Mongolští lesníci na LDF MENDELU

13. 6. 2023

Skupinu mongolských lesníků hostila Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU). Jedná se o pokračování dlouhodobé spolupráce. Jednou z jejich zastávek na jarní studijní cestě po České republice byly i univerzitní lesy ve správě Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny). Středem zájmu mongolských kolegů byla především koncepce evropského lesnického hospodaření, školkařství a lesní stroje, v této oblasti se rýsuje se ŠLP Křtiny dlouhodobější kooperace.

Mongolské lesy se musejí vyrovnávat s rostoucími dopady klimatické změny, požáry a sílící pastvou hospodářských zvířat. Problémem je také nedostatek odborníků, kteří by dokázali o lesy pečovat. S řešením dramatické situace v Mongolsku pomáhá Mendelova univerzita už od roku 2009 výzkumy, vzděláváním nové generace lesníků a environmentalistů a postupným navazováním spolupráce s lesnickou praxí. „Když se potkáváme s místními lesníky, většinou je jako první zajímá, co mají se svým lesem udělat, protože vnímají, že je s ním něco v nepořádku, ale neví, jak to vyřešit. Kvalitní odborné vzdělávání je jedním za základních předpokladů pro zachování mongolských lesů a fungující příklady od nás mohou posloužit jako vzor toho, jak v lesích udržitelně hospodařit,“ popisuje situaci v Mongolsku Václav Pecina z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MENDELU.

Velkým tématem je v Mongolsku ochrana lesů a hospodaření s nimi. Masivní zalesňování je zde podporováno i z vládní a prezidentské úrovně. Chybí však řádné plánování a ochrana, a budoucnost mladých stromků je proto nejistá. Nesystematická těžba a nevhodné hospodaření v lesích celkově snižuje jejich hodnotu, vitalitu i stabilitu. I to byl důvod, proč se hosté na školním lesním podniku zajímali komplexně o téma lesnického hospodaření ve středoevropském prostoru a otázky spojené s obnovou lesa na odlesněných plochách: „Probírali jsme především téma odolnosti jednotlivých dřevin v silně kontinentálním klimatu, to, jak vytvářet směsi dřevin, aby se při obnově stejnorodých porostů vyvarovali chyb, kterými jsme si prošli my. Diskutovali jsme příčiny současného stavu temperátních lesů v Evropě, otázku klimatické změny, ekologické působení klimatické změny a další související témata. Skupinu tvořili převážně mladí lidé, kteří měli zájem jít do hloubky témat a kladli kvalifikované dotazy,“ popisuje setkání ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.

S tím souhlasí i průvodce mongolské výpravy Jan Šebesta z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU: „O prezentovaná témata byl velký zájem, účastníci se neustále na něco doptávali a mnohdy jsme museli diskuze ukončovat dříve kvůli časové návaznosti jednotlivých ukázek, např. ukázek lesní techniky pro obnovu lesa, která může v Mongolsku významně přispět k řešení problému nedostatku pracovních sil.“

Středisko lesních strojů ŠLP Křtiny, kde mimo jiné vyvíjí stroje pro práci v lese, předvedlo své nejžádanější pomocníky do lesa: „Představili jsme náš stroj na stavbu oplocenek FENCE-R, který má širší uplatnění, talířovou půdní frézu a rýhový zalesňovací stroj. Vyloučená není ani dlouhodobější spolupráce v podobě obchodního zastoupení střediska v Mongolsku,“ doplňuje k návštěvě na ŠLP vedoucí střediska Přemysl Veselý. 

Pobyt kolegů z Mongolska navázal na dlouholeté aktivity MENDELU v Mongolsku spojené se vzděláváním a výzkumem. Během 21. 5 až 2. 6. skupina navštívila celou řadu lesních majetků v ČR. Výjezd se uskutečnil v rámci projektu STREAM (Sustainable Resilient Ecosystem and Agriculture Management in Mongolia) spolufinancovaným Evropskou unií. K dlouhodobé koordinaci spolupráce významně přispívá aktivní podpora Českého velvyslanectví v Ulánbátaru.

Kontaktní osoby pro více informací: Ing. Václav Pecina, Ph.D., Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MENDELU; e-mail: vaclav.pecina@mendelu.cz, tel.: +420 731 920 599;

Ing. Jan Šebesta, Ph.D., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU; e-mail: jan.sebesta@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality