IGA LDF ocenila prezentace studentů na SilvaNet-WoodNet 2021

3. 12. 2021
Grantová rada Interní grantové agentury (IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně ocenila na 11. studentské konferenci SilvaNet-WoodNet 2021 konané 26. listopadu mimořádným stipendiem studenty doktorských studijních programů.

SilvaNet – ochrana lesa, myslivost, fytologie lesa, ekologie lesa

1. Pavel Horák – Srovnání klimaticko-růstových vztahů mezi generativními a kopcovitými stromy Quercus petraea

2. László Benedek Dálya – Česká populace Heterobasidion obsahuje taxonomicky rozmanité jednovláknové RNA viry

3. Miloš Trifkovič – Efektivita mikroinjekce jako metody individuální ochrany stromů

 

SilvaNet – tvorba a ochrana krajiny, ekonomika a management, HUL, pěstění lesa, aplikovaná geoinformatika

1. Ondřej Fidler, Štěpán Neubauer – Odumírání prostředí z pohledu lesní půdy – Zpráva o projektu – 1. ročník

2. Kateřina Sedláčková – Příklad aplikace geotechnických analýz v krajinném managementu;  Ondřej Hemr – Nízkonákladová opatření na zmírnění eroze pobřeží ověřená vlnobitím – případová studie štěrkovny Hulín

3. Ján Melich – Vliv zvýšené koncentrace CO2 na biomasu smrku ztepilého v různých typech směsí s bukem evropským

 

WoodNet – dřevařské a technické disciplíny

1. Anna Oberle – Enzymatické štěpení taninu k získání cenných látek katechinového typu

2. Jiří Procházka – Analýza řezných sil z hlediska lomové mechaniky při kvaziortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem Část III

3. Irena Sochová – Kompilace historické chronologie dubových letokruhů pro jihozápadní Ukrajinu

 

SilvaNet-WoodNet si klade za cíl prezentovat magisterské a disertační práce studentů LDF MENDELU a výsledky jejich projektů podpořené interním grantem. Konference je podporována z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu MENDELU.

 

SilvaNet-WoodNet 2021

Grant board of the IGA FFWT MENDELU awarded the student presentations at the SilvaNet-WoodNet 2021 conference

 

The Grant board of the Internal Grant Agency (IGA) of the Faculty of Forestry and Wood Science Mendel University in Brno awarded an extraordinary scholarship to the following students of doctoral study programs at the tenth SilvaNet-WoodNet 2021 student conference held on  November 26, 2021.

 

SilvaNet – section Forest Protection, Wildlife Management, Forest Phytology, Forest Ecology

1. Pavel Horák – The comparison of climate-growth relationships between generative and coppiced Quercus petraea trees

2. László Benedek Dálya – Czech populations of Heterobasidion harbor taxonomically diverse single-stranded RNA viruses

3. Miloš Trifkovič – The effectivity of microinjection as method of individual tree protection

 

SilvaNet – section Landscaping and Landscape Conservation, Renewable Resources Economics and Management, Forest Management, Silviculture, Applied Geoinformatics and Geodesy details

1. Ondřej Fidler, Štěpán Neubauer – Dieback environment from the forest soil perspective – 1st year project report

2Kateřina Sedláčková – An example of application of geotechnical analyses in landscape management;  Ondřej Hemr – Low-cost shoreline erosion mitigation measures as verified by wave hindcasting: Hulín gravel pit case study

3. Ján Melich – The effect of elevated concentration of CO2 on Norway spruce biomass in different types of mixture with European beech

 

WoodNet – Wood Science and related technical disciplines

1. Anna Oberle – Enzymatic cleavage of tannin to obtain valuable catechin-type substances

2.Jiří Procházka  – Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade Part III

3. Irena Sochová – Compilation of historical oak tree-ring chronology for southwestern Ukraine

 

SilvaNet-WoodNet aims to present theses and dissertations of the postgraduate and undergraduate students and to present their project results. The conference is supported by funds of the specific university research activities of the Faculty of Forestry and Wood Technology MENDELU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality