zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 57 - (smrkové) hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh
nic

Obecná charakteristika: HS s významným rozšířením (231 000 ha = 10 % lesní půdy ČR). Půdní podmínky (vysoký obsah vody) jsou zde příčinou mimořádně významného ohrožení větrem. Důležité je proto vnitřní i vnější zpevnění porostů. Pro tato stanoviště jsou nutné geneticky vhodné formy smrku a příměs dřevin zpevňujících (jd, bk, md). Půdy jsou ke zhoršení svých fyzikálních a chemických vlastností středně odolné.

 

Ohrožení:        větrem             - významné

                        sněhem            - významné/průměrné

                        buření              - průměrné/významné

                        zamokřením     - průměrné/významné

 

Výrazně nestabilní porosty s prvořadým posláním bezpečnosti produkce.

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - desukční

Hlavní soubory lesních typů: 3-6 O, 3-6 P, 3-6 V, 5-6 Q

Průměrný bonitní stupeň smrku: 2-3 (4-6)

 

Vlastní pěstební technika v HS 57

Umělá obnova - zalesňování

Holá seč je přípustná pouze při současném odvodnění a jen ve vhodných podmínkách.

Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh                                                    3 až 3,5 tis. ks.ha-1

(Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

            Vzhledem ke stanovištním podmínkám by měl převládat podrostní hospodářský způsob s přirozenou obnovou. Na bohatších typech ztěžuje tento způsob obnovy významné ohrožení buření, proto je zpravidla nutné tak, jako na stanovištích bohatých, použít mechanickou resp. chemickou přípravu půdy.

 

Péče o kultury a nárosty

(viz HS 53)

 

 

 

Výchova porostů

Program výchovy je charakterizován následujícím modelem:

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

Průměrný

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

rozestup

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

(m)

1.

10-15

5

1,6-1,9

10

2,3

2.

20-25

10

1,2-1,4

10

2,8

3.

30-35

15

0,9

10

3,3

4.

40-45

20

0,7

15

3,8

5.

55-60

25

0,6

15

4,0

 

Z pohledu hlavního cíle hospodaření na těchto stanovištích (stabilita sm porostů) je zde nutné kategoricky uplatňovat požadavek dodržování zásad odstupňované výchovy.

 

Prvý zásah mimořádně intenzívní s cílem prodloužení zelených korun. Druhý zásah při h = 10 m rovněž intenzívní ve věku 20 - 25 let. Počínaje třetím zásahem, intenzita výrazně klesá.

 

Zásady odstupňované výchovy viz HS 55.

 

Péče o dospívající porosty - zpevňovací seče

V HS 57 jsou zpevňovací seče (odluky, rozluky, závory) v dospívajících porostech, které nebyly vychovávány principem odstupňované výchovy prakticky jediným (i když stále opomíjeným) pěstebním opatřením, jimž můžeme výrazně přispět ke zvýšení odolnosti proti účinkům bočního větru.

 

Obnova porostů

Silné ohrožení větrem, periodické zamokření i častý výskyt mrazových poloh zde podmiňuje „jemnější“ způsoby obnovy, okrajovou seč a clonnou seč. Všechny obnovní postupy musí být vedeny snahou o maximální podíl přirozené obnovy.

 

Prvky holosečného charakteru lze aplikovat pouze při současném odvodnění.

Doba obmýtí: 100 - 110 let

Obnovní doba: 30 let

Obnovní číslo: 334

Návratná doba: 7-10 let

Doba zajištění kultury: 6-7 let

Cílová skladba: sm 7, bk (db) 1-2; jd (bo) 1-2, md, os.

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic