zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Základy typologického systému (ÚHÚL) a hospodářský soubor
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Typologický systém
nic

 

Třídění lesů do lesních typů je předmětem lesnické typologie, na kterou navazují další odborné lesnické disciplíny, jako je hospodářská úprava lesa, pěstování lesa a další. Lesnická typologie představuje třídění lesa v rámci vegetačních zón a vegetačních stupňů (typizace přirozených růstových podmínek) jako podklad pro diferencované hospodaření v lesích. Na bázi lesnické typologie byl vytvořen (Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse n.L - ÚHÚL) typologický systém ČR, na který navazuje soustava hospodářských souborů.
Typologický systém je založen na horizontálním a vertikálním členění přírodních podmínek
Vertikální členění - představuje třídění na lesní vegetační stupně, které jsou vylišeny na základě vztahu mezi klimatem a biocenózou. V systematice charakterizovány číselně 1-9 (a skupinou - 0) a slovně podle nejvýznamnějších původních dřevin daného výškového pásma, např. dbBK = dubová bučina. Většina lesních typů je ve 3. vegetačním stupni. Přehled lesních vegetačních stupňů a jejich klimatická charakteristika

Horizontální členění, na základě ekologických řad a kategorií, vyjadřuje diferenciaci růstových podmínek podle stanovištních rozdílů, především půdních. Diferenciace růstových podmínek v ekologické síti je v horizontálním členění výraznější než diferenciace podle vegetačních lesních stupňů. Celkem je rozlišeno 8 základních řad: Z, K, B, J, L, P, G, R, uvnitř řad potom 24 kategorií. V systematice je každá kategorie charakterizována velkým písmenem (začáteční písmeno hlavní charakteristiky X - xerotermní, Z - zakrslá, B -bohatá, L - lužní, O - oglejená, R - rašelinná atp.

Na základě uvedeného členění jsou v typologickém systému vylišeny lesní typy a soubory lesních typů.
Lesní typ je základní jednotkou typologického systému charakterizovanou:

  • význačnou kombinací druhů příslušné fytocenózy
  • půdními vlastnostmi
  • postavením v terénu (v lesních vegetačních stupních)
  • potenciální bonitou dřevin

Příklady:

1K1

kyselá doubrava kostřavová  

3S3

svěží dubová bučina s ostřicí prstnatou

5H4

hlinitá jedlová bučina s kapradinami

7V2

vlhká buková smrčina devětsilová

 

 

 

 

Soubor lesních typů je širší  typologická jednotka, spojuje lesní typy na příbuzných stanovištích, charakterizovaných hospodářsky významnými vlastnostmi. V ekologické síti jsou soubory lesních typů vymezeny edafickými kategoriemi a klimatickými (vegetačními) stupni. V ČR je vylišeno celkem 168 souborů lesních typů. Do souborů lesních typů se sdružují lesní typy jako nejnižší jednotky diferenciace růstových podmínek charakterizované půdními a klimatickými vlastnostmi, kombinací druhů příslušné fytocenózy a potenciální bonitou dřevin. Zařazení porostů do lesních typů je uvedeno v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově.

 

Příklady:

1K

kyselá doubrava

3S

svěží dubová bučina

5H

hlinitá jedlová bučina

7V

vlhká buková smrčina

 

 

 

Ekologické (edafické) řady a kategorie:

 


 

 

nic
nic Zpět

Východiska

Hospodářský soubor

Vpřed

nic