zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Výchova lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Péče o porosty - obecné pojmy
nic

 

Péče o porosty - pěstební a ochranná opatření od založení, popř. zajištění porostu až po jeho obnovu. Jednotlivým růstovým fázím odpovídají příslušná opatření. V nejmladších porostech je to ošetřování, ochrana a vylepšování kultur, doplňování nárostů, pročistky nárostů, seče plecí v kulturách a úprava spádných okrajů. V mlazinách se uskutečňují pročistky, podle stavu porostu v podobě sečí plecích, prořezávek a čistek. Tyčkovin a tyčovin se týkají probírky, popř, zpevňovací seče (odluka, rozluka, závora). Péče o nastávající kmenoviny zahrnuje zpočátku probírky, později prosvětlování, popř. opožděné zpevňovací seče. Na péči o porosty navazuje obnova kmenovin. Do celé pěstební péče se promítají potřebná opatření ochrany lesa proti škodlivým abiotickým a biotickým činitelům. Te
27.jpg (80845 bytes)Výchova lesních porostů (porostní) - účelný soubor pěstebních opatření týkajících se lesních porostů v období jejich vytváření (fáze kultur, nárostů a mlazin) a vyspívání (fáze tyčkovin a tyčovin). Účelem výchovy je vytvářet a usměrňovat porostní skladbu po stránce druhové, prostorové a věkové pro ovlivnění kvantitativního i kvalitativního vývoje porostu a dosažení postupného, nebo konečného provozního cíle. Výchova lesních porostů se realizuje výchovnými sečemi. V kulturách a nárostech nejde v pravém slova smyslu o výchovu, neboť v nich převažují opatření ochranného charakteru, související se zajištěním dalšího vývoje porostu. Nejúčinnější, a proto nejdůležitější, je výchova mlazin, kde může být snadno a výrazně měněna např. druhová skladba porostu, kdežto v porostech středního věku lze druhovou skladbu pouze usměrňovat. Také v dospívajících porostech výchovný význam pěstebních opatření klesá (viz prosvětlování porostů). Pe
Seč - 1. obecné označení pěstebních opatření v lesních porostech, při kterých se z porostu odstraňují jednotlivé stromy nebo jejich části nebo celé části porostu, za účelem výchovy nebo obnovy porostu. 2. plocha po vytěžení stromů tj. po seči holé. Podle cílů pěstebních opatření (i podle věku porostu) se rozlišují seče výchovné, seče zpevňovací a seče obnovní. Pe
Metoda výchovná je pěstební technologie výchovy porostů od prvého výchovného zásahu počínaje až do počátku obnovy. V modelech výchovy porostů je diferencována podle hospodářských souborů a výchovných cílů. Je definována výchovným programem, t.j. časovým sledem druhu zásahů, intervaly, způsoby výběru a intenzitou. Výchovné metody jsou modifikovány podle konkrétních porostních a stanovištních poměrů. Ch
Seč výchovná - pěstební opatření v mladých a středně starých porostech, při kterém se z porostu cílevědomě a systematicky odstraňují nežádoucí jedinci s cílem zlepšit podmínky růstu, vlastnosti a vývoj ponechaných stromů a tím celého porostu. Záměrné zmenšování počtu stromů tak má předcházet přirozenému výběru a hospodářsky neřízenému prořeďování porostů. Výchovného cíle lze dosáhnout též dalšími opatřeními jako je tlumení růstu, nebo úpravou tvaru stromu - vyvětvováním. Pe
Model porostní výchovy - soustava instrukcí pro uskutečnění výchovných sečí od prvního výchovného zásahu až do ukončení výchovy, uspořádaná buď v časové ( v závislosti na věku ) nebo bezčasové ( v závislosti na horní porostní výšce) posloupnosti. Určuje začátek výchovy, intenzitu zásahů, způsob výběru a délku pěstebního intervalu. Bývá vyjádřen v tabulkové a grafické podobě. Modely porostní výchovy jsou diferencovány s ohledem na druh dřeviny, edafické jednotky, ohroženost porostů (vítr, sníh, imise) a výchovné cíle. Ch
Zpevňování porostu - ucelený soubor pěstebních opatření pro zvýšení odolnosti proti působení abiotických činitelů, tj. bořivého větru, sněhu a imisí a tím i zvýšení ekologické stability lesa. Porosty se zpevňují zpevňovacími sečemi, a to buď celoplošně při výchově mladých porostů nebo pomístně, zpravidla v pruzích, umístěných kolmo na směr působení škodlivého činitele. Pe
Racionalizace porostní výchovy - souhrn opatření sledujících efektivní dosažení výchovných cílů. V širším pojetí se jedná o zásady zajišťující výchovu porostů v hospodářském celku, v užším o použití jednodušších a lidskou práci šetřících pracovních postupů. V prvém případě se jedná o: 1. zařazení porostů do pořadí podle stupně naléhavosti, 2. upřesnění výchovného cíle pro jednotlivé porosty a 3. definování výchovného programu. V druhém případě racionální technologie spočívá buď v zesílení sečí a následném prodloužení pěstebního intervalu (biologická racionalizace), nebo ve využití schematických zásahů s nasazením mechanických prostředků (technická racionalizace). Mezi racionální výchovné metody se zařazuje i metoda cílových stromů a výchova neceloplošná. Ch
18.jpg (49680 bytes)Technologická příprava porostu spočívá v rozčlenění mladého porostu linkami na pracovní pole o takové velikosti, aby bylo přehledné při výběru, vlastní těžbě a vyklizování. V hustých mlazinách jsou proto pracovní pole menší, ve starších větší. Rozčleňovací a vyklizovací linky o šířce 2 - 3 m jsou orientovány s ohledem na dopravní síť a konfiguraci terénu tak, aby těžený materiál byl vyklízen nejvhodnější cestou. Technologická příprava se provádí před a nebo současně s prvním výchovným zásahem. Ch

 


nic
nic Zpět

Pěstební zásah

Výchova mladých porostů

Vpřed

nic