Charakteristika ústavu – čím se zabýváme

Voda v krajině
 • hydrologie obecná,
 • hydrologie lesnická,
 • hydraulika,
 • přírodě blízké úpravy toků,
 • revitalizace toků,
 • hrazení bystřin a strží,
 • zadržení vody v krajině.
Zpřístupňování krajiny
 • zpřístupňování krajiny pro různé společenské účely,
 • lesní dopravní síť,
 • polní cesty,
 • optimalizace zpřístupnění krajiny.
Biotechnické úpravy v krajině
 • komplexní biotechnické úpravy krajinných celků,
 • hydrické a protierozní úpravy krajiny,
 • využití dřevin a jejich funkčních typů,
 • rekultivace krajin,
 • revitalizace krajin.
Stavby v krajině
 • zpřístupňovací stavby – cestní síť a její příslušenství,
 • drobné vodohospodářské stavby,
 • malé vodní nádrže a tůně,
 • funkční stavební konstrukce v krajině (rekreační, protierozní atp.),
 • mechanika zemin, zakládání staveb, technická a stavební mechanika.
Projektování v krajině
 • stavby určené k plnění funkce lesa,
 • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
 • územní systémy ekologické stability,
 • biotechnické úpravy v krajině,
 • pozemkové úpravy,
 • funkční typy dřevinné vegetace v krajině.
Funkce krajiny a jejich složek
 • optimalizace využití funkcí produkčních krajin,
 • kvantifikace hydrických funkcí krajiny,
 • stabilizační funkce krajiny,
 • rekreační funkce krajiny, její kvantifikace, optimalizace a interpretace.

Zázemí – kde pracujeme

 • Budova B v areálu univerzity – poskytuje hlavní zázemí pro vědeckou práci i výuku vyučovaných předmětů, kanceláře ústavu se nacházejí ve 4. podlaží, učebny ve 4. a 6. podlaží
 • Laboratoř mechaniky zemin v areálu univerzity ve 4. podlaží – poskytuje zázemí pro zkoušky potřebné ke klasifikaci zemin pro stavební účely.  Od zkoušek indexových, nutných k návrhu staveb pro úpravy krajiny, až po zkoušky mechanických charakteristik – deformačních a pevnostních – potřebných pro návrh staveb liniových a občanských.
 • Living Lab (živá laboratoř) Masarykův les (ŠLP Křtiny, okolí městyse Křtiny). Living Lab aspiruje na to být součástí sítě evropských živých laboratoří konstituovaných v rámci projektu Horizon Europe Water 4 All. Laboratoř je explicitně zaměřená na řešení aspektů zadržení vody v lesích. Jejím posláním je poskytovat exaktní data srážkoodtokového procesu a hydrologické bilance v lesích a testovat objekty, které potenciálně k zadržení vody v lesích slouží.

Spolupráce – nejsme sami

 • Vzhledem k tomu, že je ústav orientovaný aplikačně a projekčně, spolupráce s praxí a externími institucemi je nedílnou součástí jeho činnosti. Odborníci z praxe a spolupracujících institucí se podílí na praktické výuce a exkurzích, jsou součástí různých poradních orgánů na úrovni výuky, participují na projektech atp. Mezinárodní spolupráce je pak nastavena spíše na úroveň vědecko-výzkumné spolupráce, kdy společně se zahraničními kolegy členové ústavu publikují, podávají projekty, účastní se konferencí atp.

Odborná a posudková činnost

 • Odborná a posudková činnost pracovníků ústavu se realizuje zejména v oblastech vodního hospodářství, krajinného inženýrství, příměstského lesnictví, územního plánování a rozvoje, rekreologie, materiálového inženýrství stavebního atp. Znalecká činnost pak v oboru lesního a vodního hospodářství a životního prostředí (soudní znalectví).
Projekční kanceláře, odborné firmy a správní orgány

Smyslem spolupráce s praxí ve sféře odborné a projekční, resp. na úrovni státní správy je to, aby každá odbornost, kterou ústav zajišťuje, měla adekvátní partnerskou firmu s dostatečným odborným zázemím pro posílení výuky formou praxí, zvaných přednášek a mentoringu:

 • Paměť krajiny, s.r.o. – biotechnika krajinné zeleně
 • Povodí Moravy a.s. – vodní hospodářství
 • Šindlar, s.r.o. – krajinné inženýrství
 • Ekostavby, s.r.o. – drobné stavby v krajině
 • ŠLP Křtiny – lesní hospodářství
 • Správa CHKO Moravský Kras – ochrana přírody
 • Ateliér Fontes, s.r.o. – krajinné inženýrství
 • Aquasys, s.r.o.  – krajinné inženýrství
 • GEOSTAR, spol. s r. o. – materiálové inženýrství
 • Sdružení pro interpretaci místního dědictví – funkce krajiny
Vysokoškolská pracoviště, výzkumné ústavy
 • FAST VUT v Brně
 • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha, v.v.i
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
 • Báňská univerzita Ostrava, pobočka Brno
 • VÚKOZ, v.v.i.
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Členství v organizacích
 • Poradní sbor ŠLP Křtiny
 • Společnost pro krajinnou ekologii – IALE
 • Expertní komise Ekologie při mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje – MKOD
 • Interní grantová agentura LDF MENDELU
 • Poradní sbor Naše společná krajina
 • Česká společnost krajinných inženýrů
 • Česká bioklimatická společnost
 • Expertní skupiny při GAČR, TAČR
 • Expertní skupiny při KEGA, VEGA
 • MRS, ČMMJ
 • Interpret Europe
 • Sdružení pro interpretaci místního dědictví
Seznam zahraničních partnerů
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v  Nitre, Slovakia
 • Technická univerzita v Košiciach, Slovakia
 • Technická univerzita vo Zvolene, Slovakia
 • Warsaw University of Life Sciences, Poland
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Poland
 • University of Basilicata, Italy
 • Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegia, Lithuania
 • University of Bucharest, Romania
 • Zagazig University, Egypt
 • Univerzitet u Beogradu, Serbia
 • Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala, Sweden
 • Guimaras State University, Philippines
 • Visayas State University, Philippines
 • Royal University of Agriculture, Cambodia
 • Università degli Studi di Padova

Zaměstnanci ústavu – kdo jsme

Kolektiv zaměstnanců ústavu je sestaven tak, aby  kromě požadované akademické struktury obsahoval zástupce všech ústavem zajišťovaných specializací a přitom v jeho rámci pracovali jak akademicky orientovaní pracovníci tak komorově autorizovaní pracovníci orientovaní projekčně. Velký důraz je přitom kladen na podporu mladých pracovníků, zejména mladých výzkumníků a doktorandů.

ÚTOK LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Kancelář: B4.12
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Seznam zaměstnanců

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Zaměstnanci

Z historie – na čem stavíme

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny je jeden ze zakládajících ústavů LDF MENDELU v Brně. Historicky se zabývá především tématy spojenými s lesním stavitelstvím, lesní dopravní sítí a lesnickými melioracemi a hrazením bystřin. V posledním období rozšířil svoji působnost i mimo lesní krajinu, kdy jeho zásadním konceptem je optimalizace polyfunkčního využití krajinné biotechniky.

 • Vznik ústavu se datuje do roku 1920, kdy byl formulován jako jeden ze 4 základních ústavů tehdy nově vzniklého Lesnického odboru Vysoké školy zemědělské v Brně. Při jeho založení stál jeden ze členů tzv. velké pětky, profesor lesnických staveb inženýrských a hrazení bystřin Ferdinand Müller. V době svého vzniku byla v zájmu ústavu zejména výuka silničního stavitelství, inženýrských staveb lesnických a hrazení bystřin.
 • Od samého počátku byl ústav zaměřen nejen vědecko-pedagogicky, ale rovněž projektově, kdy prakticky okamžitě od zařazení školního lesního statku do organizační struktury VŠZ v roce 1923 zde započal s projektováním lesní dopravní sítě a lesnických staveb, stejně jako s řešením úprav vodních toků a vyhledávání vhodných profilů pro malé vodní nádrže. 
 • Na koncept Ústavu lesnických staveb, který úspěšně vedl prof. Müller až do roku 1945, navázal prof. Dr. Ing. Leo Skatula, absolvent vídeňské Hochschule für Bodenkultur a proponent alpské školy hrazení bystřin, který vedl ústav do roku 1961. V této době měl ústav tři tzv. stolice: Lesní dopravnictví a hrazení bystřin, Pozemní stavitelství lesnické a zemědělské a Ochrana půd, vody a podnebí. 
 • V roce 1950 byl ústav přejmenován na Katedru lesnických staveb a meliorací, výše uvedené stolice se staly samostatnými odděleními. V této době vzniká prof. Skatulou definovaný a prosazovaný koncept kombinace biologických a technických (biotechnických) opatření, který by měl být uplatňován v rámci všech leso-inženýrských opatření v rámci povodí drobných lesních toků. Uvedené komplexní pojetí biotechnických opatření v lesnickém stavitelství, lesnických melioracích a hrazení bystřin zůstává platné dodnes.
 • V roce 1961 stanul v čele katedry prof. Ing. Otakar Riedl a mimo jiné i vzhledem k jeho odbornosti byla katedra přejmenována na Katedru lesnických staveb, meliorací a hrazení bystřin. Těžiště činnosti katedry v této době spočívalo především v řešení úkolů aplikované lesnické hydrologie, lesnických meliorací a hrazení bystřin. 
 • V roce 1971 převzal vedení katedry prof. Ing. Jiří Beneš, který ji vedl do roku 1986, kdy byla katedra zrušena a její pracovníci byli dle svých odborností přeřazeni ke Katedře lesnické mechanizace a opravárenství a Katedře ochrany lesů. Vzhledem k odbornosti prof. Beneše bylo zaměření katedry v období 1971 – 1986 přesunuto spíše do oblasti zpřístupňování lesů, resp. k problematice optimalizace lesní cestní sítě v podmínkách tehdejších lesních hospodářských celků.
 • Katedra lesnických staveb a meliorací byla obnovena k 1. 2. 1990 a v jejím čele stanul prof. Ing. Jiří Krešl. Prof. Krešl vedl katedru pouze do roku 1991, kdy byl zvolen děkanem LDF. V dubnu 1991 došlo k převedení Katedry lesnických staveb a meliorací na Ústav lesnických staveb a meliorací (organizační změnou v rámci celé tehdejší VŠZ). 
 • Do čela ústavu v roce 1991 přichází prof. Ing. Jaroslav Herynek, který i přes svoji odbornost lesnických meliorací vytváří na ústavu opět rovnováhu mezi hlavními obory ústavu.
 • V roce 1998 nastupuje na pozici vedoucího ústavu prof. Ing. Václav Tlapák, žák prof. Skatuly, který vedl ústav úspěšně do roku 2004. Prof. Tlapák stál u zrodu oboru Krajinného inženýrství na LDF, zejména jako reakci na v té době upadající zájem o „klasické“ lesnické stavitelství. V tomto období bylo dominantním tématem ústavu komplexní řešení krajinné biotechniky, tedy využití zásad formulovaných prof. Skatulou v požadavcích aktuální praxe lesního a krajinného inženýrství.
 • Od roku 2004 do roku 2008 stanul v čele ústavu prof. Ing. Ilja Vyskot. Vzhledem ke své odbornosti se zasadil se o změnu názvu ústavu na Ústav tvorby a ochrany krajiny. Se změnou názvu ústavu nastolil prof. Vyskot směřování ústavu k integrovanému využití krajinného prostoru a odklonu od původních odborností ústavu.
 • S nástupem prof. Dr. Ing. Miloslava Šlezingra do funkce vedoucího ústavu v roce 2008 došlo k opětovnému vyrovnání odborností ústavu, v roce 2012 byl pak ústav přejmenován na svůj současný název Ústav inženýrských staveb, tvorba a ochrany krajiny.
 • V roce 2013 nastoupil do funkce vedoucího ústavu doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., který se odborně hlásí ke konceptu polyfunkčního využití krajinné biotechniky s využitím původních odborností ústavu, inženýrských staveb a lesnických meliorací a hrazení bystřin. Pod jeho vedením se ústav zaměřuje nejen na klasické lesnické a krajinářské aplikace krajinné biotechniky, ale i na využití krajinné biotechniky v kulturním a sociálním pojetí. Výrazným akcentem současného ústavu je rovněž věda a výzkum a internacionalizace a kooperace s partnerskými institucemi nejen v Evropě, ale i v jihovýchodní Asii.