zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Výchova lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Pěstební výběr
nic

 

34.jpg (56352 bytes)Pěstební výběr - vyhledávání a rozlišování stromů podle jejich vlastností za účelem zlepšení skladby porostu v souladu s pěstebními záměry.

Výběrem kladným (pozitivním) se vyhledávají stromy dobrých vlastností, které se proto jako perspektivní porostní složka stávají předmětem výchovné péče. Při výchovných sečích se uvolňují od stromů, které jim brání v růstu. Výběr kladný se zpravidla soustředí na stromy úrovňové, popř. nadúrovňové. Na stromy nižších tříd jen v případech cenných a jinak zajímavých jedinců.
Výběr tvarový - případ kladného pěstebního výběru, při němž se klade zvláštní důraz na jakost kmene či koruny. Vybírají se při něm také stromy určené k vyvětvování nebo tvarování korun.
Výběr zralostní - výběr zaměřený na stromy, které dosáhly tržně zajímavých rozměrů a které z hlediska produkčního ztratily opodstatněnost dalšího setrvávání v porostu. Uplatňuje se při tzv. komerčních probírkách, při obnovní těžbě a zejména ve výběrném lese. Ch
11.jpg (66942 bytes)Výběr záporný (negativní) - je způsob výběru, při kterém se odstraňují stromy s nevhodnými (zápornými) vlastnostmi, např. tvarovými nebo druhovými. Případem záporného pěstebního výběru je např. výběr zdravotní, jehož hlavním kritériem je zdravotní stav stromu nebo jeho napadení škodlivým činitelem.
Výběr jednotlivý (individuální) - způsob pěstebního výběru, při kterém se posuzují vlastnosti každého stromu. Podle pěstebního záměru se přihlíží k vitalitě stromu, kvalitě kmene, zavětvení, zdraví, stabilitě aj.
Výběr schematický - způsob pěstebního výběru, při kterém se nepřihlíží k vlastnostem jednotlivých stromů, ale pouze k jejich rozmístění. Smyslem výběru schematického je pouze snížení hustoty porostu a zlepšení porostního prostředí. Výběr schematický může být např. geometrický, řadový a pruhový. Je jedním z prvků racionální technologie výchovných sečí, neboť není třeba vyznačovat všechny stromy určené k těžbě, ale jen určit podle jakého schématu se má postupovat.
Výběr geometrický - způsob schematického pěstebního výběru, při němž se nepřihlíží k vlastnostem stromů, ale pouze k jejich prostorovému rozmístění. Výběr geometrický je soustředěn do okolí cílových nebo nadějných stromů. V jejich okruhu o určitém poloměru se vyznačí k těžbě všechny stromy.

12.jpg (33830 bytes)Výběr kombinovaný je současné použití dvou způsobů nebo druhů pěstebních výběrů: např. výběru kladného a záporného, nebo podúrovňového a úrovňového nebo jednotlivého a schematického aj. Protože pojem výběr kombinovaný není jednoznačný, je třeba jej vždy blíže určit.

 


 


nic
nic Zpět

Výmladnost

Pěstební zásah

Vpřed

nic