zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 55 - (smrkové) hospodářství živných stanovišť vyšších poloh
nic

 

Obecná charakteristika: Třetí nejrozšířenější HS v ČR (311 000 ha). Charakteristickým znakem je vysoká produkce, ale i značné ohrožení abiotickými činiteli. Převládá smrk, nejkvalitnější porosty smíšené smbk (jd). Půdy jsou odolné vůči zhoršení fyzikálních a chemických vlastností. Vitální buřeň omezuje možnost přirozené obnovy. Příznivý terén umožňuje použití mechanizace.

 

Ohrožení:        větrem              - významné/průměrné

                        sněhem             - významné/průměrné 

                        erozí                 - zanedbatelné/průměrné

                        buření               - významné

 

Málo stabilní porosty s cílem produkovat maximum kvalitní dřevní hmoty při nutném zaměření na bezpečnost produkce.

 

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - infiltrační

Hlavní soubory lesních typů HS: 5S, 6S, 5B, 6B, 5H, 6H, 5D, 6D

Průměrný bonitní stupeň smrku: 2. - 4.

 

Vlastní pěstební technika v HS 55

 

Umělá obnova - zalesňování

Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Hustota zakládaných porostů stejná jako u HS 53                                                   3,5 až 4 tis. ks.ha-1

(Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

Obnova smrku přirozenou cestou je zde s ohledem na výrazné zabuřenění zpravidla velmi obtížná. Proto musí být sníženo zakmenění u přípravné fáze clonných sečí obvykle jen na ±  0,9. Často je nutná mechanická, resp. chemická příprava půdy. V porostech se zastoupením buku je nutné zajistit přirozenou obnovu této dřeviny i na těchto stanovištích přirozenou cestou. 

 

Péče o kultury a nárosty

(viz HS 53)

 

Výchova porostů

Model výchovy pro HS 55 má tyto základní znaky

 

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

Průměrný

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

rozestup

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

(m)

1.

10-15

5

1,9-2,1

10

2,3

2.

25

10

1,4-1,6

10

2,6

3.

35

15

1,0

10

3,2

4.

45

20

0,85

15

3,4

5.

60

25

0,70

15

3,8

 

Výchova sm porostů musí být na stanovištích ohrožených abiotickými činiteli uplatňována zásadně metodou (principem) tzv. odstupňované výchovy.

 

Princip odstupňované výchovy - v porostech ohrožených sněhem a větrem se začíná s intenzívními zásahy v mládí. Zvláštní zřetel (nejintenzívnější výchovný zásah) je kladen na 1. pročistku - cíl: snížit nebezpečí škod sněhem. Postupně se intenzita zmírňuje až do slabých zásahů v dospívajících porostech - cíl: minimalizovat nebezpečí škod větrem.

 

1. fáze výchovy - intenzívní výchovné zásahy v mládí. Již prvým zásahem se snižuje počet stromků na 1.600 - 2.100 ks/ha!! Rovněž 2. výchovný zásah ve věku 20 - 25 let je relativně silný.

Schematické zásahy lze použít pouze při h < 7 m a výchozí hustotě vyšší než 4000 ks/ha.

Současné porosty už ale vznikly převážně v řidších sponech. Zde lze použít tzv. kombinovaný výběr - odstranění každé 6. - 8. řady (tím současně vznikají rozčleňovací linky). Uvnitř polí individuální výběr. Silnými zásahy v mládí se nejen zvýší stabilita porostu (snížení těžiště v důsledku delších korun), ale současně se podporuje i zvýšení tloušťkového (světlostního) přírůstu a tím zlepšení štíhlostního kvocientu.

 

2. fáze výchovy - mírnější výchovné zásahy ve středním věku. Cílem výchovy je zde vzájemná opora korun stromů pro zvýšení odolnosti proti bořivému větru. Proto je nutný přechod na plný zápoj, a to včas, t.j. před dosažením výšky 15 m. Zásadně nezasahovat do úrovně a nadúrovně. Pracovat zpočátku středně silnými, později slabými zásahy v podúrovni. Aktivní výchovu v podstatě ukončit ve věku 50 - 60 let, ve starších porostech přejít pouze na zdravotní výběr.

 

 

Posouzení statické stability smrkových porostů

2 základní kritéria             - štíhlostní kvocient (h : d)

                                    - délka koruny

Věkový

Štíhlostní

Poměr délky koruny

stupeň

kvocient

k výšce středního stromu

1

-

100

2

< 80

100 - 75

3

< 85

75 - 50

4

}

 

50

5 - 6

            <90

}

        neporušený

7 - 8

 

             zápoj

 

Prodloužením zelené koruny ve fázi tyčkovin na více než 2/3 výšky stromu a snížením štíhlostního kvocientu na 0,7 - 0,8 se odolnost smrků proti zlomům zvýší oproti stromkům z hustého zápoje o 100 %!

 

Péče o dospívající porosty - zpevňovací seče

 

Zpevňovací seče jsou mimořádně významným pěstebním opatřením v rozsáhlých smrkových monokulturách v oblastech ohrožených větrem. Praktický význam mají zejména v těch smrkových porostech, které nebyly vychovávány principem odstupňované výchovy.

 

Cíle zpevňovacích sečí                a) rozčlenění rozsáhlých porostů

                                                b) zvýšit odolnost proti škodám větrem (porostní pláště)

                                                c) zabezpečit účinnou obnovu porostů

 

1. Holosečné zpevňovací pruhy - odluky

                                             - rozluky

 

2. Prosvětlovací zpevňovací pruhy - závory

         - (okrajový zpevňovací pás)

                                                        - (vnitřní zpevnění okraje)

                                                         

Obnova porostů

Při obnově porostů v HS 55 budou obvykle převažovat násečné (holosečné) obnovní prvky. Možnost použití přirozené obnovy je obvykle vázána na mechanickou resp. chemickou přípravu půdy. Přirozenou cestou musí být ale obnovován buk - viz výše.

 

Doba obmýtí: 110-120 let (vyšší bonita nebo naopak zhoršený zdravotní stav = nižší obmýtí).

Obnovní doba: 30 let

Obnovní číslo: 334

Návratná doba: 10 let

Doba zajištění kultury: 5 let

Cílová skladba: sm 7, bk 2, jd (md) 1, kl

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic