Vědecká rada fakulty je orgánem fakulty jmenovaným v zákoně o vysokých školách. Jejím předsedou je děkan fakulty a jejími členy jsou významní odborníci oborů, které fakulta zajišťuje, tedy v případě LDF lesnictví, dřevařství, krajinářství, arboristiky a nábytkářství a designu. Jmenování a odvolání členů vědecké rady musí být podpořeno souhlasným stanoviskem akademického senátu fakulty. Vědecká rada se setkává na pravidelných schůzích, většinou čtyřikrát v kalendářním roce. Mezi její pravomoci a odpovědnosti patří například: projednávání návrhu strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty, schvalování návrhů studijních programů, navrhování záměrů k předložení akreditací studijních programů a habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem či rozhodování ve věci habilitačních řízení akreditovaných oborů atp.

Zápisy a dokumenty vědecké rady
Seznam členů VR

Vědecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)


V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. ÚOLM LDF
prof. Ing. Marek Fabrika, Ph.D. ext LDF
doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D. ÚDN LDF
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. ÚNDDT LDF
prof. Dr. Ing. Petr Horáček ÚNDDT LDF
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský ÚOLM LDF
prof. Ing. Luboš Jurík, Ph.D. ext LDF
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý ÚHÚLAG LDF
Ing. Jakub Kaloč
Constantin Norbert Kinský
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. ÚTOK LDF
prof. Dr. Ing. Petr Maděra ÚLBDG LDF
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc., dr. h. c. ext LDF, ext AF, ext LDF, ext ÚAK AF, ext AF
prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D. DLDF LDF [ukončeno]
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. ÚOLM LDF
Ing. Tomáš Pařík
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D. ÚNDDT LDF
RNDr. František Pojer ext LDF
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. ÚZPL LDF, ext REK
Ing. Jaroslav Rygl
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. ÚLDEP LDF
Ing. Jan Světlík, Ph.D. ÚEL LDF
Ing. Jan Tippner, Ph.D. ÚNDDT LDF
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. ÚGP LDF, ext ZF, ext REK, ext AF
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. ÚŠLP ŠLP, ÚZPL LDF
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. ext LDF, ext LDF