zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Účelové pěstování lesů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Územní vymezení účelových lesů
nic

 

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů - ochranná pásma určená k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů. Hospodářské využívání těchto pásem bývá omezeno, popř. i zakázáno rozhodnutím vodohospodářského orgánu. St
Pásmo přírodních léčivých zdrojů ochranné - ochranné pásmo v oblastech výskytu minerálních pramenů určených k čerpání minerální vody nebo léčivých zdrojů vyhlašované za účelem zabezpečení ochrany a hygienické nezávadnosti a požadovaného dostatku vody. Hospodaření v těchto pásmech je omezeno, popř. zakázáno. V nich se vyskytující lesy patří do kategorie lesů zvláštního určení. St
Pásmo ohrožení imisemi - prostorové vymezení těch částí lesů, které mají stejnou dynamiku vývoje poškození porostů imisemi vyjádřenou dobou, která uplyne od počátku působení imisí do rozpadu porostů. Pro pásmo ohrožení A se předpokládá doba rozpadu 20. let, pro pásmo ohrožení B 40 let, C 60 let a D 80 let. Dynamika poškození není dána jen imisním zatížením - koncentrací určité škodliviny a délkou působení - významnou roli hrají také stanovištní podmínky. U smrku je velice důležitá nadmořská výška a terénní expozice (podmiňují určitý typ režimu proudění vzduchu, vodní režim, zásobování živinami apod.). U borovice hraje větší roli výživa. Pásma ohrožení jsou spolu se stupni poškození důležitým podkladem pro hospodářské zásahy. Pásma ohrožení jsou zejména důležitá pro výběr vhodných dřevin při obnově porostů, protože je podle nich možno odvodit prognózu dalšího vývoje. Pásma ohrožení byla zatím odvozována především s ohledem na přímé působení oxidu siřičitého. Vymezení podle tohoto kritéria ztrácí postupně na aktuálnosti, protože zatížení krajiny touto škodlivinou klesá a je nutno brát v úvahu další příčiny zhoršování zdravotního stavu lesů - půdní změny, nepříznivé klimatické podmínky, vliv stoupajících koncentrací ozónu, přímý vliv kyselé depozice, vliv rizikových prvků apod. To omezuje význam současných pásem ohrožení a možnosti jejich využití zejména v oblastech s nižším zatížením oxidem siřičitým. Ma
Rezervace přírodní - zvlášť chráněné menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Přírodní rezervace vyhlašuje orgán ochrany přírody a stanoví její bližší ochranné podmínky. No
Rezervace přírodní národní - zvláště chráněné menší území mimořádných přírodních hodnot (reliéf, geologická stavba, ekosystémy) významné a jedinečné v národním a mezinárodním měřítku. Státní orgán ochrany přírody vyhlašuje příslušné území za národní přírodní rezervaci a stanoví ochranné podmínky. Využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová nebo zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. Hospodaření i umisťování staveb, vstupovat mimo vyznačené cesty a provozovat různé aktivity narušující charakter národní přírodní rezervace je zakázáno. Lesy v národní přírodní rezervaci nelze zařazovat do kategorie lesů hospodářských. Zásahy proti škůdcům a při živelných kalamitách je možno vykonávat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. Národní přírodní rezervace jsou zřizovány zejména pro ochranu lesních ekosystémů nebo pro ochranu biogenofondu zejména některých druhů lesních dřevin, popř. i jiných rostlin nebo pro ochranu na lesním fondu se vyskytujících mokřadů. St

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Charakteristika funkcí lesů

Účelové obhospodařování lesů

Vpřed

nic