Právo v praxi krajinného inženýra VII

20. 1. 2021
Odborný on-line seminář se koná ve čtvrtek 4. února.

Seminář pořádá Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s., ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.

Cílem semináře je seznámení s vybranými instituty vodního zákona a podrobné vysvětlení procesních postupů ve vodoprávních řízeních v rámci povolování staveb vodních děl. Seminář objasní průběh vodoprávního řízení z obecného hlediska a upozorní na specifika tohoto řízení. Důraz bude kladen na změny, které přináší poslední novely vodního a stavebního zákona.

Obsah semináře:

  • Zahájení a průběh vodoprávního řízení (žádost, podnět, přerušení, zastavení řízení)
  • Vodoprávní řízení o povolení nakládání s vodami
  • Vodoprávní řízení o povolení staveb vodních děl
  • Společná řízení
  • Ohlašování vodních děl
  • Vodoprávní rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlas, závazná stanoviska dotčených orgánů.

 

Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších.

Organizační pokyny

Závazná přihláška

 

Více aktualit

Všechny aktuality