zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Obnova lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Obnova lesa umělá
nic

vzniká výlučně záměrnou činností lesního hospodáře. Je charakterizována jako způsob tvorby následného porostu buď sadbou semenáčků a sazenic vypěstovaných v lesních školkách (příp. stromků vyzvednutých z náletů) nebo síjí semen a plodů přímo na obnovovanou plochu. Umělá obnova zcela převládá na holosečných obnovních prvcích, pod clonou mateřských porostů se uplatňuje ve formě podsadeb a podsíjí. 

Umělá obnova vegetativní dominuje v topolovém hospodářství (výsadba řízků), ale významně se uplatňuje i při obnově porostů hlavních hospodářských dřevin výsadbou řízkovanců.

Podsadba (podsazování) - umělé vytváření nového porostu sadbou pod clonou staršího (obnovovaného) porostu. Podsadba má opodstatnění zejména při doplňování přirozené obnovy dřevinami, které nemohou z různých důvodů nasemenit v dostatečném rozsahu, nebo dřevinami obnovního cíle, které nejsou zastoupeny v mateřském porostu. Podsadbu lze využít i jako krycí dřeviny především v modřínových, popř. rozvolněných dubových a borových porostech. Při uvolňovacích a domýtných sečích je nutné dodržovat technologii těžby a vyklizování i prostorový pořádek tak, aby poškození nového pokolení lesa bylo únosné. Podsadba se může uplatnit při obnově lesů v imisních oblastech, kde lze např. úspěšně podsazovat dospívající a dospělé porosty, rozvolněné vytěžením odumřelých a odumírajících stromů dřevinami obnovního cíle (buk).  Příklad  

Podsíje (podsévání) - umělé vytváření nového porostu síjí semen nebo plodů pod clonou staršího (obnovovaného) porostu. Používá se ze stejných důvodů jako podsadba u dřevin s velkými semeny (dub, buk).
nic
nic Zpět

Obnova

 

 

nic