Pěstování nestejnověkých lesů: pohled na adaptaci lesů v době globálních změn

4. 4. 2023

Konferenci Pěstování nestejnověkých lesů: pohled na adaptaci lesů v době globálních změn (18.–20. 9. 2023) pořádá Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny) pod záštitou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací IUFRO sekce 1.05 & 1.09. Konference je součástí oslav u příležitosti 100. výročí založení ŠLP Křtiny.

Pěstování smíšených lesů druhově, věkově i prostorově diferencovaných v souvislosti s problematikou adaptace lesů na klimatickou změnu,  biologickou rozmanitost i udržitelnou produkci dřeva, budou hlavní diskutovaná témata konference. Les se stává i nositelem celé řady ekosystémových funkcí, tak jak to očekává a požaduje společnost, což je další téma, k němuž bude na konferenci upřena pozornost. Tomu také odpovídá motto prezentace ŠLP Křtiny: Pěstování lesa ve světle klimatické a společenské změny.

 “Na školním lesním podniku jdeme cestou porostů obhospodařovaných přírodě bližšími způsoby, které jsou bohatěji strukturované. Tato diverzita je zárukou větší stability do budoucna. Máme-li v každém porostu pět deset dřevin, se kterými dokážeme v tom strukturně bohatém módu pracovat, a jedna z nich vypadne vlivem klimatické změny, nic se nestane. To se ale nedá říct o jednodruhovém a stejnorodém porostu, ” vysvětluje nastoupenou cestu v lesích MENDELU Tomáš Vrška, ředitel ŠLP Křtiny.

Univerzitní lesy ve správě ŠLP Křtiny jsou z principu svého postavení – lesy zvláštního určení pro výzkum a výuku – průkopníky v nových postupech hospodaření. Výsledky své práce sdílí školní lesní podnik i s kolegy z jiných lesních majetků, ale také se studenty. Jim i vědcům pak poskytuje zázemí: “Na ŠLP se nachází cvičné porosty pro studenty a lesníky, lesy MENDELU jsou totiž především přírodní laboratoří pro vědce i studenty a je v nich také řešena celá řada projektů jak národního, tak mezinárodního významu,” říká Vrška. 

Konference bude z velké části postavena na praktických ukázkách přímo v porostech: “V rámci konferenční exkurze bude prezentován převod dříve stejnověkého pasečného lesa na les výběrný po 50 letech, úprava skladby dřevin v lesních porostech v důsledku klimatické změny a nejlepší příklady bukového hospodaření. Zaměříme se ale také na hospodářskou koncepci lesa trvale tvořivého, Dauerwaldu,” nastiňuje některé z plánovaných ukázek Tomáš Vrška.

Praktických ukázek a možností diskutovat přímo v porostech nabídne několikadenní setkání mnohem víc. Pokonferenční exkurze totiž zavedou účastníky na majetek hraběte Kinského ve Žďáru nad Sázavou. Zde bude debata zaměřena na přeměnu stejnověkých smrkových porostů na nestejnověké smíšené lesy s bukem, jedlí a javorem a na zkušenosti vědců a provozních lesníků po 28 letech takého převodu.

Zcela odlišné, ale neméně zajímavé exkurzní zastavení poskytne Národní park Podyjí. Jeho  nárazníková zóna je ukázkou vynikajícího příkladu přeměny porostů borovice lesní ve smíšené lesy s převahou dubu. Oblast je také unikátní v podpoře biologické rozmanitosti.

Web konference

Akce se koná pod záštitou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO) sekce 1.05 & 1.09. Cílem je nejen propagovat celosvětovou spolupráci v lesnických a jim příbuzných oborech a podporovat pochopení ekologických, ekonomických a sociálních aspektů lesa a stromů, ale také  rozšiřovat vědecké poznání a podílet se na lesnické politice a managementu. V souladu s tím IUFRO rovněž reprezentuje názory svých členů v rámci mezinárodních fór jako je United Nations Forum on Forests (UNFF), Collaborative Partnership on Forests, Convention on Biological Diversity (CBD) a Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe a spolupracuje s dalšími celosvětovými organizacemi jako je FAO nebo CIFOR.

Kontaktní osoby pro více informací: Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU, pavlina.simkova@mendelu.cz,+420 545 134 065

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel ŠLP Křtiny MENDELU, tomas.vrska@slpkrtiny.cz, +420 602 794 216

Více aktualit

Všechny aktuality