Slovo děkana k výjimečné situaci

10. 4. 2020
Vážení kolegové, milí studenti, bylo by plně na místě v těchto dnech Vás oslovit při příležitosti nastávajících velikonočních svátků. Místo toho prožíváme již měsíc podivné období diktované rizikem šíření COVID-19 a opatřeními vlády ČR proti této chorobě.

Vláda, ve snaze zabránit šíření choroby, slovy jejích ministrů, „vypla“ či do „standby mode“ převedla mimo jiné i univerzity, včetně naší Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Důvod je jasný, snaha omezit šíření koronaviru. Fakulta, stejně jako další univerzity, běží v dnešním distančním režimu. Pro všechny z nás je to nová a náhlá zkušenost, se kterou se pokoušíme srovnat, aniž bychom měli jakoukoli dřívější zkušenost. Již na úvod je nutno zdůraznit, že distanční forma studia na MENDELEU není žádnou formou akademického volna. Jde jen o jiný způsob zajištění výuky vynucený okolnostmi. Studenti jsou povinni plnit své studijní povinnosti, akademičtí pracovníci jsou pak povinni zajistit on-line výuku, studijní podklady, konzultace a komunikaci se studenty, ale také samozřejmě tvůrčí práci, i když využívají možnosti práce z domu.

Zde je na místě má omluva děkana, že jsme dosud plně nezajistili výuku ve všech dostupných on-line formách. Jedním z důvodů je absence informací o budoucích krocích vlády ČR. Univerzity si musely v průběhu března poradit samy. Sám musím konstatovat, že podobnou situaci jsme neočekávali, nebyli jsme připraveni a museli jsme řešit naprosto nové situace. V prvních dnech jsme se například vypořádali s obavou, že univerzity nebudou přístupné vůbec. S proděkany a tajemníkem jsme se pravidelně setkávali a snažili zajistit primární funkce a provoz fakulty. Stále hledáme cesty, jak zakončit semestr s minimálním dopadem na naše studenty. Stejně tak pokračujeme v přípravě přijímacích řízení, abychom novým uchazečům vyšli maximálně vstříc. Okamžitě jsme začali řešit možné scénáře dalšího průběhu semestru, ale bez dostupných časových milníků by případná opatření a prohlášení přispěla spíše k chaosu než uklidnění situace. S kolegy jsme nechtěli působit nejistoty změnami vyhlášených opatření v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR.

Prvním očekávaným milníkem daným nouzovým stavem byly velikonoční svátky, kdy téměř po měsíci nouzového stavu padl ze strany vlády možný termín návratu do škol, a to 18. květen 2020. S tímto termínem v současnosti vedení LDF pracuje v aktuálním harmonogramu.

I v důsledku absence zkušenosti byl první měsíc nouzového stavu ponechán především na vyučujících, jako prostor k předání studijních podkladů a materiálů studentům. Bohužel se však ukázala nedostatečná zkušenost s on-line výukou a využitím on-line konferenčních hovorů. Někteří vyučující různé formy technické podpory však s úspěchem využili. Možná v nereálném očekávání některých to vše bylo v míře nedostatečné, ale prosím především studenty o shovívavost.

V rámci univerzity, potažmo i fakulty, se při komunikaci a řízení prosadily videokonference v prostředí MS Teams s jednoduchou podporou nasdílení účastníků z MENDELU. Tato aplikace bude přednostně použita při zajištění on-line výuky v rámci přednášek a seminářů na LDF. Vyučujícím však nebude bráněno používat ani jiné platformy, pokud je mají již připravené a vyhovují charakteru jejich předmětů. Věřím, že naši studenti nebudou mít problém se vyrovnat s používáním různých forem on- line komunikačních platforem v různých předmětech.

Na kolegiu děkana dne 8. 4. 2020 byli vedoucí ústavů pověřeni, aby u všech povinných a povinně volitelných předmětů (i výuka v AJ) zajistili ve zbývající části semestru výuku formou on-line přednášek a on-line seminářů právě s využitím MS Teams či jiných platforem, a to již (až) v termínu bezprostředně po Velikonocích. Vedoucí ústavů jsou odpovědni za to, že tato semestrální či bloková on-line výuka bude studentům nabídnuta a zajištěna. Na druhé straně očekávám i aktivitu studentů.

Zákaz kontaktní výuky přetrvá minimálně do prozatím vládou avizovaného termínu 18. 5. 2020. Bohužel toto postihne především možnost praktické výuky v rámci hlavních cvičení. Ta bohužel nelze v tomto nouzovém režimu jakkoli realizovat v kontaktní formě. Vedoucí ústavů byli pověřeni, aby i hlavní cvičení byla připravena v režimu on-line s použitím výuky na dálku. Nabízí se zde i prostor pro doplnění on-line výuky, pokud se časově nezvládla v průběhu semestru.

Jedinými hlavními cvičeními, na jejichž přípravě se stále pokračuje v úzké návaznosti na státní bakalářskou zkoušku ve studijním plánu, jsou HC ve 3. ročníku bakalářského SP Lesnictví, jejichž realizace se předpokládá bezprostředně po uvolnění zákazu kontaktní výuky 18. 5. 2020. I z tohoto důvodu byl prozatím jako jediný posunut termín státní závěrečné zkoušky na poslední týden v červnu. V novém harmonogramu prozatím počítáme s minimálními změnami a přesuny i s rizikem nutnosti přípravy dalšího nového harmonogramu v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR. V případě dalších HC počítáme s hledáním náhrady této praktické formy v dalším průběhu studia.

Lze předpokládat, že minimálně část semestrálních zápočtů a zkoušek proběhne rovněž za využití konferenčních hovorů, první zápočty i zkoušky již úspěšně proběhly. V současné době se řeší i možnost on line průběhu SZZ, pokud nebude umožněna kontaktní forma zkoušení. Umožnit by to měl „Lex specialis“, schválený 8. 4. 2020.

Informace o novém harmonogramu a případných změnách Vám poskytne proděkanka pro studijní záležitosti, na ni a na děkana se pak prosím obracejte s konkrétními podněty.

V současné době se pokoušíme obnovit i funkčnost akademických orgánů, on-line fungují kolegia i grémia, řeší se možnost on-line zasedání akademického senátu. Bohužel musela být odvolána zasedání vědeckých rad. Jedním z důvodů je nemožnost účasti zahraničních členů a rovněž technické zabezpečení tajných hlasování. Mohli bychom pokračovat i v dalších akademických činnostech, které prozatím možné nejsou.

Co velmi intenzivně běží, je tvůrčí činnost a práce na projektech, a to i přes dílčí omezení možnosti práce v laboratořích a nemožnosti se setkávat s kolegy z jiných pracovišť. Naprosto je však zablokována zahraniční spolupráce. Zde je možno jen doufat v brzké uvolnění velmi striktních opatření. Také zde je možno řadu aktivit převést na on-line platformu, osobní kontakt je i zde však naprosto nezbytný.

Samozřejmě každá situace přináší jak negativa, tak i pozitiva. To, že je možno pozvat do výuky naše zahraniční kolegy, aniž by museli dlouze cestovat, je jistě jednou z těchto příležitostí. Naopak nebude nutno odvolávat výuku, pokud jako akademici budeme v zahraničí. Tato zkušenost nás posílí, jsem o tom přesvědčen.

Závěrem bych chtěl poděkovat zaměstnancům za práci odvedenou v těchto nelehkých dnech ve snaze zajistit výuku v distančním režimu, studentům děkuji i za trpělivost. Velké díky patří Vám všem, kteří jste se i při plnění svých povinností v rámci současného distančního studia zapojili do dobrovolnické pomoci. Sám jako děkan sleduji aktivitu našeho studenta v rámci sijemerousky.cz, kde se fakulta zapojila nabídkou využití laseru pro výrobu střihů, na 3D tiskárnách se tisknou štíty pro zdravotníky. Díky patří   i všem pracovníkům u těchto zařízení. Budu rád, když se nejen k této aktivitě připojí i další dobrovolníci jak z řad studentů, tak i zaměstnanců. I v této době je fakulta angažovaná. Společně to zvládneme.

Těším se na setkání s Vámi při příležitosti zahájení zimního semestru, určitě podpořím některý z malých pivovarů a pozvu vás na již tradiční akci Pivo s děkanem.

Přeji Vám všem především pevné zdraví, a abych nezapomněl, připojuji přání příjemného a klidného prožití velikonočních svátků i svátků jara.

 

Libor Jankovský

Více aktualit

Všechny aktuality