zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Pěstování lesa
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Základní informace o serveru "Pěstování lesa"
nic

 

Doplňkový učební text Pěstování lesa vznikl s finanční podporou Fondu rozvoje vysokých škol č. 1158/2001 v rámci projektu "TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNÍCH TEXTŮ PĚSTĚNÍ LESA", řešeného na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Kromě těchto www stránek je druhým výstupem projektu obsahově stejná verze prezentace těchto učebních textů pěstování lesa prostřednictvím CD ROM, určená pro zájemce, kteří nemají přístup k internetu.

 

Vlastní internetová prezentace je složena ze dvou základních vrstev. První je tvořena textovou částí, ve které jsou stručnou formou uvedeny hlavní pojmy vztahující se k tématu pěstování lesa. Tato část vznikla převážně na základě studijní příručky "Pěstování lesa v heslech", která byla vydána v roce 1996 Ústavem pěstování lesa LDF MZLU v Brně. Další texty pochází z podkladů, které jsou používány při výuce předmětu pěstování lesa. Texty jsou doplněny schematickými znázorněními fytotechnických postupů. Schematická zobrazení využívají opět materiálů, které byly dostupné na ústavu (např. příloha habilitační práce Ing. V. Šafaříka, CSc. - "Pěstění lesů v náčrtech a heslech", která je již řadu let využívána při výuce), případně byly nakresleny obrázky nové.

Druhou vrstvu tvoří praktické příklady, které jsou ukázkami konkrétních porostů se zřetelem k problematice pěstování lesa. Každý příklad je doplněn základními údaji o porostu (výpis z hospodářské knihy, porostní mapa), které charakterizují jak lokalitu, tak i samotný stav v době pořízení dokumentace (fotografie, či videozáznamu), případně další podrobnosti. Podkladem pro tuto část byl především výstup z projektu "Výukový polygon v předmětu pěstění lesů", řešeného Ústavem pěstování lesa LDF MZLU v Brně v roce 2000 taktéž s podporou FRVŠ. Další prezentované praktické příklady vznikly hlavně při terénních výjezdech, jak v rámci výuky, tak i účastí na seminářích, jejichž součástí byly terénní ukázky. V současné podobě není tato část učebních textů příliš obsáhlá (v době psaní této zprávy cca 50 ukázek), ale stále je, a i nadále bude pravidelně aktualizována, nejen doplněním chybějící fotografické dokumentace, ale hlavně také zařazením zcela nových praktických příkladů.
Struktura textů vychází z obecně používaného členění kapitol v rámci pěstování lesa, přičemž bylo vytvořeno pět hlavních kapitol: Pěstování lesa, Východiska pro pěstování lesa, Výchova lesních porostů, Obnova lesních porostů a Pěstební systémy. Navigace v rámci učebních textů je možná buď z titulní stránky (kde jsou umístěny i některé odkazy pro rychlejší přímou dostupnost - např. praktické příklady), nebo pomocí rozbalovacího menu (objeví se po najetí kurzoru myši na název kapitoly) umístěného v záhlaví každé stránky (orientace dle výše zmíněných pěti hlavních kapitol). V menu Pěstování lesa jsou kromě základních pojmů umístěny stránky Významné osobnosti v pěstování lesa, abecedně řazený Rejstřík hesel, seznam Praktických příkladů, vyhledávací nástroj v rámci celého webového sídla a informace o tomto učebním textu. 

 

Mezi jednotlivými stránkami učebního textu je v rámci hlavních kapitol možné se pohybovat pomocí odkazů umístěných v dolní části (odkaz na předcházející a následující kapitolu). Z každé stránky vede odkaz "home" zpět na titulní stranu. Ve vlastním textu jsou umístěny další hypertextové odkazy směřující do kapitol, ve kterých je příslušné heslo uvedeno. Tím je formou hypertextových odkazů zajištěna provázanost nejen horizontálně (v rámci hlavních kapitol), ale i vertikálně (mezi stránkami kapitol na různých úrovních). V kapitolách, pro které je k dispozici praktická ukázka, jsou vždy na konci odstavce rozbalující se nabídky s odkazy na daný konkrétní příklad.

 

Vlastní editace (tvorba) webových stránek probíhala za využití programů Microsoft Frontpage 2000 a Homesite 4.5, grafické podklady byly zpracovány pomocí programů Adobe Photoshop 5.5, ACD See 3.1 a PhotoStitch 3.0. Ve stránkách jsou použity kromě klasického HTML 4.01 (Hypertext Markup Language) např. technologie CSS (Cascading Style Sheets) nebo dynamického HTML (prvky v jazyce JavaScript).
Prezentace je optimalizována pro použití prohlížeče Internet Explorer verze 5.0 a vyšší. V ostatních prohlížečích nemusí fungovat všechny použité funkce (např. rozbalovací menu v záhlaví každé stánky, příp. formátování dokumentu). Nejnižší doporučené rozlišení monitoru je 800x600.

 

 nic
nic Zpět

Home

 

 

nic