V roce 1955 dokončil studia oboru Lesní inženýrství na Lesnické fakultě VŠZ v Brně. 1956–1957 zaměstnán v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Olomouc jako inženýr-asistent. V letech 1957–1985 působil ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, stanice Opočno. V roce 1986 nastupuje na Ústav pěstění lesů Lesnické fakulty VŠZ jako odborný asistent. Od roku 1987 docent a od roku 1992 profesor. Mezi roky 1990–1997 vedoucí katedry. V roce 1995 reprezentant českého lesnictví na ENGREF v Nancy – smluvní profesor. Od roku 2009 zastává místo odborného konzultanta ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, odd. Ekologie lesa (Brno).

Profesor Vladimír Tesař je propagátorem myšlenky obhospodařování lesa způsobem blízkým přírodě s respektováním ekologické podstaty lesa (Dauerwald). Zasloužil se o založení české pobočky Pro Silva Europa: Pro Silva Bohemica (1995) a stal se jejím prvním předsedou. Přední evropský odborník v pěstování lesa postiženého znečištěným ovzduším.

Autor desítek vědeckých prací, odborných statí v časopisech a sbornících, několika učebnic a učebních textů a desítek expertních stanovisek a návrhů v ČR i zahraničí. Držitel řady ocenění jak v ČR, tak v zahraničí.

Aktuální témata tuzemského lesnictví; historické mezníky určující vývoj československého a posléze českého lesnického hospodaření

Ohlédnutí za rokem 1989 (22. 9.), kdy je založeno ve Slovinsku hnutí Pro Silva Europa a cesta k založení české pobočky Pro Silvy: Pro Silva Bohemica (1995)

Vznik sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa: Pro Silva Bohemica; působení na ENGREF Nancy ve Francii; vzpomínka na prof. Josefa Konšela – „otce“ Dauerwaldu

Po letech strávených v praktickém provozu návrat „do role“ akademika na VŠZ v Brně (Ústav pěstění lesů na lesnické fakultě); vztah pedagog – student; léta 1990–1997 na pozici vedoucího katedry, vzpomínky na kolegy

Další série vzpomínek na léta strávená na Ústavu pěstění lesů na Lesnické fakultě tehdejší VŠZ; „Projekt Beskydy“

Vladimír Tesař student vysoké školy; vzpomínky na prof. Aloise Zlatníka, prof. Václava Nováka, Ing. Jaroslava Wolfa

O prof. Vladimíru Tesařovi hovoří doc. Tomáš Vrška