zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Struktura lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Pěstební (hospodářské) označení stromu
nic

Strom nadějný (čekatel) - strom hlavního porostu a dřeviny provozního cíle, jenž parametry splňuje předpoklady, že se stane stromem cílovým. Nadějné stromy se vyhledávají v průběhu výchovy kladným výběrem a výchovnými zásahy se usměrňuje jejich růst a tvar. Počet nadějných stromů je ve srovnání s počtem cílových stromů zpravidla až trojnásobný.
Strom cílový - zvolený strom, zpravidla v horní porostní vrstvě, který vlastnostmi odpovídá konečnému hospodářsko - technickému cíli. Počet cílových stromů v porostu odpovídá počtu, který má mít příslušná dřevina v mýtném věku. Cílové stromy se postupně vybírají v druhé polovině obmýtí z nadějných stromů a je užitečné je trvale a viditelně označovat. Vlastnosti cílového stromu jsou dány rozhodujícími požadavky pěstebního cíle. Protože se ve vývoji lesního porostu mohou také stanovovat postupné cíle, vztahující se k určitým vývojovým fázím, lze považovat též za cílové stromy stromy v hlavním porostu, které mají vlastnosti požadované pro tuto vývojovou fázi.
Strom výběrové jakosti - strom zřetelně převyšující svými jakostními parametry jiné stromy v porostu; v mýtném věku poskytuje relativně nejcennější sortimenty.
Strom nadúrovňový(předrůstavý) - strom, který vlivem růstové dynamiky, popř. pro vyšší věk, má aspoň podstatnou část koruny nad hlavní korunovou vrstvou porostu nebo nad sousedními stromy. Obecně jsou v porostní struktuře vhodné nadúrovňové stromy ve smrkových porostech, ve směsích např. modřín, naopak nevhodná je přítomnost nadúrovňového stromu ve stejnorodých porostech listnatých a borových.


 


nic
nic Zpět

Růstové postavení stromu

Klasifikace stromů

Vpřed

nic