zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Základy typologického systému (ÚHÚL) a hospodářský soubor
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Hospodářský soubor
nic

 

Protože jsou soubory lesních typů (celkem 168) příliš detailními jednotkami pro diferenciaci hospodářských opatření, byly v podmínkách lesního hospodářství ČR vylišeny hospodářsko - pěstební jednotky, tzv. hospodářské soubory, jako základní jednotky rámcového plánování, jehož prostřednictvím se uplatňují hospodářskoúpravnická, těžební a pěstební opatření.
Hospodářskými soubory se rozumí - jednotky diferenciace hospodaření v lesích, stanovené v rámci přírodních lesních oblastí a charakterizované funkčním zaměřením, přírodními podmínkami a stavem lesních porostů.


Hospodářský soubor je charakterizován:

Současná úprava systému hospodářských souborů je celkem 24 cílových souborů pro lesy hospodářské (příp. pro lesy zvláštního určení) a 3 cílové soubory pro lesy ochranné (příp. pro lesy zvláštního určení).
Pro cílové hospodářské soubory jsou vymezena základní hospodářská doporučení pro odvození závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Dále jsou pro jednotlivé hospodářské soubory uvedeny příslušné soubory lesních typů, druhová skladba (dřeviny základní, meliorační a zpevňující, a dřeviny přimíšené a vtroušené.

Hospodářské soubory se označují:

  • číselně - dvoumístné číslo

    první číslo je širší klimaticko - vegetační charakteristika

    druhé číslo je kód stanovištní jednotky (řady)

  • slovně - výstižné označení klíčové stanovištní charakteristiky, příp. dřeviny.

 

Pro zařazení reálných porostů do hospodářských souborů se potom používá třímístné označení, kde třetí číslo vyjadřuje porostní typ (hlavní dřevinu). Systém kódování hospodářských souborů

 


Pro hospodářské soubory jsou vymezena základní hospodářská doporučení pro odvození závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin . Dále jsou pro jednotlivé hospodářské soubory uvedeny příslušné soubory lesních typů, druhová skladba (dřeviny základní, meliorační a zpevňující, a dřeviny přimíšené a vtroušené

 

Přehled cílových hospodářských souborů


Přehled cílových hospodářských souborů

Lesy hospodářské

Číselné označení

Cílové hospodářství

13

Hospodářství přirozených borových stanovišť

19

Hospodářství lužních stanovišť

21

Hospodářství exponovaných stanovišť nižších poloh

23

Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh

25

Hospodářství živných stanovišť nižších poloh

27

Hospodářství oglejených chudých stanovišť nižších a středních poloh

29

Hospodářství olšových stanovišť na podmáčených půdách

31

Hospodářství vysychavých a sušších acerózních a bazických stanovišť středních poloh

35

Hospodářství živných bazických stanovišť středních poloh

39

Hospodářství chudých podmáčených stanovišť nižších až vyšších poloh

41

Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh

43

Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh

45

Hospodářství živných stanovišť středních poloh

47

Hospodářství oglejených stanovišť středních poloh

51

Hospodářství exponovaných stanovišť vyšších poloh

53

Hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh

55

Hospodářství živných stanovišť vyšších poloh

57

Hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh

59

Hospodářství podmáčených stanovišť vyšších a středních poloh

71

Hospodářství exponovaných stanovišť horských poloh

73

Hospodářství kyselých stanovišť horských poloh

75

Hospodářství živných stanovišť horských poloh

77

Hospodářství oglejených stanovišť horských poloh

79

Hospodářství podmáčených stanovišť horských poloh

Lesy ochranné

číselné označení

Název

01

Mimořádně nepříznivá stanoviště

02

Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace

03

Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni


nic
nic Zpět

Typologický systém

 

 

nic