MENDELU a ALSOL podpoří konkurenceschopnost absolventů na trhu práce

14. 10. 2021
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. utvrdili dlouhodobou vzájemnou spolupráci společným memorandem.

Memorandum deklaruje i nadále pokračovat v kooperaci při vzdělávání studentů univerzity, ať už formou odborných stáží a praxí či při výzkumných projektech a kvalifikačních pracích. Studenti by se díky navázané spolupráci měli naučit lépe aplikovat získané poznatky v praxi a současně se seznámit s běžnými procesy na pracovišti.

Memorandum o spolupráci se vztahuje k projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity z Operačního programu výzkumu, vývoje a vzdělávání a klade si za cíl připravit absolventy s relevantními znalostmi, dovednostmi a dostatečnými kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

„S Mendelovou univerzitou máme dlouhodobě navázanou spolupráci na bázi odborných konzultací, výzkumných aktivit a v neposlední řadě při vzdělávání studentů. Jsme rádi, že jsme tuto vazbu mohli stvrdit i společným memorandem a podpořit je tak v realizaci projektu vedoucího ke zkvalitnění vzdělávání,“ uvedl jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) Arnošt Buček.

„Spolupráce se subjekty aplikační sféry v oborech, jako je např. lesnictví, krajinářství, arboristika, ale i zpracování dřeva a jeho užití ve stavbách a výrobcích, jako je nábytek, je významnou součástí vzdělávacího procesu a přípravy absolventů fakulty pro budoucí povolání. Velmi oceňujeme, že naši studenti dostávají u firmy Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. možnost nahlédnout do praktické problematiky nejen jimi studovaných oborů, ale také se setkat s realitou všedního dne a zodpovědností vlastníka a správce majetku,“ okomentoval podpis memoranda proděkan Mendelovy univerzity v Brně Jan Dvořák.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. doposud umožnily desítkám studentů z Mendelovy univerzity uskutečnit odbornou praxi přímo v terénu na polesích, kde získali praktické zkušenosti z lesnického sektoru. V letošním roce rovněž vyvrcholil výzkumný projekt Technologické agentury České republiky, který realizovali vědci z Mendelovy univerzity, na pozemcích ve správě ALSOL.

Více aktualit

Všechny aktuality