Charakteristika ústavu – čím se zabýváme

Stavba dřeva a dendrochronologie
 • anatomická struktura dřeva,
 • analýza tvorby dřeva,
 • identifikace druhu dřeva,
 • dendrochronologické datování,
 • dendroklimatologie a dendroekologie,
 • využití dřeva v historii.
Degradace dřeva a změny jeho struktury a vlastností
 • přirozená trvanlivost dřeva,
 • degradace dřevokaznými houbami,
 • atmosférická koroze,
 • tepelná degradace.
Stabilita stromů, vizuální a přístrojová diagnostika
 • hodnocení stavu stromů,
 • návrhy zásahů a péče o stromy,
 • pokročilé metody stanovení stability stromů.
Modifikace dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • mikrovlnné záření: plastifikace, změny propustnosti, akcelerace chemických reakcí,
 • vakuově-tlaková impregnace: propustnost dřeva, chemické modifikace,
 • tepelná modifikace: rozměrová stabilita, barevný odstín, odolnost dřeva.
Charakterizace vlastností dřeva a kompozitů
 • měření fyzikálních a mechanických vlastností, vibro-akustika dřeva,
 • destruktivní a nedestruktivní testování,
 • charakterizace od mikro až po makro měřítko,
 • numerické simulace fyzikálních dějů, materiálů a konstrukcí,
 • optimalizace materiálových skladeb, konstrukcí a výrobků.
Dřevěné konstrukce a stavby
 • navrhování a dimenzování konstrukcí,
 • vývoj a testování materiálů pro dřevostavby,
 • novodobé i tradiční spoje,
 • průzkumy a dokumentování konstrukcí,
 • sanace konstrukcí ze dřeva.
Stavební fyzika
 • šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích,
 • optimalizace energetické náročnosti budov,
 • stavební akustika,
 • denní osvětlení staveb,
 • vnitřní klima budov.
Ochrana dřevěných konstrukcí
 • konstrukční ochrana dřeva,
 • chemická ochrana a její účinnost,
 • exteriérové povrchové úpravy dřeva,
 • sterilizace dřeva.
Optimalizace dřevařských technologií a jejich vývoj
 • řezné procesy a obrábění,
 • automatizace výrobních procesů, průmysl 4.0,
 • pilařská výroba: technologie, výtěže a jakost řeziva,
 • sušení dřeva, ověřování parametrů sušícího procesu,
 • speciální dřevařská výroba: bedny, palety, bubny, sudy, rakve,
 • vrstvené, aglomerované, lignocelulózové aj. materiály,
 • zpracování odpadních materiálů do kompozitů s přidanou hodnotou.

Zázemí – kde pracujeme

 • Budova B v areálu univerzity– poskytuje hlavní zázemí pro vědeckou práci i výuku vyučovaných předmětů, kanceláře ústavu se nacházejí v 6. podlaží.              
 • Dřevařský pavilonv budově P byl v minulých letech modernizován a je vybaven nejen klasickými jednoúčelovými dřevoobráběcími stroji, ale i moderními numericky řízenými stroji odpovídajícími nastupujícímu konceptu Průmysl 4.0 (ukrývá např. dvě CNC obráběcí centra). Nachází se zde také multifunkční učebna s modely konstrukcí a se vzorky materiálů, oken, stěn a střech. 
 • Experimentální dřevostavba woodenHAT – domek na okraji univerzitního kampusu je složen z modulů pro testování skladeb stěn a střech dřevostavby v různých variantách z hlediska šíření tepla a vlhkosti. Na stavbě i výzkumu se podíleli a podílejí zejména doktorandi a studenti.
 • Výzkumné centrum Josefa Ressela – areál v lesním prostředí ukrývá laboratoře i učebny zaměřené na dřevo, materiály a konstrukce na jeho bázi. Nově navržené technologie, materiály, polotovary či výrobky jsou díky speciálnímu vybavení laboratoří podrobně zkoumány i upravovány a umožňují tak komplexní vývoj od nápadu až po patentované výsledky. Díky spolupráci na vývoji s firmami jsou pak využívány v praxi.          

Spolupráce – nejsme sami

 • Ve své akademické a vědecké činnosti ústav dlouhodobě spolupracuje s praxí tak, aby úroveň jak řešených výzkumných projektů, tak výuky v jednotlivých oborech odpovídala současným trendům a požadavkům. Zásadní je spolupráce s dlouhodobými partnery mezi firmami a jejich asociacemi, obcemi, muzei i institucemi. A bez mezinárodní spolupráce by se neobešla ani kvalitní věda ani výuka.
Seznam firem a asociací a sdružení a klastrů
 • Asociace dodavatelů montovaných domů
 • Bednářství Bařina
 • Bednářství Fryzelka s.r.o.
 • BPK s.r.o.
 • Centrum pasivního domu
 • DEK a.s.
 • DIPRO, výrobní družstvo invalidů
 • Dřevoterm s.r.o.
 • DŘEVOZÁVOD PRAŽAN s.r.o.
 • Erodach s.r.o.
 • KATR s.r.o.
 • Kompan Czech Republic s.r.o.
 • LABE WOOD s.r.o.
 • Lesy ČR s.p.
 • Matrix a.s.
 • Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
 • Miloslav Vlk s.r.o.
 • Moravské dřeovstavby s.r.o.
 • Nadace dřevo pro život
 • Pila Javořice a.s.
 • Pila Tetčice a.s.
 • Sapeli a.s.
 • SETORA s.r.o.
 • Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR
 • Stora Enso Wood Products s.r.o
 • Vydona s.r.o.
 • Wotan Forest a.s.
Seznam institucí
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Archaia Brno z.ú.
 • Archaia Praha, z.ú.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Muzeum Podblanicka
 • Muzeum v přírodě Vysočina
 • Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
 • Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
 • Národní památkový ústav
 • Ostravské muzeum
 • Technické muzeum v Brně
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky
 • Valašské muzeum v přírodě
 • Východočeské muzeum v Pardubicích
 • Vysoké učení technické v Brně
Seznam zahraničních partnerů
 • CESI Ecole d’ingénieurs F PARIS335
 • Icelandic Forest Research Mógilsá
 • NIBIO Svanhovd
 • Salzburg University of Applied Sciences
 • Slovenian Forestry Institut
 • Slovenská Technická Univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • University College Dublin
 • University for Sustainable Development Eberswalde
 • University of Cambridge
 • University of Freiburg
 • University of Life Sciences in Poznan
 • University of Ljubljana
 • University of Lorraine
 • University of Natural Resources and Life Sciences
 • University of Primorska
 • University of Valladolid
 • Warsaw University of Life Sciences
 • Žilinská univerzita v Žiline

Zaměstnanci ústavu – kdo jsme

Kolektiv zaměstnanců ústavu je velmi rozmanitý, což přináší mnoho nových myšlenek pro inovace nejen ve vědě a technologiích, ale také v pedagogice. Tvůrčí prostředí pohlcuje nové kolegy z praxe i z řad studentů a doktorandů, nedílnou součástí týmu jsou zahraniční badatelé na krátkých i dlouhodobých stážích.

prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
vedoucí ústavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Seznam zaměstnanců

Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

Zaměstnanci

Z historie – na čem stavíme

Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií vznikl spojením Ústavu nauky o dřevě a Ústavu dřevařských technologií v roce 2019.

Po spojení ústavů se již píše společná historie, mezi jejíž hlavní milníky patří dokončení modernizace dřevařského pavilonu P a experimentálního modulu woodenHat v roce 2020.

Začátkem roku 2023 vzniká nová Laboratoř pokročilých úprav povrchu dřeva a současně je dovybavena Laboratoř tepelné techniky novými zařízeními.

Ústav základního zpracování dřeva (později Ústav dřevařských technologií)

 • V roce 1991 se odděluje Ústav základního zpracování dřeva od Katedry lesní těžby a zpracování dřeva jakožto základní ústav dřevařského oboru.
 • Zajišťoval výuku mechanizace, nástrojů a obrábění, strojně-technologického vybavení, uspořádání a organizace výroby skladů kulatiny, pilařských technologií, sušení, ochrany dřeva, speciální dřevařské výroby, technologií výroby aglomerovaných a překližovaný materiálů a stavebně truhlářské výroby a to vše v úzké provázanosti s tuzemskými i zahraničními podniky.
 • Zásadní část výuky pak představuje také dimenzování dřevěných konstrukcí, navrhování a výrobu dřevostaveb na toto navazující výuka historických dřevěných staveb a objektů výrobní povahy (mlýny, pily apod.), stavebně historických a technických průzkumů, návrhy na obnovu a to vše ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, muzei a dalšími institucemi i soukromníky.
 • Široký záběr ústavu měl v roce 1995 za následek jeho užší profilaci na převážně technologický a některé oblasti výuky i výzkumu (sušení a ochrana dřeva) byly předány na nově vzniklý Ústav nauky o dřevě.
 • V roce 1998 byl dokončen dřevařský pavilon P, který měl sloužit pro potřeby výuky, laboratoří a údržby. Byl vybaven v té době velmi moderními zařízeními včetně CNC strojů.
 • Výzkum zaměřený na měření dříví vyvrcholil v roce 2008 vznikem Kalibrační laboratoře měřicích zařízení, která byla z důvodu akreditace samostatnou jednotkou v rámci fakulty.
 • V roce 2017 byl ústav přejmenován na Ústav dřevařských technologií.
 • V roce 2018 byla zahájena rozsáhlá modernizace dřevařského pavilonu P.
 • V roce 2020 došlo k rozsáhlé modernizaci dřevařského pavilonu P, strojní vybavení nyní odpovídá současným požadavkům Průmyslu 4.0.

Ústav nauky o dřevě

 • Ústav nauky o dřevě vznikl v roce 1995, kdy se vyčlenil z tehdejšího Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie.
 • Původně byl zaměřen jen na problematiku anatomie dřeva, vlastností dřeva a hydrotermickou úpravu a ochranu dřeva.
 • V následujících letech docházelo k rozšiřování vědeckého i pedagogického zaměření zejména na témata související s arboristikou a dendrochronologií.
 • Po roce 2000 se ústav zaměřil také na problematiku numerického simulování fyzikálních a mechanických dějů (především ve dřevě).
 • V rámci mezinárodní spolupráce v letech 2012-2015 se ústav významně podílel na vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu specializujícího se na rozvoj nových materiálů (Inwood).
 • Tým byl veden zahraničními experty, kteří svojí odborností garantovali oblast kompozitních materiálů a jejich vlastností, což výrazným způsobem nasměrovalo působení ústavu až do současnosti.
 • V roce 2015 bylo otevřeno Výzkumné centrum Josefa Ressela v Brně-Útěchově, které posílilo zázemí ústavu pro vědu a výzkum v oboru lesnictví a dřevařství.