Biomateriály na LDF – nový studijní program pro 21. století

3. 1. 2024

Ke stávajícím tříletým bakalářským studijním programům na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity (LDF MENDELU) přibude od akademického roku 2024/2025 nový studijní program (SP) Biomateriály. Je postaven na syntéze dřevařských a nábytkářských oborů s důrazem na výzvy 21. století, jakými jsou obnovitelné zdroje a udržitelnost.

Podle garanta programu Petra Horáčka z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií se SP Biomateriály od ostatních bakalářských studijních programů v nabídce LDF liší především koncepcí: „Místo odděleného studia vlastností surovin, kterým se zabývá nauka o materiálu, místo odděleného studia technologie výroby materiálů, kterou objasňuje dřevařství, a místo odděleného studia navrhování a výroby produktů, jež se vyučují v nábytkářství, jsou ve studijním programu Biomateriály všechny tyto dílčí fáze propojeny. K tomu je ale navíc studium zaměřeno na aplikaci principů life-cycle-thinkingu, kdy se zamýšlíme nad výrobkem z hlediska celého jeho životního cyklu, zaměřujeme se tedy i na ekodesign.“

Studijní program klade důraz na práci s materiály, při jejichž vývoji byly zpracovány a využity přírodní obnovitelné suroviny s cílem dosáhnout minimálně stejných vlastností, jakými disponují materiály z neobnovitelných zdrojů, které ovšem výrazně zatěžují životní prostředí: „Kromě tradičního dřeva a materiálů na bázi dřeva budou studenti pracovat i s celou řadou rostlinných surovin, jako jsou různé druhy zemědělských posklizňových zbytků typu sláma, kukuřice, konopí, len, ale třeba také s myceliem hub. Pro různé typy finálních výrobků, například nábytek, budou následně kreativně hledat nejvhodnější materiály, tak aby byla minimalizována environmentální stopa,“ popisuje proces práce s materiály Horáček.

Výuka biomateriálů se bude kromě učeben a laboratoří v kampusu Lesnické a dřevařské fakulty odehrávat i v jejím dřevařském špičkově vybaveném Výzkumném centru Josefa Ressela v Brně-Útěchově. Významnou součástí studia bude ověření načerpaných znalostí v praxi: „Na konci prvního a druhého ročníku studenty čeká třítýdenní praxe. První je zaměřena především na plánování, zajištění, organizaci a vlastní výkon dělnických prací podle zaměření firem, v nichž praxe bude probíhat. Jedná se o pily, různé typy výroben, závody zaměřené na výrobu nábytku či firmy, které se zabývají speciální dřevařskou výrobou. Druhá praxe je zaměřena zejména na výkon technických a řídících funkcí u středních a malých dřevozpracujících a nábytkářských firem. Se zajištěním praxí nám budou pomáhat spolupracující organizace, jako je Společenstvo dřevozpracujících podniků v České republice, Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Asociace českých nábytkářů, Klastr českých nábytkářů a podobně, nastiňuje propojení s praxí garant programu.

Odborníci Ústavu o dřevě a dřevařských technologiích LDF MENDELU mají také v plánu k výuce vybraných témat přizvat i přední vědecké kapacity z jiných vysokých škol v republice, tak aby studentům k problematice biomateriálů zprostředkovali co nejširší penzum poznatků.    

Novinka v bakalářských studijních programech LDF MENDELU budí zájem i mezi stávajícími studenty programu Technologie a management zpracování dřeva, který má v některých oblastech k nově akreditovanému programu blízko: Program mě zaujal, protože studentům nabízí široký prostor pro kreativitu a vývoj nových produktů podle finálních požadavků výrobku, což v dosavadních programech rozhodně nebylo standardem,“ zdůvodňuje zájem o SP Biomateriály student Matěj Šimek.  

Studijní program Biomateriály 

Kontakt pro více informací: prof. Dr. Ing. Petr Horáček, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU; +420 777 121 695; petr.horacek@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality