Vědecká a umělecká rada fakulty je orgánem fakulty jmenovaným v zákoně o vysokých školách. Jejím předsedou je děkan fakulty a jejími členy jsou významní odborníci oborů, které fakulta zajišťuje, tedy v případě LDF lesnictví, dřevařství, krajinářství, arboristiky a nábytkářství a designu. Jmenování a odvolání členů vědecké rady musí být podpořeno souhlasným stanoviskem akademického senátu fakulty. Vědecká rada se setkává na pravidelných schůzích, většinou čtyřikrát v kalendářním roce. Mezi její pravomoci a odpovědnosti patří například: projednávání návrhu strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty, schvalování návrhů studijních programů, navrhování záměrů k předložení akreditací studijních programů a habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem či rozhodování ve věci habilitačních řízení akreditovaných oborů atp.

Zápisy
Členové:
 • Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
 • prof. Ing. Marek Fabrika, Ph.D.
 • doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Horáček
 • prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
 • doc. Ing. Luboš Jurík, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
 • Ing Jakub Kaloč
 • Constantin Norbert Kinský
 • doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Maděra
 • prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D.
 • prof. Alois Materna, MBA, CSc.
 • Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Pařík
 • Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
 • RNDr. František Pojer
 • doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Rygl
 • Ing. Jan Světlík, Ph.D.
 • Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
 • Ing. Jan Tippner, Ph.D.
 • doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška