zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Struktura lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Pěstební stav porostu
nic

 

Porost stejnověký - porost, jehož porostní složky mají přibližně stejný věk. Jejich věkový rozdíl v etapě mladosti nepřevyšuje 5 let a v etapě dospělosti asi 10 let.
Porost různověký - porost, jehož porostní složky mají výrazně rozlišenou věkovou skladbu. Trvale různověké porosty si v průběhu celého vývoje zachovávají věkové členění a tím i rozrůzněnou prostorovou skladbu. Vznikají převážně přirozenou obnovou (např. přírodní lesy a lesy obhospodařované výběrným způsobem). U dočasně různověkých porostů je věkové členění patrné převážně v etapě mladosti.
Porost nesmíšený - porost tvořený jednou dřevinou, která je určující z hlediska produkce a zásad obhospodařování, popř. se zastoupením vtroušených dřevin do 10 %. Tyto jednodruhové porosty vznikají většinou umělou obnovou.
Porost smíšený - porost tvořený ze dvou a více dřevin, které jsou smíšeny v určitém poměru, přičemž zastoupení žádné z nich nedosahuje 90 %. Podle rozmístění dřevin na ploše může být smíšení pravidelné (u porostů založených umělou obnovou - sadbou) nebo náhodné až shlukovité ( u porostů vzniklých přirozenou obnovou). Smíšení porostu je trvalým nebo dočasným znakem, který je ovlivňován přirozeným a pěstebním výběrem.
Porost etážový - porost, v němž je zastoupeno více věkových stupňů (nejméně dva) v nadřazeném uspořádání. Vznikají-li etáže při obnově porostů, jedná se o etážové porosty obnovované. Vedle těchto porostů jsou časté porosty, ve kterých zůstávají etáže trvale nad sebou, jedná se o etážové porosty neobnovované, v nichž vzájemný poměr etáží je víceméně statický. Ku
Porost stabilní - porost s vysokým odolnostním potenciálem, tj. s optimální ekologickou a statickou stabilitou lesa. Ta je dána přirozenou schopností porostu neumožňovat, popř. potlačovat rozvoj škůdců lesních dřevin a odolávat vlivům abiotických škodlivých činitelů, zejména větru, sněhu a námraze. Oproti porostu zpevněnému má porost stabilní značnou ekologickou stabilitu danou především vhodnou druhovou skladbou.
Porost rozvrácený - porost, který vzhledem ke svému poškození není schopen další existence. Rozvrácené porosty jsou vesměs porosty silně proředěné. Při poklesu zakmenění na 0,4 mají naději na regeneraci pouze mladé smrkové porosty do 50 let. Postupným růstem se může zakmenění doplnit na hodnotu 0,85 za 40 až 50 let. Regeneraci lze očekávat u smrkových porostů ve věku 60 až 70 let, u nichž zakmenění pokleslo na 0,6. Starší a silněji proředěné porosty je třeba předčasně zmýtit, neboť povrch půdy zabuřeňuje a horní etáž dále prořeďuje vítr. K rozvrácení může dojít vlivem sněhu, větru, imisí, kalamitního usychání, velkoplošného loupání vysokou zvěří, hmyzích kalamit apod. Předčasná likvidace se provádí pouze v silně poškozených částech, u částečně poškozených se provádí např. úprava okrajů. Předčasná obnova může začít podsadbami, použitím odolnějších dřevin (přeměna porostu), odvodněním nebo prostorovými úpravami. Vi
Porost labilní - porost se sníženým odolnostním potenciálem, tj. se značně narušenou ekologickou a statickou stabilitou. Snížená schopnost odolávat škodlivým abiotickým i biotickým činitelům, vychází z malé vhodnosti druhů a ekotypů dřevin a jejich prostorové a věkové skladby nepřiměřené pro dané prostředí. Určitého zpevnění (stabilizace) porostu lze dosáhnout v období vytváření porostu při prvních pročistkách (úpravou druhové skladby, stupně zápoje apod.) a dále v období vyspívání porostu zpevňovacími sečemi.
Porost zpevněný - porost, který má vytvořen vnitřní i vnější zpevňovací systém vůči škodlivým abiotickým činitelům, zejména vůči větru, sněhu a námraze. Jedná se o cílevědomě vychovávaný porost v období vytváření porostu a dále stabilizovaný v období vyspívání porostu účelnou tvorbou závor, rozluk, odluk, zpevňovacích pásů a pod. Je to porost staticky stabilní v důsledku intenzívní pěstební péče.

 


nic
nic Zpět

Růstové stupně

Charakteristika dřeviny

Vpřed

nic