zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Třídění lesůObnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Kategorie lesů
nic

 

Kategorizace lesů - systém členění lesů podle jejich poslání, popř. realizace tohoto systému např. v legislativě. Od 19. stol. sloužila jako pomůcka hospodářské úpravy lesů k oddělení lesů vhodných k produkci dřeva (lesy s úpravou výnosu) od lesů bez možnosti ekonomické produkce (lesy bez úpravy výnosu), jejichž existence však byla chráněna ve veřejném zájmu. Rozvoj civilizačních procesů vedl od poloviny 20. stol. k nárůstu lesů s veřejným zájmem na mimoprodukční funkčnosti (lesy s částečnou úpravou výnosu). Dnes je princip kategorizace zásadně ovlivňován mimoprodukční funkčností lesů. Jeho původní pojetí ztratilo smysl, když pro diferenciaci návrhů hospodaření už hospodářské úpravě nestačí úprava výnosu a mimoprodukční funkčnost mají dnes lesy ve všech kategoriích. Pokud budou principy kategorizace lesů uvedeny do souladu s novou situací v poslání lesů, kategorizace umožní státní správě diferencované uplatňování nástrojů státní lesnické politiky a může iniciovat i stimulovat vlastníky lesa, aby respektovali veřejné zájmy. Takovým opatřením by bylo rozdělení dnešní kategorie hospodářských lesů na dvě subkategorie: 1. lesy hospodářské s mimoprodukčními funkcemi sdruženými, 2. lesy hospodářské s mimoprodukčními funkcemi řízenými, s víceúčelovým systémem hospodaření bez újmy na produkci. Kr
Kategorie lesů - skupiny lesů podle jejich obecného funkčního poslání (produkční - mimoprodukční). Obvykle jsou stanoveny zákonem. U nás lesní zákony od r. 1960 zavedly tři kategorie lesů: lesy hospodářské (s hlavním posláním v produkci dřeva), lesy ochranné (na exponovaných stanovištích, kde produkce není účelná nebo možná pro nepříznivé přírodní podmínky) a lesy zvláštního určení (s posláním mimoprodukční funkčnosti). Rozvoj civilizačních procesů vedl však k tomu, že dnes 47 % plochy kategorie hospodářských lesů patří k lesům s důležitými mimoprodukčními funkcemi. Víceúčelové hospodaření může tam i na části plochy kategorie lesů zvláštního určení zajistit souběh produkce a mimoprodukční funkce bez újmy na kterékoli z nich. Původní pojetí kategorií lesů jako dělítka pro potřeby hospodářské úpravy (úpravy výnosu) ztrácí dnes smysl. Pro potřeby hospodářské úpravy (úpravy výnosu i funkčních efektů mimoprodukčních funkcí) jsou dnes vhodná podrobnější třídění lesů (např. hospodářské soubory). Kategorie lesů po jisté úpravě (přizpůsobení faktu, že mimoprodukční funkčnost není vlastní jen kategorii lesů ochranných a lesů zvláštního určení) se mohou uplatnit jako pomůcka státní správy při uplatňování lesnické politiky a jejích ekonomických nástrojů, kde důležitým kritériem zůstává funkční poslání lesů. Kr
Les hospodářský - zákonem stanovená kategorie lesů původně s posláním výlučně produkčním, zvaná dříve také les výnosový či s úpravou výnosu. Od r. l960 zákon zakazoval narušování jejich sdružených funkčních efektů, od r. l977 zákon připustil současně s produkcí také zabezpečování mimoprodukčních funkcí, tedy funkce řízené. Tato praxe se provozuje už na 47 % plochy kategorie hospodářských lesů. Jsou to lesy s důležitými mimoprodukčními funkcemi ve II. a III. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů, lesy této kategorie v horských chráněných oblastech přirozené akumulace povrchových vod, lesy této kategorie v chráněných krajinných oblastech a dále mnohé lesy této kategorie s rekreačním využíváním. Tyto lesy představují vlastně nevyhlášenou subkategorii lesů hospodářských: při uplatnění víceúčelového hospodaření může být zajištěna mimoprodukční funkčnost bez újmy na produkci. Kr
Les chráněný - jedna z kategorií lesů, vytvořených podle jeho převládajícího poslání. Tato kategorie byla u nás dříve samostatně rozlišována, v současné době je spojena s kategorií lesa ochranného, i když určitý rozdíl mezi nimi existuje (v rakouském lesním zákoně jsou obě kategorie rozlišeny). Zatímco lesy ochranné působí svou existencí jako ochrana pro své prostředí (popř. okolí), lesy chráněné vyžadují samy ochranu (např. lesní rezervace, lesy při horní hranici lesa apod.). Po
Les ochranný - zákonem stanovená kategorie lesů s posláním zajišťovat funkčními efekty ochranu exponovaných přírodních lokalit. Ze zákona patří do této kategorie:
a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích,
b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace a lesy na exponovaných hřebenech,
c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
Les této kategorie má významnou ekologickou funkci. Kromě funkčních efektů půdoochranných, klimatických a hydrických mohou se vyskytnout speciální hlediska dílčí funkce protilavinové, protisesuvné, vodohospodářské, ochrany přírody. Mimoprodukční funkce této kategorie je funkcí výlučnou. Z lesnického hlediska a při stavu horských lesů půjde často o funkci řízenou. Kr
Les zvláštního určení - zákonem stanovená kategorie lesů s posláním zlepšovat a chránit životní prostředí nebo plnit jiné úkoly plynoucí z oprávněného (veřejného) zájmu na mimoprodukční funkce lesů, je-li toto poslání nadřazeno funkcím produkčním. Ze zákona 61/1977 Sb. byly podrobněji vymezeny lesy této kategorie:

a) lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů 1. stupně,
b) lesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
c) lesy národních parků, přírodních rezervací a národních kulturních památek.
Ve veřejném zájmu je možno za tuto kategorii vyhlásit :
a) les v prvních zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
b) lesy lázeňské,
c) lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,
d) lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
e) lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou a krajinotvornou,
f) lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti,
g) lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích,
h) lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Zákon č. 289/95 Sb. vymezuje lesy zvláštního určení:

1) Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se
a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,
b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
c) na území národních parků a národních přírodních rezervací.

Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí či jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním.
Jde o lesy:

a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
b) lázeňské,
c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,
d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,
f) potřebné pro zachování biologické různorodosti,
g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,
h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Pokud v kategorii lesa zvláštního určení není mimoprodukční funkce se závažností funkce výlučné a podmínky přírodní nevylučují funkci produkční, uplatní se systém víceúčelového hospodaření. Je pak možno i v této kategorii uplatnit souběh bez újmy produkční funkce nebo s újmou nepodstatnou.
Podle terminologie legislativy vycházející z lesního zákona z roku 1960 bývá ještě setrvačností tato kategorie lesů nazývána lesy účelovými. Kr,Te
Les účelový - v dřívější legislativní terminologii se jedná o kategorii lesů s převažujícím mimoprodukčním posláním. Byly stanoveny dvě kategorie účelových lesů:
1. les účelový s částečnou úpravou výnosu (nyní kategorie lesů zvláštního určení),
2. les účelový bez úpravy výnosu (nyní kategorie lesů ochranných).
Terminologie odpovídá dřívějšímu pojetí funkčních úprav lesů: hospodářská úprava pracovala jen manipulací s dřevinným inventářem podle upravených hledisek produkční funkce (úprava výnosu či bez úpravy výnosu). Kr
Les příměstský - les v bezprostřední blízkosti města či sídelní aglomerace. Termín příměstský nevyjadřuje žádnou funkci lesa ani funkční kategorii, a může být proto chápán pouze jako charakteristika vyjadřující polohu lesa v krajině. Jeho funkční poslání může být různé - může převládat funkce rekreační, ale často také funkce bioklimatická (zmírňování rychlosti větru či teplotních extrémů, zvyšování vzdušné vlhkosti apod.) nebo hygienická (zadržování prachu, mikroorganismů, hluku, regenerace a ionizace vzduchu atd.). Po
Les rekreační - les zvláštního určení, který slouží soustředěné rekreaci občanů v blízkosti větších měst ( pro každodenní rekreaci) nebo v rekreačních oblastech (pro víkendovou či dlouhodobou rekreaci). Charakteristickými znaky rekreačního lesa jsou určité porostní úpravy (volba dřevin, struktura porostů, zvýšení mýtního věku, estetická úprava porostů), omezení některých hospodářských činností (těžká mechanizace, aplikace pesticidů, hnojení) a rekreační vybavení (parkoviště, sportoviště, procházkové cesty, přístřešky, stolky, lavičky atd.). Velikost rekreačního lesa a jeho vybavenost se řídí očekávaným počtem návštěvníků. Po
Les lázeňský - jedna ze subkategorií lesů zvláštního určení, pro kterou jsou formulovány specifické způsoby hospodaření. Jsou to lesy v blízkém okolí významných lázní, kterým vytvářejí příznivé mikroklimatické podmínky, poskytují ochranu léčivým pramenům a slouží i k určitým pohybovým aktivitám pacientů, tvořícím vhodný doplněk lázeňské léčby. V současné době jsou jako lázeňské vyhlášeny pouze lesy v okolí Karlových Varů a Mariánských Lázní. Do budoucna se počítá s vyhlášením dalších lázeňských lesů. Po
Les parkový - jedna se subkategorií lesů zvláštního určení, která podle své převládající funkce patří do skupiny lesů rekreačních. Je to nejintenzivněji účelově obhospodařovaný les, který - jak název napovídá - svým charakterem zaujímá postavení na rozhraní mezi lesem a parkem. Zachovává si však ještě vlastnosti lesa (na rozdíl od lesního parku). Parkový les je zpravidla částí lesa příměstského, která bezprostředně navazuje na intravilán města, popř. je přímo v intravilánu. Jako parkový les však mohou být obhospodařovány i části lesů, které nemají charakter lesa příměstského (např. lesní části ve významných rekreačních a lázeňských střediscích, popř. v okolí velkých zámků a pod.). Parkový les je charakterizován především zvýšeným podílem plochy bezlesí (lesní loučky pro slunění a hry, procházkové cesty, průseky pro výhled do krajiny), bohatým rekreačním vybavením a zpravidla i sníženým zakmeněním. Po

 


nic
nic Zpět

Východiska

 

 

nic