Při přípravě projektu

1. Co nejdříve po vyhlášení výzvy k podávání projektů, žádostí o dotace nebo nabídek k dlouhodobému smluvnímu výzkumu s charakterem projektu (dále jen „projekt“) zaregistrujte váš projekt vyplněním formuláře „Project proposal“ (Návrh projektu). Na základě vámi vyplněného formuláře připravuje projektová kancelář LDF podklady k projednání vašeho návrhu projektu na kolegiu děkana (termíny kolegií zde).

Následné potvrzení Průvodního listu projektu děkanem a podání projektu je možné pouze v případě, že o „návrhu projektu“ byli informováni členové kolegia prostřednictvím projektové kanceláře. Standardně se projednávají návrhy každý měsíc v den konání kolegia, návrhy projektů posílejte vždy do pátku předcházejícímu data kolegia.

2. Do data určeného projektovou kanceláří LDF nebo nejpozději 4 dny před ukončením soutěžní lhůty odevzdejte do schránky projektové kanceláře (PK) LDF vyplněný a podepsaný „Průvodní list projektu“ spolu s případnými dokumenty k podpisu statutárního zástupce MENDELU (pokud jsou vyžadovány). „Průvodní list projektu“ musí být podepsán v kolonce č. 2 (váš podpis, resp. řešitele za LDF), a pak v kolonkách č. 8. „Spoluúčast financována“ (jen pokud bude spolufinanc. LDF) a v kolonce č. 11 „Neuznatelné náklady“ (vždy), kde kompetentní osoba (vedoucí ústavu nebo tajemník) potvrzuje svým podpisem uvedený zdroj financování.

3. Veškerá projektová dokumentace vyžadující podpis statutárního zástupce MENDELU musí jít přes PK LDF. Zde je dokumentace opatřena „Průvodním listem pro předkládání dokumentů k podpisu rektora“, který potvrdí děkan a případně právní oddělení/EO (zajistí PK). Předání k podpisu na rektorát zajistí také PK a následně vám předá po podpisu zpět.

4. Dokumenty vyžadující odeslání datovou schránkou MENDELU zajistí na žádost řešitele PK LDF.

Po vyhlášení výsledků veřejné soutěže

V případě přijetí vašeho projektu pošlete projektové kanceláři LDF (olga.komzakova@mendelu.czzávazné parametry vašeho projektu k evidenci. Po podpisu smlouvy s poskytovalem/koordinátorem projektu odevzdejte tuto smlouvu na EO a bude Vám přidělen SPP prvek, aby bylo možné na projekt účtovat. Pokud potřebujete SPP prvek založit dříve (podpis smlouvy se oproti zahájení řešení projektu zpozdil), lze o něj požádat EO na základě tohoto formuláře: zde.

Všechny smlouvy (vyjma smluv se státními poskytovateli dotací jako TAČR, GAČR, MZE, MK apod., případně dotací EU) musí před podpisem schválit právní oddělení (PO) MENDELU. Kontrolu právních dokumentů si zajistí řešitelé na adrese pravni@mendelu.cz. Pokud si nejste jisti, zda je smlouvu/dokument potřeba zaslat ke kontrole na PO, obraťe se na PK LDF.

Jak je patrné z uvedeného postupu, zajištění podpisu statutárního podpisu může trvat déle, a proto důrazně doporučujeme odevzdávat dokumenty k podpisu do projektové kanceláře s přiměřeným časovým předstihem.