zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Struktura lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Růstové postavení stromu
nic

 

Předrůstavost - jev, při kterém stromy rostoucí ve vzájemně blízkém životním prostoru mění během určité doby své zařazení ve výškovém pořadí. Dochází tak k přesunům stromů ve výškových vrstvách (nadúroveň, úroveň, podúroveň), nebo výškových třídách (strom předrůstavý, úrovňový, vrůstavý apod.). Předrůstavost se projevuje nejsilněji do kulminace výškového přírůstu dřevin a v úrovni porostu. Předrůstavost je podmíněna dřevinou a přírodními podmínkami a je ovlivněna změnou porostní struktury vlivem pěstebních zásahů.
Strom předrůstavý - strom, který biologicky danou růstovou dynamikou příslušné dřeviny a vitalitou výškově zřetelně předstihuje okolní stromy.
Strom úrovňový - strom, který s dalšími, přibližně stejně vysokými stromy, spoluvytváří hlavní korunovou vrstvu porostu.
Strom vrůstavý - strom, který horní části koruny zasahuje do hlavní korunové vrstvy - úrovně porostu, je vitální, přirůstavý a má předpoklady, zejména po uvolnění, dostihnout sousední úrovňové stromy.
Strom podúrovňový - strom, který má korunu pod hlavní korunovou vrstvou porostu nebo sousedních stromů.
Strom ustupující - strom, který horní částí koruny ještě zasahuje do hlavní korunové vrstvy - úrovně porostu, jehož výškový přírůst a vitalita se zmenšuje. Nemá předpoklady, ani po uvolnění, růstem dostihnout sousední úrovňové stromy.
Strom potlačený - podúrovňový strom, který vlivem mezidruhové, nebo vnitrodruhové konkurence zaostal v přírůstu, má sníženou vitalitu a perspektiva jeho přežití a setrvání v porostní struktuře je nejistá.


30.jpg (55761 bytes)

 

 

 


nic
nic Zpět

Charakteristika dřeviny

Pěstební označení stromu

Vpřed

nic