viskozity, pH, fenolu, formaldehydu, extraktivních látek, celkových polyfenolů, sacharidů a škrobu (SPFM), vybraných individuálních těkavých a netěkavých látek (GC-MS-TD-HS, HPLC-DAD-ELSD) atp. Matrice: živé dřevo, mrtvé dřevo, lepidla, kompozitní materiály, materiály na bázi dřeva, hmyz, půda, vzorky ovzduší, další biologický materiál

Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 160
e-mail: zuzana.paschova@mendelu.cz

Laboratoř tepelné modifikace dřeva

Laboratoř se zabývá tepelnou modifikací dřeva za účelem zvýšení užitných vlastností dřeva vlivem cílené termické degradace základních chemických složek dřeva, popř. povrchovou modifikací -karboinzací dřeva.

Nabídka expertiz:
Optimalizace procesu tepelné modifikace pro specifické účely, tj. stanovení teplotních řádů procesu tepelné modifikace s ohledem na druh dřeva, stanovení hmotnostních úbytků, stupně barevné změny, rozměrové stability a mechanických vlastností tepelně modifikovaného dřeva.

Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 550
e-mail: xcerma24@mendelu.cz

Laboratoř mechanických vlastností dřeva

Laboratoř se zabývá charakterizací mechanického chování dřeva a materiálů na bázi dřeva pro základní zátěžové stavy

Nabídka expertiz:
Stanovení mechanických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva na malých tělíscích i konstrukčních prvcích podle českých i mezinárodních standardů, analýza deformačních polí optickými metodami, stanovení základních charakteristik konstrukčních spojů.

Ing. Martin Brabec, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel:. 545 134 545
e-mail: xbrabec3@mendelu.cz

Laboratoř numerických výpočtů

Laboratoř se zabývá výpočty metodou konečných prvků.

Nabídka expertiz:
Fyzikální analýzy a numerické výpočty (mechanické, tepelné, vibro-akustické atd.) dřeva, materiálů na bázi dřeva, dřevěných výrobků a konstrukcí.

Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel:. 545 134 544
e-mail: jan.tippner@mendelu.cz

Laboratoř vibro-akustických vlastností dřeva

Laboratoř se zabývá charakterizací vibro-akustických vlastností dřeva a výrobků.

Nabídka expertiz:
Experimentální stanovení akustických parametrů materiálu, laserová vibrometrie, modální analýza.

Ing. Patrik Nop
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: 545 134 045
e-mail: patrik.nop@mendelu.cz

Laboratoř kompozitních materiálů

Laboratoř se zabývá vývojem a laboratorní výrobou vrstvených a částicových kompozitních materiálů (dřevotřískové desky, OSB, překližky a jiné).

Nabídka expertiz:

Vývoj a optimalizace výroby vrstvených a částicových kompozitů, tj. stanovení technologických operací, optimalizace velikosti částic, stanovení lisovacích parametrů, ověření fyzikálních a mechanických vlastností kompozitních materiálů.

Ing. et Ing. Tomáš Pipíška, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
tel.: +420 720 534 255
e-mail: tomas.pipiska@mendelu.cz

Laboratoř pokročilých úprav povrchu dřeva

Laboratoř se zabývá povrchovou úpravou dřeva a dalších materiálů výbojovým plazmatem.

Nabídka expertiz:
Plazmová aktivace a plazmová úprava povrchu plochých a sypkých materiálů. Analýza účinků metody pro zlepšení adheze a smáčenlivosti povrchů.

doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
e-mail: jozef.rahel@mendelu.cz

Laboratoře se mohou chlubit speciálními zařízeními:

 • kontinuální linka pro mikrovlnnou úpravu dřeva,
 • přístroj pro měření dynamické sorpce vodní páry a organických rozpouštědel SMS DVS Resolution,
 • komora pro tepelnou modifikaci dřeva,
 • prstencový roztřískovač pro dřevotřískové desky a OSB,
 • měření tepelné vodivosti (HFM Netzsch Lambda, Transient RTB, AP ISOMET 2114),
 • měření sorpce materiálu metodami dle ČSN EN 12571,
 • měření difuzních vlastností materiálu metodami DRY CUP a WET CUP dle ČSN EN 12572,
 • měření pórovitosti a rozdělení pórů metodou rtuťové porozimetrie Quantachrome PoreMaster 33GT,
 • piezoelektrický dynamometr Kistler 9257B,
 • akviziční sety pro 2D a 3D optické měření deformací.

Výsledkem práce jsou významné projekty a publikace:

Projekty
Dokončené
Publikace

Spolupráce:

Seznam firem a asociací a sdružení a klastrů
 • Asociace dodavatelů montovaných domů
 • Bednářství Bařina
 • Bednářství Fryzelka s.r.o.
 • BPK s.r.o.
 • Centrum pasivního domu
 • DEK a.s.
 • DIPRO, výrobní družstvo invalidů
 • Dřevoterm s.r.o.
 • DŘEVOZÁVOD PRAŽAN s.r.o.
 • Erodach s.r.o.
 • KATR s.r.o.
 • Kompan Czech Republic s.r.o.
 • LABE WOOD s.r.o.
 • Lesy ČR s.p.
 • Matrix a.s.
 • Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
 • Miloslav Vlk s.r.o.
 • Moravské dřeovstavby s.r.o.
 • Nadace dřevo pro život
 • Pila Javořice a.s.
 • Pila Tetčice a.s.
 • Sapeli a.s.
 • SETORA s.r.o.
 • Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR
 • Stora Enso Wood Products s.r.o
 • Vydona s.r.o.
 • Wotan Forest a.s.
Seznam institucí
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Archaia Brno z.ú.
 • Archaia Praha, z.ú.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Muzeum Podblanicka
 • Muzeum v přírodě Vysočina
 • Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
 • Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
 • Národní památkový ústav
 • Ostravské muzeum
 • Technické muzeum v Brně
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky
 • Valašské muzeum v přírodě
 • Východočeské muzeum v Pardubicích
 • Vysoké učení technické v Brně
Seznam zahraničních partnerů
 • CESI Ecole d’ingénieurs F PARIS335
 • Icelandic Forest Research Mógilsá
 • NIBIO Svanhovd
 • Salzburg University of Applied Sciences
 • Slovenian Forestry Institut
 • Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • University College Dublin
 • University for Sustainable Development Eberswalde
 • University of Cambridge
 • University of Freiburg
 • University of Life Sciences in Poznan
 • University of Ljubljana
 • University of Lorraine
 • University of Natural Resources and Life Sciences
 • University of Primorska
 • University of Valladolid
 • Warsaw University of Life Sciences
 • Žilinská univerzita v Žiline

Doktorské studium

Studenti doktorského studijního programu svou odbornou erudici zúročí ve vědecké, výzkumné, projektové, popřípadě pedagogické činnosti. Věnují se publikační činnosti, jejímž prostřednictvím prezentují získané poznatky a výsledky své výzkumné činnosti.