Studijní program Myslivost na LDF MENDELU

3. 12. 2021
Tříletý bakalářský studijní program Myslivost bude poprvé otevřen pro uchazeče o studium v akademickém roce 2022/2023, a to v prezenční i kombinované formě studia.

Základním cílem studia je teoretická i praktická příprava odborníků pro zabezpečení trvale udržitelného managementu volně žijících živočichů. Studenti si během studia osvojí vědomosti, ale také praktické dovednosti v celé oblasti hospodaření v krajině. Kromě ryzích mysliveckých témat budou předmětem studia také témata navazující a s myslivostí více či méně spojená. Výuka bude zaměřena na moderní pojetí současné myslivosti jako klíčového nástroje pro udržení ekologických vazeb v krajině. Kromě předmětů základní teoretické přípravy, kterými jsou například Zoologie, Ekologie, Botanika, Anatomie zvěře a další, se studenti setkají i s předměty úzce odborně profilujícími. Můžeme zmínit například předměty, jako jsou Řízení a právní normy v myslivosti, Péče o zvěř a její životní prostředí, Lovecké střelectví, Lovectví a služby v myslivosti, ale také Komunikace a PR v myslivosti, Informační systémy v myslivosti, Ekonomika a podnikání v myslivosti a další. Oblibu si u studentů jistě získají také předměty typu Rybářské hospodaření, Zemědělské hospodaření, Voda v krajině, Kynologie, Ornitologie a jiné. Zájemcům o studium v zahraničí nabízí zázemí Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU možnost studijních pobytů na desítkách partnerských zahraničních univerzit v evropském prostoru i mimo něj. Mezi nejčastěji navštěvované destinace našich současných studentů patří především evropské státy s vyspělým systémem lesnického hospodaření, jako jsou např. Finsko, Švédsko, Slovinsko, Rakousko, Německo, Španělsko, ale i rozvojové země.    

Ve studijním plánu studijního programu Myslivost je kladen důraz na kontakt s praxí a provozem formou hlavních cvičení, exkurzí, zapojení externích odborníků do výuky, případně dalších forem  praktické výuky, včetně šestitýdenní souvislé praxe. Praktická forma výuky bude mít svoji základnu přímo na univerzitní půdě na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP ML Křtiny), jež se rozprostírá na ploše čítající více než 10 tis. ha lesa sahajícího od samého okraje města Brna až do srdce Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Kromě domácího školního podniku budou studenti pravidelně navštěvovat také majetky a provozy dlouhodobě spolupracujících partnerů fakulty, jako např. Lesy České republiky – Lesní závod Židlochovice, Vojenské lesy a statky, s.p., honitby a obory soukromých subjektů, zpracovatelské závody zvěřiny, veterinární pracoviště, výzkumné instituce apod.

S praktickou výukou myslivosti jsou také tradičně spjaty nesčetné aktivity našich studentů, především výkon práva myslivosti v honitbách Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, výuka mysliveckého troubení a lovecké hudby, možnost umístění vlastních loveckých dravců v areálu univerzity a jejich výcvik, pravidelně pořádané sokolnické lovy apod. Většina studentů naší fakulty zaměřená na myslivost je sdružena v  Mysliveckém kroužku (MK) Spolku posluchačů lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, jehož členové vykonávají právo myslivosti v honitbách ŠLP ML Křtiny a sami pořádají lovecké akce.

Všechny zájemce o tento nově nabízený studijní program zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně v termínech 28. ledna a 25. února 2022. Podrobné informace nejen o studijním programu Myslivost, ale i dalších tradičních studijních programech, jsou k nalezení na webu Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Výuka myslivosti na Mendelově univerzitě v Brně má více než stoletou tradici. Generace lesníků, krajinářů, zemědělců a dalších erudovaných hospodářů s přírodními zdroji dosáhly nejvyššího mysliveckého vzdělání pod vedením takových zvučných jmen, jako byli například prof. Dyk, prof. Farský, doc. Kostroň či prof. Hromas. Již u zakládání prvního lesnického vysokého učení na území Československé republiky v roce 1919 patřila k významným katedra Ochrany lesů a myslivosti, dnes  pod názvem Ústav ochrany lesů a myslivosti (ÚOLM).

Kontakní osoba pro více informací: Ing. Jan Dvořák, Ph.D., Ústav ochrany lesa a myslivosti LDF MENDELU; jan.dvorak.uolm@mendelu.cz

Foto: Martin Čermák 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality