zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Obnova lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Obnovní prvky 
nic

Seč obnovní - úmyslný zásah do obnovovaného lesního porostu, kdy se jednorázovým nebo postupným vykácením stromů vytváří podmínky pro úspěšnou přirozenou nebo umělou obnovu. Z pěstebně-těžebního i ekologického hlediska se vylišují tři základní typy obnovních sečí, a to holoseč, seč clonná a seč okrajová

Prvek obnovní - pěstební termín, který charakterizuje základní tvar a podobu obnovní seče, např. kotlík - kotlíkovou seč, klín - klínovou seč, pruh - pruhovou seč atp. Každý obnovní prvek může mít buď clonné postavení stromů nebo holosečný charakter. 

Klín, v pěstování lesů tvar obnovního prvku, jenž je základem klínové seče. Prostorová orientace tří stran klínu vytváří pestré ekologické podmínky, umožňující obnovu slunných i stín snášejících dřevin. Hrot klínu směřuje proti převládajícímu směru větru. 

Kotlík je v pěstování lesů obnovní prvek oválného popř. kruhového tvaru. Při založení může mít holosečný charakter nebo clonné rozmístění stromů. Jeho výchozí velikost není obvykle větší než 0,2 až 0,3 ha (výjimečně až 0,5 ha). 

Násek, obnovní prvek holosečného charakteru, jehož šířka nepřesahuje střední výšku mýceného porostu. Je charakteristický pro násečný hospodářský způsob. Má různý tvar: pruh, kotlík, klín, atp. 

Obruba porostní vzniká zpravidla jako výchozí obnovní prvek maloplošného holosečného charakteru (násek) při okrajové obnově. Musí být založena s ohledem na převládající směr větru a její šířka je vždy menší než výška obnovovaného porostu. Při rozvinuté okrajové obnově se již nejedná o porostní obrubu, ale o vnější okraj okrajové seče. Kulisa je v lesnictví pruh obnovovaného, zpravidla dospělého porostu, ponechaný dočasně během obnovní doby mezi dvěma pruhovými pasekami (seč kulisová).
nic
nic Zpět

Ekologické souvislosti obnovy

Základní obnovní seče

Vpřed

nic