LDF MENDELU pořádá ve spolupráci se Školním lesním podnikem Křtiny vzdělávací kurzy pro pedagogy středních škol

1. 12. 2022

Dvoudenní vzdělávací kurz pro pedagogy středních lesnických škol v oboru pěstování lesa organizovaný Ústavem zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU probíhal na Zámku Křtiny a v univerzitních lesích ve správě Školního lesního podniku Křtiny (ŠLP Křtiny). Podobná vzdělávací akce, tehdy na půdě fakulty, proběhla naposledy před čtyřmi roky, následnou přetržku způsobila covidová pandemie.

První den patřil intenzivnímu teoretickému vzdělávání formou přednášek a prezentací zaměřených na nejaktuálnější témata z oboru pěstování lesa, které připravili odborníci Mendelovy univerzity. Nejvíce akcentovány byly problémy současného lesnictví v důsledku změny klimatu a adaptační opatření, která jsou, ve vazbě na nedostatek srážek a zvyšující se teploty, nutná. Navazující diskutovaná témata se taktéž týkala změny klimatu: potřeba pěstování strukturně bohatých lesních porostů coby klíčového adaptačního opatření nebo využití genetiky při přenosu sadebního materiálu lesních dřevin v podmínkách změny klimatu.

Kromě toho bylo 14 účastníků kurzu, učitelů středních lesnických škol, seznámeno s novými postupy a technologiemi v předosevní přípravě vybraných druhů dřevin, které vedou k větší klíčivosti. Odbočením od čistě lesnické problematiky, nicméně s lesnictvím spjaté, byl příspěvek o výhodách a možnostech pěstování dřevin na orné půdě – o agrolesnictví.

Celodenní blok přednášek uzavřel Lumír Dobrovolný z ŠLP Křtiny tématem, které předznamenalo program druhého dne vzdělávacího kurzu, představení pěstebních modelů na školním podniku. „Exkurzi jsme zaměřili na progresivní modely hospodaření ve vazbě na klimatickou změnu, především přírůstové hospodářství a na ŠLP plošně převažující Dauerwald,“ upřesnil program vycházky do porostů Dobrovolný. Mezi odborníky MENDELU a pedagogy panovala shoda, že je zapotřebí více seznamovat studenty středních škol s novými trendy a poznatky v lesnictví.

„Praktické ukázky v průběhu exkurze byly zaměřeny na metody pěstování a hospodářské úpravy lesů v převodu. Tyto modely doposud nejsou plně zapracovány ve středoškolských učebních osnovách, přestože legislativně i provozně se stávají nutností a standardem pro lesní hospodářství v Česku. I proto jsme s kolegy z lesnické fakulty probírali otázku exkurzí jednotlivých středních lesnických škol na ŠLP,“ komentoval Lumír Dobrovolný panující situaci ve středoškolském lesnickém vzdělávání.

Podobně situaci vidí i Radek Pokorný z pořádající LDF MENDELU, který přednášel o změně klimatu a společně s Dobrovolným vedl exkurzi v porostech: „Spolupráce a průřezové seznámení učitelů středních škol s obsahem výuky na vysoké škole a trendy i výsledky výzkumu v pěstování lesa jsou přínosné jak pro přípravu studentů na budoucí povolání, tak i na aktuální a budoucí podmínky a přístupy pro pěstování lesa. Důležitá je také vzájemná diskuse a těsnější spolupráce.“

Kontaktní osoby pro více informací: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D., vedoucí Ústavu zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU, +420 605 236 551, radek.pokorny@mendelu.cz

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, +420 731 623 185, lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz

Více aktualit

Všechny aktuality