Projekt ASFORCLIC má za sebou 36 měsíců výzkumu a spolupráce s partnerskými institucemi

12. 12. 2023

Změna klimatu představuje nové výzvy pro lesnický a dřevařský výzkum a vzdělávání. Ve snaze řešit tyto výzvy spojila Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) síly s dalšími sedmi evropskými univerzitami a výzkumnými institucemi specializujícími se na lesnictví a dřevařství v rámci projektu ASFORCLIC financovaného z rámcového Evropského programu pro výzkum a inovace, Horizont 2020. Cílem této spolupráce bylo především zvýšit výzkumný profil a rozvinout excelenci vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně ve velmi náročném tématu hodnocení dopadu globální změny klimatu na lesnický a dřevařský sektor.

ASFORCLIC využívá komplexní přístup, který se zabývá adaptačními strategiemi na změnu klimatu v lesních ekosystémech a lesním hospodářství využívajícím dřevo, jakožto obnovitelnou surovinu pro mnohé aplikace a výrobky. Tento integrační přístup slouží k navázání kontaktů v lesnickém a dřevařském výzkumu mezi Českou republikou, Německem, Rakouskem, Švédskem a Slovinskem. Úzká spolupráce v rámci pracovních skupin ASFORCLIC vedla k novým společným iniciativám. Výměna dat a znalostí mezi zúčastněnými výzkumnými institucemi usnadnila celoevropské hodnocení inventarizací lesů, zavedla méně používané dřeviny do dřevařského sektoru, vytvořila nové impulsy v oblasti lesnické politiky a prozkoumala rámcové podmínky lesnických politik, fungování trhů i rozhodovací postupy vlastníků a správců lesů.

Projekt ASFORCLIC úspěšně splnil své stanovené cíle. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně spolu s dalšími zúčastněnými institucemi mezi sebou úspěšně a udržitelně navázala či prohloubila spolupráci a propojila své vědecko-výzkumné aktivity.

„Projekt byl zahájen v náročných podmínkách během pandemie koronaviru (COVID-19), kdy byly plánované workshopy, setkání a vzájemné návštěvy omezeny převážně na online platformy. Navzdory nesčetným možnostem, které nabízí digitální komunikace, zůstává hloubka mezilidských vztahů vytvářená prostřednictvím přímé interakce nenahraditelná,“ uvedl koordinátor projektu Petr Čermák z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií. Mladí výzkumní pracovníci měli až do druhé poloviny projektu omezený kontakt s vědeckou komunitou mimo svou univerzitu. V reakci na to partneři projektu využili strategické přístupy a rozšířili aktivity projektu o online semináře, zaměřené na vědecké publikace, workshopy na téma psaní vědeckých publikací, přípravu projektových žádostí, pokročilé školení o vyhodnocování a sdílení dat apod.

Projekt ASFORCLIC v číslech

 • 30+ recenzovaných publikací s impakt faktorem
 • 10+ Evropských a národních projektů (HORIZONT 2020, ERASMUS+, INTERREG AT-CZ, ERC atd.)
 • 17+ studentů vedených mentorem z partnerské instituce
 • 45+ návštěv u zahraničních partnerů (workshopy, semináře, stáže)
 • 40+ zahraničních návštěv na MENDELU v Brně
 • 100+ online či osobních setkání v rámci projektu (ExCom, hodnotící konference, workshopy s komerčními partnery)
 • 15+ účastí na konferencích
 • 13+ seminářů, zaměřených na odborné publikace a analýzu dat
 • 3 letní školy (WP1–3)
 • 100+ hodin plánování, koordinování a příprav (MENDELU tým)

 Zapojené instituce:

 • MENDELU – Mendelova univerzita v Brně, CZ;
 • AIT – Austrian Institute of Technology GmbH, AT;
 • LWF – Bavarian Ministry of Food, Agriculture and Forestry, DE;
 • THUENEN – Johann Heinrich von Thünen Institute – Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, DE;
 • SLU – Swedish University of Agricultural Sciences, SE;
 • TUM – Technical University of Munich, DE;
 • BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, AT;
 • UL – University of Ljubljana, SI.

Více aktualit

Všechny aktuality