zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstební systémy
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
HS 25 -  Hospodářství živných stanovišť nižších poloh (dubové porosty)
nic

 

Obecná charakteristika:   Nejpříznivější stanovištní podmínky ve 2. až 3. lvs. Přednostní pěstování cenných sortimentů při dlouhém obmýtí. Nutným předpokladem pro dosažení požadovaných cílů je dostatečný počet kvalitních úrovňových dubů v porostu a podúroveň pomocných dřevin (bk, lp, hb i db). Půdy jsou  odolné proti zhoršení fyzikálních a chemických vlastností.

 

Ohrožení:        suchem            - průměrné/významné

                        buření              - průměrné/významné

                        větrem             - zanedbatelné

                        sněhem            - zanedbatelné

 

Zpravidla je v možnostech pěstitele vypěstovat porosty vysoké kvality.

Nejvýznamnější ekologická funkce: vodohospodářská - infiltrační

Hlavní soubory lesních typů: 1-2 B, 1-2 H, 1-2 D

Průměrný bonitní stupeň dubu: 2-5

 

Vlastní pěstební technika v HS 25

 

Umělá obnova - zalesňování

Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu:

(Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1996 Sb.)

Hospodářství živných stanovišť nižších poloh                                   10 tis. ks.ha-1 

(Při použití krytokořenného sadeb. materiálu lze minimální hektarové počty snížit až o 20 %)

 

Přirozená obnova

Je žádoucí, ale ve většině porostů je limitována potenciálně vysokým nebezpečím zabuřenění.  Uplatňují se zpravidla opět dvoufázové (třífázové) clonné seče s krátkou obnovní dobou. Při přípravné, resp. semenné fázi lze snížit stupeň zakmenění jen mírně (cca ± 0,8), a to s ohledem na již zmíněné nebezpečí zabuřenění. Pro podporu přirozené obnovy je často účelná mechanická popř. chemická příprava půdy.

 

Péče o kultury a nárosty

Minimalizovat ztráty úhynem, důkladná ochrana proti škodám zvěří a buřeně, vylepšování.

V přehoustlých nárostech úprava hustoty, redukce předrostlíků, obrostlíků a plevelných dřevin.

 

Výchova porostů

 

Výchova dubových porostů na těchto stanovištích je charakterizována následujícím modelem:

Pořadí

Stáří

Horní

Počet stromů

Pěstební

zásahu

porostu

výška

na ha po zásahu

interval

 

(let)

(m)

(tisíc ks)

(let)

1.

10

3

11,0

5

2.

15

8

8,0

5

3.

20

11

5,5

5

4.

25

14

3,1

5

5.

30

16

2,1

5

6.

40

20

1,5

10

7.

55

24

0,7

15

 

Intenzívní výchova do 30 let s 5 letým pěstebním intervalem je základní podmínkou pro kvalitu budoucích porostů a souběžně se těmito zásahy minimalizuje nebezpečí přeštíhlení. Prvými zásahy se odstraňují úrovňoví netvární jedinci (předrostlíci, obrostlíci). Počínaje 4. zásahem je nutné tyto porosty pěstovat s ponecháním listnaté podúrovně. Porosty jsou tak charakteristické výraznou tloušťkovou a výškovou diferenciací.

Pro jednotlivé zásahy dále platí tyto zásady:

1.-3. zásah         - zásadně individuální a negativní

4.-5. zásah         - i zde nutné dodržet 5 letý interval s individuálním výběrem

5.-6. zásah         - přechází se na pozitivní výběr (vyhledání cca 400 nejnadějnějších stromů (ha)

7. zásah             - pozitivním výběrem se redukuje počet cílových stromů na cca 200 až 300 ks/ha. Těm  se věnuje všestranná pěstební péče.

 

Obnova porostů

Preferovat P formu obnovy - realizace clonnými sečemi - viz výše

Nelze-li přirozeně, potom H

 

Doba obmýtí: 160 let

Obnovní doba: 20-30 let

Doba zajištění kultury: 5 let

Cílová skladba: db 6-7; bk (lp) 1-2; md 1-2

 

 

 

 

 


nic
nic Zpět

Home

 

 

nic