Vědci LDF MENDELU se podílí na ochraně přírodního parku Morvan ve Francii

4. 1. 2023

Na francouzském archeologickém nalezišti Bibracte se vědci z Ústavu geologie a pedologie LDF MENDELU podílí na evropském výzkumu. Jejich cílem je navrhnout vhodná opatření pro ochranu a adaptaci tamních lesů. Naleziště se nachází na území přírodního parku Morvan, součástí je masiv hory Mt. Beuvray i významné starověké keltského oppidum, které ve svých textech zmiňuje už Julius Caesar. Lokalita si do dnešní doby uchovala charakter starobylé podhorské venkovské krajiny s mozaikou lesních, zemědělských a vodních ploch. Pestrá vědecká komunita usiluje o jeho zachování.

„V rámci projektu Forestry Lab Bibracte, do něhož jsou zapojeny Státní lesy Francie, Univerzita v Dijonu, Univerzita v Orléans a přírodní park Morvan, je konkrétně naším úkolem na rozsáhlém území téměř 900 ha získat informace o půdním pokryvu a dalších abiotických faktorech ovlivňujících současné lesy masivu Bibracte tak, abychom mohli navrhnout vhodná opatření pro jejich ochranu a adaptaci,“ vysvětluje Aleš Bajer, který se již v minulosti jako geoarcheolog podílel na archeologických vykopávkách v keltském oppidu Bibracte.

V loňském roce výzkumníci vykopali 21 klasických půdních sond, které také kompletně popsali, a nyní probíhají půdní analýzy. Na třech lokalitách byly umístěny meteorologické stanice, které nepřetržitě měří teplotní a vlhkostní poměry ve třech hloubkách půdy a ve dvou metrech nad zemí. Získaná data vytvoří základ pro stanovení vhodných opatření v lesním komplexu Bibracte, aby ráz málo zalidněného území, kde se lidé věnují tradičním činnostem jako je zemědělství, lesnictví, částečně turismu, a kde se nenachází žádná průmyslová výroba, zůstal zachovaný a prosperoval.

„Náš výzkum je součástí rozsáhlejšího výzkumu, který by měl přispět k tomu, aby na území Bibracte byly pěstovány lesy, které budou maximálně přizpůsobeny probíhající klimatické změně, budou tedy plnit funkci hospodářskou, ale také ostatní mimoprodukční funkce, např. půdoochranou, vododržnou, a v neposlední řadě zůstane zachován charakter celého archeologického naleziště, jinak řečeno, zůstane zachován genius loci území,“ podtrhuje význam výzkumu Bajer.

Současný les v masivu Bibracte je možno rozdělit do pěti skupin: smrkové monokultury, které jsou dnes již téměř vykáceny, monokultury jedle, občas s příměsí douglasky (často odumírající), monokultury douglasky (často významně poškozeny), ve vrcholových partiích se nachází holé bučiny (téměř bez obnovy) a směs listnatých dřevin – buk, dub, habr, někdy s příměsí jedle.

„Unikátnost našeho výzkumu spočívá mimo jiné v tom, že jde o první povolené nearcheologické zásahy v intravilánu oppida, tedy uvnitř hradeb. Vzorků k analýze byla odebrána celá řada, věříme, že nám výsledky analýz pomohou interpretovat vývoj území oppida po jeho opuštění původními obyvateli,“ doplňuje Bajer.

Popis sondy v terénu
Pohled na lesy masívu Bibracte
Tým LDF při práci v lese

Výzkumný pobyt na Bibracte je pro vědce zajímavý také z pohledu zázemí a dostupné výzkumné infrastruktury. Hostitelská organizace totiž poskytuje zahraničním týmům nejen ubytování a možnost stravování přímo na místě, ale vědci zde mají k dispozici také funkční laboratoře, školicí místnosti a knihovnu, která je otevřená 24 hodin denně.

„Odebrané terénní vzorky, lze tedy částečně zpracovávat přímo v místních laboratořích a člověk si může dohledat další potřebné zdroje informací v místní knihovně,“ popisuje výhody tohoto zázemí Marie Balková, která se výzkumu účastní jako specialistka na geoinformační technologie.

Další terénní výzkum na lokalitě je plánován na pozdní jaro 2023. Kromě dalších výkopů půdních sond vědci plánují také výzkum světelných poměrů studovaných lokalit.  

O významu lokality Bibracte svědčí i udělení značky „Grand Site de France“ Ministerstvem životního prostředí Francie v roce 2007, která byla dosud udělena jen několika desítkám lokalit na území celé Francie. Značka je garancí, že v dané památkově chráněné lokalitě panuje soulad mezi ochranou životního prostředí, potřebami místních obyvatel i návštěvníků.

Kontaktní osoba pro více informací: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D., Ústav geologie a pedologie LDF MENDELU, e-mail: ales.bajer@mendelu,.cz, mobil: 775 331 666

Více aktualit

Všechny aktuality