Loučení s profesorem Janem Čermákem

6. 1. 2022
Loučíme se s excelentním vědcem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, ale také člověkem, jemuž byl vlastní věčný optimismus, nadšení pro vědeckou práci, ochota kdykoliv a s kýmkoliv diskutovat vědecké otázky i ochota sdílet své neocenitelné zkušenosti.

Prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (23.7.1938 – 23.12.2021)

Dne 23. 7. 1938 se v Praze v lékařské rodině MUDr. Václava Čermáka narodil druhorozený syn Jan. Vyrůstal v intelektuálně podnětném prostředí a vývoj jeho osobnosti významně ovlivnil i skauting. Zkoumáním přírody se začal zabývat již jako středoškolák – byl přijat do České společnosti ornitologické a spolupracoval s kroužkovací stanicí Národního muzea v Praze.

Všeobecné studium zakončil v červnu 1957 na střední škole v Říčanech maturitou s vyznamenáním. Poté pracoval do září 1958 jako lesní dělník na lesním závodě Jílové, nástavbové vzdělání na Lesnické technické škole v Písku završil v roce 1960. V letech 1960–1965 se stal posluchačem Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (LF VŠZ), kde prospěl s vyznamenáním v červnu 1965.

Po splnění vojenské prezenční služby v září 1966 nastoupil jako technik na lesní závod Vlašim. Vědeckou kariéru započal v prosinci 1966 studijním pobytem na Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV v Brně.

Na Katedru lesnické botaniky a fytocenologie nastoupil prof. Čermák v roce 1967 poté, co ukončil studijní pobyt na Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV v Brně a v norském Norwegian Forest Research Institute ve Vollebekku. Již za dva roky přechází na katedru mezinárodního výzkumného projektu MaB, který byl později transformován na Ústav ekologie lesa. Na mateřský ústav se vrací téměř po 40 letech v roce 2008, kde působil až do posledních chvil svého života.

Profesor Jan Čermák zasvětil celý svůj život vědě a na jejím poli dosáhl zcela mimořádných úspěchů. V počátcích své kariéry se zabýval volatilními i kapalnými frakcemi terpenů, sekundárních metabolitů vylučovaných stromy sloužící pro jejich obranu i komunikaci. Vylučování terpenických látek většinou indikuje podmíněný stres. Významných úspěchů však dosáhl na poli měření vodního provozu stromů a dendronické instrumentální analýzy architektury velkých stromů, včetně kořenových systémů. V těchto oborech byl průkopníkem využívání zcela nových metod a přístupů, a proto jsou jeho práce vysoce citované. Z několika stovek publikovaných originálních vědeckých článků, konferenčních příspěvků, kapitol v knihách a závěrečných výzkumných zpráv, je 139 článků vedených v celosvětové vědecké databázi WoS. Tyto excelentní články doposud dosáhly 5 510 citací, přičemž 15 z nich dosáhlo více než 100 citací! Hirschův index se zatím zastavil na hodnotě 44, čímž patří profesor Čermák k nejcitovanějším vědcům nejen naší univerzity, ale celé České republiky.

Ocenění výsledků jeho vědecké práce se mu dostalo ve formě členství v mezinárodních i národních institucích, například byl místopředsedou Whole Plant Physiology Group, IUFRO; člen redakční rady časopisu Tree Physiology, člen vědeckých rad řady institucí, člen národního komitétu AV ČR pro Geosféru-Biosféru. Přednášel na řadě českých univerzit, jakož i na přibližně 50 univerzitách v zahraniční, a to včetně Oxfordu či Harvardu. Byl zapojen do mnoha mezinárodních projektů, byl žádaným recenzentem více než 60 vědeckých žurnálů, oponentem 35 dizertací či habilitací, byl i školitelem 20 českých diplomantů a doktorandů a 30 zahraničních doktorandů.

Profesor Čermák byl zcela mimořádnou osobností na poli ekofyziologie lesních dřevin, již za jeho života se mu dostalo poct jako například Ocenění děkana Lesnické fakulty VŠZ za vědecké výsledky v letech 1978–1998, Ceny českého literárního fondu, Sekce pro vědeckou literaturu (Praha 1981), Pamětní medaile  rektora a akademického senátu VŠZ Brno (1986) či Medaile MZLU za zásluhy v bádání v oboru fyziologie stromů a dlouholetou pedagogickou činnost v roce 2014.

Díky značnému množství vědeckých výstupů, díky vychovaným žákům, díky vědecké škole Dendroniky tu s námi bude profesor Čermák žít ještě dlouho. Jeho stopa na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně je nesmazatelně vryta nejenom v kampusu v Černých Polích, ale i na Školním lesním podniku ve Křtinách, kde dlouhá léta prováděl své výzkumy, zejména na trvalé výzkumné ploše v Soběšicích. 

Vážený pane profesore, nikdy na vás nezapomeneme a budeme se snažit poctivě pokračovat ve Vámi nastolené cestě.

Čest Vaší památce!

 

Foto: Martin Čermák

Více aktualit

Všechny aktuality