Disciplinární komise je orgánem fakulty jmenovaným v zákoně o vysokých školách. Jejími členy jsou vybraní členové akademické obce fakulty pověření děkanem fakulty, polovinu disciplinární komise tvoří studenti. Jejich jmenování i odvolání je podmíněno kladným stanoviskem akademického senátu fakulty. Ze zákona je funkční období disciplinární komise dvouleté. Hlavní náplní činnosti disciplinární komise je řešení přestupků studentů zapsaných na fakultě, resp. návrh řešení těchto přestupků, které komise předává děkanovi fakulty.

Členové:
  • prof. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
  • Bc. Natálie Konšelová
  • Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
  • Ing. Pavel Peška