Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodně děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů. Uchazeči o studijní program Design nábytku absolvují navíc talentovou zkoušku. Podrobnosti najdeš v detailu studijního programu.

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů

Uchazeči budou do navazujícího magisterského studia přijati na základě vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška proběhne formou testu z předmětů státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu, pro který je magisterský studijní program navazující. Test bude obsahovat otázky z jednotlivých předmětů státní bakalářské zkoušky. Další informace včetně možností prominutí zkoušky nalezneš v § 6 dokumentu Podmínky pro přijetí uchazečů 2023-2024.

Dokumenty k přijímacímu řízení do Bc. a NMg. studijních programů
Okruhy k přijímacím zkouškám do magisterských studijních programů

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Přijímací zkoušky do doktorského studia jsou ústní a konají se před zkušební komisí. Uchazeč musí prokázat vědomosti na úrovni absolventa univerzity a nadání pro vědeckou a tvůrčí činnost v daném oboru. Součástí přijímací zkoušky je prokázání znalosti anglického jazyka, popřípadě jiného světového jazyka (němčina, francouzština, španělština, italština). Ze závažných důvodů, jako je pobyt mimo území České republiky, může děkan, nebo přijímací komise rozhodnout o upuštění od přijímacího pohovoru a o posouzení kvalifikace uchazeče na základě zaslaných dokumentů, obsahujících též doporučující posudky nejméně dvou významných odborníků.

Podrobnosti k přijímacímu řízení

Kontakt:

Pokud si nevíš s podáním přihlášky rady, podívej se do Často kladených dotazů nebo kontaktuj studijní referentku:

Bc. Hana Čerteková
studijní referentka pro přijímací řízení
studijní program Stavby na bázi dřeva (Bc., NMg.), koordinátor pro studenty se specifickými potřebami