Nové lesní úřady a volnější ruce pro boj s klimatickou změnou

5. 11. 2022

Na osmi požadavcích k zabezpečení stability tuzemských lesů, zachování jejich konkurenceschopnosti a odolnosti se shodli zástupci vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu. Platformu za novelizaci lesního zákona a její požadavky podporují i Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Platforma apeluje na zapracování požadavků do chystané novely lesního zákona z pera Ministerstva zemědělství ČR.

Požadavky Platformy za novelizaci lesního zákona představili zástupci dotčených institucí formou tiskové konference v prvním listopadovém týdnu veřejnosti:

  • Samostatné lesní úřady

Oddělení státní správy lesů od samosprávy založením samostatných lesních úřadů by přineslo zlepšení odborného fungování a dohledu státní správy lesů s důrazem na poradenskou a osvětovou činnost a do budoucna významné finanční úspory ve veřejných rozpočtech.  Odstraní duplicitu v kontrolní činnosti v lesním hospodářství. V současnosti státní dozor nad lesy v Česku spadá neefektivně zároveň pod Ministerstvo zemědělství ČR i Ministerstvo životního prostředí ČR.

  • Volnější ruce pro vlastníky lesů

Snížení byrokracie a přenesení větších rozhodovacích pravomocí umožní vlastníkům obhospodařovat les flexibilně s ohledem na jeho aktuální potřeby a místní podmínky. Je třeba redukovat závazná ustanovení lesního hospodářského plánu a umožnit vlastníkovi lesa zákonnou oporu zvolit si pestřejší formy hospodaření, které jsou spojeny s větší druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou lesních porostů.

  • Prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění mladých lesních porostů

S ohledem na obrovskou variabilitu kalamitních ploch po kůrovcové kalamitě je nutno podpořit větší využití přirozené obnovy dřevin, včetně dřevin přípravných. Je proto potřeba prodloužit lhůty pro zalesnění holin ze dvou na šest let a pro zajištění lesních porostů ze sedmi na dvanáct let. Jen tak lze dosáhnout pestré a časově udržitelné obnovy českých lesů a jejich přizpůsobení na probíhající změny klimatu.

  • Podpora dobrovolného sdružování drobných vlastníků lesů

Legislativní i finanční podpora dobrovolného sdružování, zejména vlastníků drobných lesních majetků, umožní soustavnější a odbornější péči o tyto lesy, pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamit, nákupu sazenic, zalesňování, uvedení dřeva na trh apod.  V praxi tyto spolky umožní např. sdílení nákladů na pronájem techniky, pracovníků či výměnu zkušeností z praxe.

  • Inovace lesnických postupů, vzdělávání a osvěta

Novela by měla posílit zavádění inovací a nových poznatků vědy do lesnické praxe pomocí vzdělávacích projektů vybraných grantovou soutěží, celoživotní vzdělávání vlastníků lesů a lesního personálu a lesní pedagogiku.

  • Aktivní prevence škod způsobených zvěří

Žádáme, aby vlastník lesa měl možnost většího uplatnění přirozené obnovy, prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění lesních porostů a mohl tak využívat širší škály okusových dřevin (bříza, osika, keře), což aktivně přispěje k řešení škod zvěří na lese, zejména na kalamitních plochách. Další opatření týkající se zvěře přinese v příštím roce zákon o myslivosti.

  • Zavedení platby za ekosystémové služby

Požadujeme, aby zákon umožnil systematickou podporu za poskytování ekosystémových služeb. Zajišťování těchto služeb je spojeno s vysokými náklady vlastníků lesů, neprochází však dosud trhem. Je třeba definovat pojem ekosystémové služby lesa a stanovit povinnosti vlastníka při jejich plnění i právní nárok na platbu za tyto služby.

  • Zlepšení životního prostředí v lesích

Právní úprava by měla přispět ke zlepšení přírodního prostředí větším zohledněním požadavků ochrany přírody. Povinnost ponechávat v lese odpovídající množství těžebních zbytků a k zetlení určených stromů a jejich částí dle rozhodnutí vlastníka lesa. Nově ošetřit by měl zákon také zařazení lesů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů do lesů zvláštního určení nebo stanovišť stepního a lesostepního charakteru do lesů ochranných.

V současnosti platná lesnická legislativa z první poloviny devadesátých let již není schopná postihnout dynamicky se měnící podmínky v lesních ekosystémech a provádění efektivních adaptačních opatření na změnu klimatu. Aktuální vědecké poznatky a výsledky výzkumů nám stále více ukazují, že diverzifikace hospodaření dle konkrétních přírodních podmínek přináší větší stabilitu a odolnost lesů. Novelizace lesního zákona, tak jak je navržená, přináší vlastníkům lesů větší liberalizaci při výběru modelů hospodaření a tím i možnost více využívat tvořivých sil přírody ve prospěch biodiverzity i celé společnosti,“ dodává k požadavkům Tomáš Pospíšil z Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF MENDELU.  

Společný postoj Platformy za novelizaci lesního zákona podporují tyto instituce:

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Pro Silva Bohemica

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP)

Česká lesnická společnost (ČLS)

Asociace soukromého zemědělství (ASZ)

Kontaktní osoby pro více informací: Ing. Jiří Svoboda, předseda SVOL, mobil: 603 281 254; Ing Tomáš Pospíšil, Ústav lesnické ekonomiky a politiky LDF MENDELU, mobil: 724 523 123, e-mail: tomas.pospisil@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality