zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstování lesa
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
REJSTŘÍK
nic  Při pohybu myši přes písmeno se zobrazí, příp. skryjí příslušná hesla dané sekce.

-A-

-B-
-C-
cíl
  obnovní
  výhledový
  výchovný
clonění
  boční
  horní
-Č-
-D-
-E-
-F-
-G-
-H-
-I-
-J-
-K-
-L-
-M-
-N-
-O-
-P-
pařezina
pás lesní zpevňovací
pásmo
  hygienické ochrany vodních zdrojů
  ohrožení imisemi
  přírodních léčivých zdrojů ochranné

patro porostní
péče o porostní zásobu
péče o porosty
pěstební analytika
pěstební interval
pěstební opatření

pěstební označení stromu
pěstební plánování
pěstební stav porostu
pěstební systém
pěstební systémy
pěstební technika
pěstební výběr
pěstební zásah
pěstební technologie
pěstování lesa
pěstování lesa přírodě blízké
plánování pěstební
plantáž lesní
plášť porostní
plášť větrný
plocha cloněná 
plocha clonná 
plocha úživná 
podrost 
podsadba
podsazování
podsévání
podsíje
polaření
pole pracovní
porost
  dospělý
  dospívající
  etážový
  labilní
  lesní
  mateřský
  mladý
  nesmíšený
  přestárlý
  rozvrácený
  různověký
  smíšený
  stabilní
  stejnověký
  středního věku
  zpevněný
  zralý
postup obnovy
potenciál lesa funkční
prales
PRO SILVA
probírka
  Bohdaneckého
  Borggreveho
  česká
  francouzská
  kombinovaná
  Konšelova
  milimetrová
  mírná
  Něstěrovova
  odstupňovaná
  orlická
  podúrovňová
  Schädelinova
  silná
  slabá
  Sucheckého
  tvarová
  úrovňová
  uvolňovací
  velmi silná
  Voropanovova
  výběrná
  Wagenerova

pročistka 
program porostní výchovy
prořeďování porostů
prořezávka
prostor korunový
prostřihávka
prosvětlování porostů
protrhávka
prvek obnovní
předrost
předrostlík
předrůstavost
předsunutí obnovy
přeměna lesního porostu
přeměny
převod hospodářského způsobu
převod tvaru lesa
převody
přírůst světlostní

-R-
-S-
-Š-
-T-
-U-
uvolňování
  korun
  náletu
  nárostu
  zápoje
-Ú-
-V-
-W-
-Z-
-Ž-
žebro
  porostní
  zpevňovacínic
nic Zpět

Home

 

 

nic