zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Výchova lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Výchova mladých porostů
nic

 

Prostřihávka - pěstební zásah v nárostech, jehož smyslem je snížení hustoty porostu prostřiháním. Prostřihávka předchází prořezávce. V přehoustlých nárostech dosahujících výšky okolo l m se prostřihávkou upravuje hustota na stav doporučený programem porostní výchovy. V souvislých a rozsáhlých nárostech se s výhodou používají schematické pruhové zásahy. Ch
Protrhávka - pěstební zásah v nárostech a kulturách jehož účelem je včasné vytrhání nežádoucích druhů dřevin, nebo jedinců nekvalitních, či pocházejících z nežádoucí populace (např. dodatečný nálet do kultur semenného porostu ). Ch
Úprava spádných okrajů - úprava porostní struktury na rozhraní dvou věkově a tím i výškově rozdílných částí mladých porostů (zpravidla v listnatých porostech). Jejím účelem je odstranit toto ostré rozhraní. Uskutečňuje se snížením počtu netvárných a rozpínavých okrajových stromů starší porostní skupiny ve prospěch tvárných podúrovňových stromů. V mladší porostní skupině se podporují, popř. vysazují rychleji rostoucí dřeviny, může se také podporovat výškový přírůst stromů podněcovacím oklestem. Pe
Pročistka - souhrnný název pro výchovné seče v mladých porostech, tj. v zapojených nárostech, kulturách a mlazinách. Pročistka tedy zahrnuje seče plecí, čistky, prostřihávky, protrhávky a prořezávky. Jejich výkon se plánuje a vykazuje v ploše porostu (ha) na rozdíl od probírek, které se plánují a evidují v plošných (ha) a objemových (m3) jednotkách. Na pročistku navazují probírky. Ch Příklad  

 

16.jpg (74719 bytes)17.jpg (72817 bytes)19.jpg (75684 bytes)


Seč plecí - výchovná seč v mladých porostech, tj. v nárostech, kulturách a mlazinách, při které se odstraňováním druhově nevhodných, hospodářsky neceněných (plevelných) dřevin upravuje druhová skladba porostu. Pe
Prořezávka - výchovný zásah ve stadiu mlazin a tyčkovin, jehož účelem je v prvé řadě snížení hustoty porostu a dále úprava zdravotního a jakostního stavu porostu. Podle množství odstraněných jedinců se rozlišuje prořezávka slabá, střední, silná, popř. velmi silná (viz intenzita zásahu). Uskutečňuje se převážně na podkladě individuálního výběru v podúrovni, ale i schematicky, je-li porost dostatečně pravidelný. Prořezávka je důležitá zejména v nesmíšených a stejnověkých porostech jehličnatých dřevin, v nichž se vysoká hustota stává brzdou příznivého vývoje porostu. Ch Příklad  

Čistka je výchovný zásah v mlazinách za účelem odstranění tvarově nevhodných, předrůstavých jedinců (obrostlíků, předrostlíků). Ve smyslu Schädelina se mají stát perspektivní porostní složky zřetelnějšími a přístupnějšími zejména v horní vrstvě porostu. Při čistce se hustota porostu výrazně nesnižuje. Dříve se pod pojem čistka zahrnovala i prořezávka. Ch
Rekonstrukce mlazin - zásadní přebudování druhové a prostorové skladby mlaziny, zpravidla její úplnou nebo částečnou likvidací se současným vytvořením nového porostu. Důvody k rekonstrukcím mohou být ekonomické (skladba porostu obvykle neodpovídá stanovenému cíli a dalším pěstováním by se neodůvodněně snížila produkce na daném stanovišti), ale i vodoochranné, půdoochranné, rekreační, estetické, hygienické aj. Pe

 

 

 

nic
nic Zpět

Péče o porosty

Výchova porostů středního věku a dospívajících

Vpřed

nic